Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania: Zbytočnosť alebo dôležitá súčasť?

26.01.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
15 minút

V tomto článku sa pokúsime priblížiť dôvody, prečo je právne poradenstvo nenahraditeľnou pomocou pre záujemcov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov v procese verejného obstarávania.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania: Zbytočnosť alebo dôležitá súčasť?

Čo je verejné obstarávanie?

Verejné obstarávanie predstavuje proces, resp. určuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sú zadávané zákazky alebo koncesie, prípadne súťaže návrhov, pričom hlavným účelom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania, a umožniť hospodárskym subjektom ponúknuť svoje služby a tovary na celom území Európskej únie. Až na výnimky ide o vysoko formalizovaný proces, ktorého výsledkom je obmedzenie zmluvnej slobody povinných subjektov, či už vo smere spôsobu výberu zmluvného partnera, ale aj v procese úpravy plnenia zmluvných podmienok v podobe vymedzenia predpokladov pre uzatváranie dodatkov k zmluvám, alebo obmedzenia pri ukončení zmluvných vzťahov.

Legislatívna úprava

Proces verejného obstarávania je náročný nielen po faktickej stránke, ale pre správnosť dodržiavania zákonom stanovených postupov a pravidiel sa vyžaduje znalosť predmetnej legislatívy na pomerne vysokej úrovni. Základným právnym rámcom pre účely verejného obstarávania je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“). Zákon o verejnom obstarávaní možno považovať za rozsiahli a ucelený právny predpis, v ktorom nie je jednoduchou záležitosťou orientovať sa, a aj preto sa v praxi často stáva, že záujemcovia, ale aj verejní obstarávatelia a obstarávatelia nedisponujú dostatočnou znalosťou tohto zákona, pričom túto skutočnosť im možno vzhľadom na komplexnosť zákona len ťažko vyčítať. Netreba však zabúdať, že v procese verejného obstarávania je potrebná aj znalosť iných právnych odvetví, a to najmä z oblasti obchodného práva, nakoľko výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy s úspešným, resp. úspešnými uchádzačmi.

Špecifiká procesu verejného obstarávania

V prípade zadávania zákaziek je vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a na to nadväzujúci výber príslušného postupu jednou z hlavných povinností verejného obstarávateľa vytvoriť súťažné podklady, pričom túto povinnosť nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ len pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Súťažné podklady sú v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky, pričom zákon v súvislosti s vypracovaním súťažných podkladov kladie na verejných obstarávateľov vysoké nároky, nakoľko súťažné podklady predstavujú imanentný základ v celom, pomerne zložitom procese obstarania predmetu zákazky.

Obstarávatelia musia v súťažných podkladoch uviesť všetky okolnosti dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky, pričom obsahujú najmä opis predmetu zákazky, ktorý predstavuje pomyselné srdce súťažných podkladov, nakoľko definuje predmet zákazky, ktorý musí byť definovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, pričom opis predmetu zákazky musí byť zároveň v súlade s princípmi verejného obstarávania, ktoré sú definované v ust. § 10 ods. 2, a tu sa dostávame ku kameňu úrazu. Zákon o verejnom obstarávaní obsahuje explicitný výpočet princípov, medzi ktoré patrí princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, pričom však nejde o úplný, tzv. taxatívny výpočet princípov. Aj keď sa na prvý pohľad zdajú byť tieto princípy jednoznačné a zrozumiteľné, skutočnosť je taká, že porušenie zákona o verejnom obstarávaní je veľmi častým fenoménom, nakoľko v konkrétnych a špecifických prípadoch je náročné určiť hranicu medzi zachovaním zákonnosti a porušením týchto princípov a teda aj samotného zákona.     

Uvedené azda najlepšie platí v prípade nastavenia podmienok účasti, ktoré musia obstarávatelia taktiež jasne a zrozumiteľne určiť v súťažných podkladoch tak, aby boli na jednej strane zachované princípy hospodárnosti, transparentnosti, nediskriminácie, proporcionality a rovnakého zaobchádzania, a na strane druhej zabezpečiť to, že sa verejného obstarávania zúčastnia len také hospodárske subjekty, ktoré budú vedieť plniť predmet plnenia v požadovanej kvalite a včas. V praxi sa javí práve nastavenie podmienok účasti v zmysle ust. § 32 – osobného postavenia, ust. § 33 – finančného a ekonomického postavenia a ust. § 34 – technickej a odbornej spôsobilosti ako jeden z najnáročnejších úkonov zo strany obstarávateľov, ktorý spôsobuje komplikácie, pričom naša advokátska kancelária je najčastejšie konfrontovaná s otázkami ohľadne podmienok účasti aj zo strany uchádzačov a záujemcov. S uvedeným súvisí jeden z ďalších kľúčových momentov vo verejnom obstarávaní, ktorým je vyhodnotenie predložených ponúk a splnenie podmienok účasti. Presné, správne a zákonné zadefinovanie podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk výrazné uľahčí proces vyhodnotenia súťaže, vrátane vyporiadania sa s prípadnou potrebou vylúčenia určitých uchádzačov, bez toho aby boli porušené princípy verejného obstarávania alebo príslušné zákonné ustanovenia. Tak ako dokáže právne poradenstvo pomôcť obstarávateľom vypracovať súťažné podklady a podmienky v nich uvedené, a následne vyhodnotiť ponuky a splnenie podmienok účasti, môže zároveň uchádzačom pomôcť pri príprave ich ponúk, aby bolo eliminované riziko, že bude uchádzačova ponuka vylúčená z dôvodu nesplnenia podmienky, ktorú musí splniť.

Prečo je dôležité právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania?

Ako sme predznamenali už v úvode, proces verejného obstarávania nie je zďaleka len o zákone o verejnom obstarávaní, nakoľko jeho výsledkom je záväzkový právny vzťah medzi verejným obstarávateľom, resp. obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Spomínané súťažné podklady musia obsahovať aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť vo výsledku súťaže uzatvorená. Výberom úspešného uchádzača však nie je verejné obstarávanie ani z ďaleka ukončené, nakoľko realizácia predmetu zákazky môže trvať aj niekoľko rokov. V tejto súvislosti si je potrebne uvedomiť, že vzhľadom na finančne limity v zmysle ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní a v nadväznosti nato každý rok vydávané príslušné vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ide najmä v prípadoch podlimitných a nadlimitných zákaziek o záväzky nemalých finančných rozmerov, pričom sa však netreba domnievať, že v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nie je potrebné pripraviť kvalitný návrh zmluvy. Prípravu zmlúv, ich revíziu a pripomienkovanie v každodennom živote nechávame na právnikov, a v zmysle uvedeného by tomu v prípade verejných obstarávateľov a obstarávateľov nemalo byť inak.

V neposlednom rade je potrebné uvedomiť si, že príprava verejného obstarávania predstavuje významnú administratívnu a časovú záťaž, a to jednak pri príprave súťažných podkladov, ktoré zohľadňujú vyššie uvedené osobitosti, ako aj pri príprave oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzvy na predkladanie ponúk, ktoré sa zverejňujú vo vestníku Európskej únie (v prípade nadlimitných zákaziek) a vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Počas tohto procesu na predkladanie lehoty je často potrebné vysvetľovať určité skutočnosti uvedené v súťažných podkladoch, ktoré nie sú jednotlivým uchádzačom jasné alebo je potrebné žiadať o vysvetlenie samotných uchádzačov, a na záver je nevyhnutné pripraviť rôzne zápisnice, oznámenia a iné dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný uchovávať po dobu 10 rokov a zároveň ich je potrebné predložiť Úradu pre verejné obstarávanie na kontrolu. Nemožno sa preto čudovať, že mnoho väčších subjektov verejnej správy disponuje samostatnými oddeleniami  zaoberajúcimi sa výlučne verejným obstarávaním za účasti právnikov. Administratívnu záťaž však predstavuje aj samotné pripravenie ponuky zo strany uchádzačov a záujemcov o vstup do procesu obstarávania.

V nadväznosti na uvedené je preto nepochybné, že právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní nie je akýmsi „luxusom“ alebo odporúčaním, ale malo by byť pri príprave verejného obstarávania samozrejmosťou a predpokladom pre rýchly a hladký priebeh, pretože sa výrazne eliminuje pravdepodobnosť potreby proces verejného obstarávania opakovať, alebo pravdepodobnosť, že by niektorí z uchádzačov podal námietky Úradu pre verejné obstarávanie. Samozrejme, verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa potykajú aj s inými a mnohými komplikáciami, ktoré však nie je na tomto mieste potrebné rozoberať. O rizikách plynúcich zo záväzkovo právnych vzťahov nehovoriac. Analogicky možno totožné uviesť aj k opačnej strane pomyselnej barikády, a to vzhľadom k záujemcom a uchádzačom, ktorý majú často oprávnený pocit, že boli vylúčený neprávom, že určitá podmienka účasti bolo diskriminačná alebo nepoznajú revízne postupy, ktoré im zákon o verejnom obstarávaní umožňuje, avšak bez právneho poradenstva sa len ťažko samy dovolajú spravodlivosti. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že dôjde k vydaniu rozhodnutia Úradom pre verejné obstarávanie, o ktorého zákonnosti má uchádzač pochybnosť. V takomto prípade je možné sa brániť a uplatniť svoje práva podaním žaloby na súd. Správne súdnictvo poskytuje v prípade rozhodovania správnych orgánov, ktorým je okrem iného aj Úrad pre verejné obstarávanie, možnosť podať žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného správnym orgánom. V konaní pred správnym súdom je zastúpenie advokátom obligatórne, a preto sa v tomto bode uchádzač bez právneho zastúpenia nezaobíde.

V rámci každodennej praxe našej advokátskej kancelárie riešime rozmanité problémy vyplývajúce z postavenia verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov, prípadne osôb podľa ust. §8 zákona o verejnom obstarávaní spojené s vypracovaním súťažných podkladov, s vyhodnocovaním ponúk uchádzačov, žiadosťami o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany uchádzačov, pričom sa zaoberáme aj verejnými obstarávaniami, ktoré vzhľadom na výšku nenávratného finančného príspevku zo strany verejného obstarávateľa nepresahujú 50%, a preto sa na tento proces nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní. Tieto praktické skúsenosti pokrývajú široké spektrum situácií, ktoré vystanú v procese verejného obstarávania aj pre poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prihlasovaním uchádzača do procesu verejného obstarávania. V prípade, že sa rozhodnete pri verejnom obstarávaní využiť právne služby, a to či už ste obstarávateľom alebo uchádzačom, služby našej kancelárie sú Vám k dispozícií. Veríme, že Vám v oblasti verejného obstarávania poskytneme cenné poradenstvo.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."