Partner pre verejné
obstarávanie

Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária

Na začiatku je dôležitý výber správneho a spoľahlivého partnera. Vyberte si toho správneho partnera pre poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania. Služby poskytujeme odborne a kvalitne pri dodržiavaní základných princípov verejného obstarávania.

Klienti, ktorí nám dôverujú


Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie predstavuje proces, resp. určuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sú zadávané zákazky alebo koncesie prípadne súťaže návrhov, pričom hlavným účelom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania a umožniť hospodárskym subjektom ponúknuť svoje služby a tovary na celom území Únie. Ide o prísne formalizovaný proces, ktorého výsledkom je obmedzenie zmluvnej slobody povinných subjektov, či už vo smere spôsobu výberu zmluvného partnera, ale aj v procese úpravy plnenia zmluvných podmienok v podobe vymedzenia predpokladov pre uzatváranie dodatkov k zmluvám alebo obmedzenia pri ukončení zmluvných vzťahov. Zameriavame sa na verejné obstarávanie, tak pre súkromné spoločnosti ako i štátny a verejný sektor. Našim klientom, či už sú subjektom, ktorý je v postavení verejného obstarávateľa, alebo v postavení uchádzača poskytujeme právne poradenstvo vo vzťahu k jednotlivým úkonom pri realizácii procesu verejného obstarávania, od právneho poradenstva pri vypracovaní súťažných podkladov, zverejnenia oznámení až po právne poradenstvo pri uzatvorení zmluvy.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Naša advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. sa začala venovať oblasti verejného obstarávania na základe požiadavky dopytu po právnom poradenstve a službách v oblasti verejného obstarávania.

V rámci každodennej praxe našej advokátskej kancelárie riešime rozmanité problémy vyplývajúce z postavenia verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov prípadne osôb podľa § 8 ZVO spojené s vypracovaním súťažných podkladov, s vyhodnocovaním ponúk uchádzačov, žiadosťami o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany uchádzačov. Tieto praktické a rozsiahle skúsenosti pokrývajúce široké spektrum situácií aplikujeme aj v rámci poskytovania právneho poradenstva vo vzťahu k prihlasovaniu uchádzača do procesu verejného obstarávania a uplatňovaniu práv a nárokov uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Naša advokátska kancelária aktívne rozvíja spoluprácu s ďalšími partnermi, vďaka čomu Vám vieme zabezpečiť komplexné služby a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Našim klientom, či už sú subjektom, ktorý je v postavení verejného obstarávateľa alebo uchádzača poskytujeme právne poradenstvo ako aj komplexné služby v oblasti verejného obstarávania spolu so spolupracujúcou spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o., ktorá poskytuje služby v oblasti verejného obstarávania.

BALTEUS spol. s r.o.

BALTEUS spol. s r.o.

BALTEUS spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca profesionálne poradenské služby v oblasti získavania finančnej podpory z prostriedkov EÚ, ako aj iných grantových programov.

Čerpanie nevratných finančných prostriedkov sa snažíme nastaviť tak, aby boli v prvom rade naplnené požiadavky a potreby našich klientov. Sme pro-klientsky orientovaná spoločnosť, ktorá sa zameriava predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu. Základom našej filozofie je individuálny prístup ku klientovi, profesionalita ponúkaných služieb a budovanie dlhodobých partnerských vzťahov.