Novela zákona o katastri nehnuteľností - pomôže či spôsobí problémy?

25.04. 2024 | Autor: Top privacy s.r.o.
5 min

Súčasná vláda ešte koncom februára 2024 prišla s návrhom novely zákona o katastri nehnuteľností (zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam), ktorý by mal upravovať prístup k informáciám. Kataster obsahuje osobné údaje dotknutých osôb a v momentálnej dobe sa k nim dostane ktokoľvek a anonymne, čo je vnímané ako veľký problém z pohľadu ochrany osobných údajov. Čo by novela mala priniesť a ako to má pomôcť práve ochrane osobných údajov?

Novela zákona o katastri nehnuteľností - pomôže či spôsobí problémy?

Novela zákona je momentálne v prípravnej fáze a jej pripomienkovanie by sa malo začať v júni 2024. Táto novela by mala upravovať najmä:

  • legislatívno-technické nedostatky,
  • druhy pozemkov,
  • podmienky podávania elektronických podaní,
  • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
  • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
  • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad,
  • podmienky zápisu do katastra nehnuteľností v nadväznosti na predpisy upravujúce problematiku medzinárodného dedenia,
  • v súvislosti s novou stavebnou legislatívou upraviť evidovanie hranice zastavaného územia obce v katastri nehnuteľností,
  • lehoty na uchovávanie spisov na úseku katastra nehnuteľností.

Ďalším návrhom novely je zavedenie prihlasovacieho systému na stránku katastra. Znamenalo by to, že k údajom na stránke sa človek dostane až ako zaregistrovaný používateľ pomocou občianskeho preukazu s čipom. Ako sa v predbežnej informácií o novele píše, novela predstavuje reakciu na aktuálnu situáciu, respektíve zvyšujúcu sa kriminalitu v oblasti zneužívania osobných údajov osôb, ktorým prislúchajú práva k nehnuteľnostiam a ich údaje sa teda v katastri nevyhnutne nachádzajú. 

Ako kataster nehnuteľností funguje v momentálnej dobe?

Kataster nehnuteľností so svojou oficiálnou stránkou ZBGIS je veľmi dobre spracovaný online nástroj, s ktorým sa dá pomerne jednoducho pracovať. Na základe adresy dokážete presne nájsť danú parcelu, respektíve nehnuteľnosť. Následne vám kataster ponúkne Výpis z listu vlastníctva so všetkými podstatnými informáciami a zobrazí mapu, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza. Výpis z listu vlastníctva obsahuje všetky nevyhnutné údaje o pozemku (parcele), o stavbách nachádzajúcich sa na pozemku, vlastníkoch a ťarche týkajúcej sa pozemku. Osobné údaje vlastníkov sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa (poprípade prechodná adresa) a dátum narodenia. Všetky tieto informácie sú momentálne voľne prístupné všetkým ľuďom. Po novelizácií zákona by sa táto skutočnosť mala zmeniť a už nebude možné sa k týmto údajom dostať bez registrácie na ZBGIS.

V aktuálnej dobe je možné sa k návrhu zákona vyjadriť a posielať podnety a návrhy. Takýto návrh poslala aj platforma Slovensko Digital, ktorá zásadne nesúhlasí s novelou a nevidí jej opodstatnenie. Prvým problémom je dôvod, pre aký by sa malo zaviesť registrovanie na stránku. Vláda sa obhajuje narastajúcou kriminalitou v tejto oblasti a zneužívaniu údajov, avšak nijakým spôsobom nebol preukázaný tento nárast v podobe štatistík či iných dát. Slovensko Digital vyzýva na preukázanie zneužívania údajov voči oprávnenému spracúvaniu údajov. Platforma taktiež poukazuje na fakt, že aj iné verejné stránky ako Obchodný register SR alebo Register účtovných závierok spracúva údaje osôb, ktoré sú dostupné všetkým a anonymne, bez potreby registrácie sa na stránku. Nakoľko stránky fungujú na podobnom princípe, len poskytujú iné informácie (iný rozsah údajov), nie je celkom jasné, prečo práve kataster má fungovať na princípe autentifikácie, teda prihlasovania sa pomocou občianskeho preukazu. Malo by sa zachovať právo na verejne dostupné informácie v prípade takýchto stránok?  Tým, že sa človek prihlási automaticky systém vie, kto dané informácie hľadal, teda už nie je viac anonymný. Zároveň však novela chce vlastníkom nehnuteľností poskytovať informácie, kto vyhľadával práve ich nehnuteľnosť na katastri. Ako vlastníci nehnuteľností naložia s týmito údajmi?

Niektoré krajiny Európskej únie spoplatnili získanie kompletných informácií, čím sa abstrahovalo od nevyhnutnosti registrácie. Osoba, ktorá skutočne údaje potrebuje, si ich za malý poplatok dokáže vyžiadať elektronicky alebo v papierovej podobe. 

Čo novela teda prinesie a čo naopak môže spôsobiť?

Základným cieľom novely je zabrániť neoprávnenému prístupu a spracúvaniu údajov vlastníkov nehnuteľností. V tomto prípade je hlavným problémom rozsah údajov, ktorý sa však v konečnom dôsledku nezmení, len sa obmedzí prístup. Obmedzený prístup k dátam zostane verejný pre každého bez obmedzenia. Pre kompletné údaje je potrebná registrácia na stránku katastra pomocou občianskeho preukazu s čipom. Takýmto preukazom však v momentálnej dobe nedisponuje každý, teda pre osobu bez čipu, je takýto prístup celkom nemožný. Vytvorením registračného systému kataster spracúva osobné údaje občanov, ktorý sa registrovali a je povinný to robiť na základe zákona.

 Najväčším problémom je však poskytovanie údajov vlastníkom nehnuteľností. Neobráti sa v skutočnosti problém zneužívania údajov voči tým, ktorí na katastri hľadajú informácie? V mnohých situáciách bol register využívaný aj novinármi na identifikáciu vlastníckych vzťahov, ktoré vznikli z nelegálnej činnosti, ale aj bežne občanmi, aby zistili, kto vlastní pozemok vedľa ich, ak by ho chceli odkúpiť.

S týmto faktom je nevyhnutné narábať opatrne, nakoľko toto spracúvanie údajov musí byť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a Nariadením GDPR . Pokiaľ budú vlastníkom poskytované údaje ľudí, ktorí si prezerajú ich pozemok, automaticky sa stanú príjemcom osobných údajov (respektíve treťou stranou). Nakoľko budú mať prístup k údajom dotknutých osôb sú povinní s nimi nakladať v súlade so všetkými právami, ktoré dotknuté osoby majú, ako aj právo na výmaz či obmedzenie spracúvania a všetky ostatné práva. Zároveň nie je presne stanovené v akom rozsahu budú tieto údaje poskytované.

Úrad pre ochranu osobných údajov vyjadril kladný postoj k zavedeniu registrácie na web, avšak k  problému so spracovaním údajov registrujúcich sa nevyjadril. Na čo by sa mal skutočne zamerať je práve účel s akým sa údaje budú spracúvať. Zákon nám stanovuje 6 typov zákonností, ktoré určujú podmienky, kedy sa údaje môžu spracúvať. Zároveň by sa mal zamerať však aj na rozsah spracúvaných údajov, ktorý by nemal byť širší ako údaje zverejnené v katastri. Respektíve je potrebné sa veľmi zamyslieť do akej miery je nevyhnutné a potrebné tieto údaje vôbec sprístupňovať vlastníkom.

Novela so sebou nesie veľa otázok a problémov, ktoré je potrebné zvážiť a prerokovať ešte pred jej prijatím, aby v konečnom dôsledku priniesla ešte viac nezrovnalostí.

 

ZDROJE:

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

ZBGIS 

Vláda obmedzí prístup k údajom z katastra, mnohé informácie sa už nedozviete. Kto bude mať do katastra prístup? - Dom a byt - Užitočná pravda - Pravda

Legislatívny proces - SLOV-LEX


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywritery, ale odborníci."