Živnosti

Jednou z foriem podnikania na území Slovenskej republiky je prevádzkovanie živnosti na základe živnostenského oprávnenia. V zmysle živnostenského zákona (455/1991 Zb.) sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku. Zákonná úprava rozoznáva tri druhy živností: remeselné, viazané a voľné. Medzi regulované povolania sa zaraďujú len remeselné a viazané živnosti, nakoľko na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje splniť všeobecné podmienky (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť).