Žiadosť o vydanie povolenia v oblasti zdravotníctva, farmácie a veteriny

Digitálne prémiové právne služby.

Digitálne prémiové právne služby.

Kontaktujte nás
Digitálne prémiové právne služby.

Podmienky pre vydanie povolení na prevádzkovanie zariadení v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb, určenie orgánov oprávnených vydávať jednotlivé povolenia, náležitosti a postup pri podávaní žiadostí (osobitne pre FO a PO), ako aj podmienky a náležitosti rozhodnutia o vydaní takéhoto povolenia, sú upravené v zákone č. 578/2004 Z.z. Orgány príslušné na vydanie povolenia sú povinné viesť register povolení, ktorého náležitosti sú rovnako uvedené v tomto zákonnom predpise. Ak potrebujete získať povolenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti zdravotníctva, farmácie či veterinárneho lekárstva, informácie na jednotlivé povolenia nájdete v jednotlivých službách. 

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Žiadosť o vydanie povolenia
v oblasti zdravotníctva, farmácie a veteriny

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva i. v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ii. na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, iii. na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, iv. na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo v. na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. Podľa typu prevádzky / ambulancie sa žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie vydáva buď na Ministerstve zdravotníctva SR, príslušnému samosprávnemu kraju, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

1 100 €

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva i. v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ii. na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, iii. na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, iv. na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo v. na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. Podľa typu prevádzky / ambulancie sa žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie vydáva buď na Ministerstve zdravotníctva SR, príslušnému samosprávnemu kraju, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Na vyžiadanie

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva i. v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ii. na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, iii. na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, iv. na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo v. na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. Podľa typu prevádzky / ambulancie sa žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie vydáva buď na Ministerstve zdravotníctva SR, príslušnému samosprávnemu kraju, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

2 000 €

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva i. v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ii. na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, iii. na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, iv. na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo v. na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu. Podľa typu prevádzky / ambulancie sa žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie vydáva buď na Ministerstve zdravotníctva SR, príslušnému samosprávnemu kraju, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou či Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

1 000 €

Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami len na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“).  

V zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach je možné získať povolenie na zaobchádzanie s liekmi na základe žiadosti žiadateľa o konkrétnu činnosť na kompetentné orgány - Ministerstvu zdravotníctva SR, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Štátnemu ústavu kontroly veterinárnych liečiv, príslušnému samosprávnemu kraju, príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

1 100 €

Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami len na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“).  

V zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach je možné získať povolenie na zaobchádzanie s liekmi na základe žiadosti žiadateľa o konkrétnu činnosť na kompetentné orgány - Ministerstvu zdravotníctva SR, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Štátnemu ústavu kontroly veterinárnych liečiv, príslušnému samosprávnemu kraju, príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

1 100 €

Akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba môže zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami len na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach“).  

V zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach je možné získať povolenie na zaobchádzanie s liekmi na základe žiadosti žiadateľa o konkrétnu činnosť na kompetentné orgány - Ministerstvu zdravotníctva SR, Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Štátnemu ústavu kontroly veterinárnych liečiv, príslušnému samosprávnemu kraju, príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

1 100 €

Spoznajte bližšie naše služby

Niektoré činnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať len po udelení špeciálneho povolenia, licencie alebo osvedčenia príslušným orgánom verejnej moci. Výkon týchto činností je regulovaný právnymi predpismi a je možné ich vykonávať až po splnení podmienok, ktoré sú týmito právnymi predpismi ustanovené. Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie (regulovanú činnosť), na to, aby ste mali prístup k danému povolaniu (činnosti) musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky, a/alebo predtým, ako povolanie (činnosť) môžete začať vykonávať sa zaregistrovať na príslušnom profesijnom orgáne.

Získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti vie a môže byť veľmi časovo náročná záležitosť. Pre klienta je preto jednoduchšie a efektívnejšie si prípravu samotnej žiadosti o povolenie outsourcovať, aby mohol svoj čas investovaný do rozbiehania alebo rozvíjania podnikania venovať dôležitejším úlohám.

Áno, tieto typy činností máme zvládnuté, mnohé niekoľkokrát a viaceré z nich robíme pravidelne, aj keď nie sú pre slovenský trh úplne bežné. Preto sa žiadosti o získanie povolenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti, v porovnaní so zakladaním bežných spoločností, nerobia tak často.

Niektoré oprávnenia, napríklad licencie v oblasti hazardných hier vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky, sú platné len na našom území. V prípade, že chcete podnikať v tejto oblasti v zahraničí (Európskej únií), musíte získať ekvivalent tejto licencie v príslušnej krajine. Zistiť, či je Vaša činnosť osobitne regulovaná aj v inej krajine EÚ a zároveň pomôcť s registračným procesom v týchto krajinách Vám môže aj naša advokátska kancelária.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Veľmi radi Vám zodpovieme akékoľvek otázky. Sme Vám plne k dispozícií.

Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka