Právne služby pri verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie predstavuje proces, resp. určuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sú zadávané zákazky alebo koncesie, prípadne súťaže návrhov, pričom hlavným účelom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania, a umožniť hospodárskym subjektom ponúknuť svoje služby a tovary na celom území Európskej únie.

Právne poradenstvo a služby poskytujeme nielen pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj pre záujemcov (uchádzačov) o verejné zákazky (zákazky).

Podle platné legislativy musí při zadávání zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách zadavatelé, zadavatelé a tzv. dotované osoby. 

Veřejní zadavatel

Ve smyslu platného zákona o veřejných zakázkách veřejným zadavatelem se rozumí: 

 1. Slovenská republika zastoupena svými orgány
 2. obec
 3. vyšší územní celek
 4. právnická osoba, která je založena alebo zřízena na osobitní účel plnení potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslnou nebo obchodnou povahu a je úplně nebo z větší části financováná veřejným zadavatelem dle bodu 1. – 4., je kontrolováná veřejným zadavatelem dle bodu 1. – 4. nebo veřejný zadavatel dle bodu 1. – 4. jmenuje nebo volí více než polovinu členů její řídícího nebo kontrolního orgánu

Zadavatel

Podle platného zákona o veřejných zakázkách zadavatelem je: 

 1. právnická osoba, na kterou má veřejný zadavatel přímý nebo nepřímý rozhodující vliv na zaklade vlastnického práva, finančního podílu nebo pravidel, které se řídí, a vykonává alespoň jednu z uvedených činností: 
  • činnost v odvětví energetiky a tepelné energetiky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
  • činnost v odvětví vod ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
  • činnost v odvětví dopravy ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
  • činnost v odvětví poštovních služeb ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
  • činnost související s využíváním geograficky vymezeného území pro účely těžby ropy a zemního plynu, průzkumu ložisek uhlí nebo jiných pevných paliv nebo těžby uhlí nebo jiných pevných paliv, provozování veřejných letišť, námořních přístavů, vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké dopravce, dopravců v námořní dopravě nebo ve vnitrozemské plavbě 
  právnická osoba provádějící alespoň jednu z výše uvedených činností na základě zvláštních práv nebo výlučných práv 

Dotovaná osoba

Podle platného zákona o veřejných zakázkách tzv. dotovanou osobou se rozumí osoba, která není veřejným zadavatelem ani zadavatelem a která získala od veřejného zadavatele více než 50% finančních prostředků na dodání zboží, na stavební práce a na poskytnutí služeb. 

Služby pro veřejné zadavatele a zadavatele

Klientům z řad veřejných zadavatelů zajišťujeme komplexní služby. Proces veřejných zakázek realizujeme tak, aby na jeho konci byl veřejný zadavatel / zadavatel spokojený a vybral si to, co je pro něj nejlepší. Celý proces veřejných zakázek je veden transparentně, zákonně, hospodárně, efektivně a odborně. 

 • konzultace s veřejným zadavatelem / zadavatelem 

  plánování časových postupů a termínů 

  analýza daného předmětu zakázky 

  popis předmětu zakázky v součinnosti s klientem 

  vypracování zadávací dokumentace 

  příprava návrhu smlouvy v součinnosti s klientem 

  vypracování a poslání na zveřejnění oznámení používaných ve veřejných zakázkách / zakázkách 

  definování podmínek účasti v součinnosti s klientem 

  definování hodnotících kritérií v součinnosti s klientem 

  otevírání nabídek a vyhodnocení nabídek 

  komunikace s uchazeči ve veřejných zakázkách / zakázkách 

  řešení revizních postupů 

  uzavření smlouvy v součinnosti s klientem 

  zpracování dokumentace zakázky / zakázek 

  předání kompletní dokumentace veřejný zakázky / zakázek 

  zadávání zakázek přes elektronické tržiště - EKS (Elektronický kontraktační systém) 

  správu profilu veřejného zadavatele / zadavatele 

  ukládání dokumentů na profil veřejného zadavatele / zadavatele 

Ve spolupráci s klientem probereme úplnou zprávu procesu klientovy zakázky / zakázek a to včetně těchto činností: 

komplexní podpora při plánování a realizaci veřejných zakázek 

realizace jednotlivých veřejných zakázkách / zakázek v souladu s platnou legislativou a v souladu s potřebami klienta 

chránění zájmů klienta v podání odvolání před Úřadem pro veřejné zakázky a v případných jiných sporných řízeních týkajících se jeho veřejných zakázek 

 • odborné poradenství ve veřejných zakázkách / zakázkách formou vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se postupů ve veřejných zakázkách 

  vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se výkladu ustanovení aktuální legislativy veřejných zakázek 

  neustálý monitoring nové legislativy a rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky 

Služby pro zájemce / uchazeče

Klientům z řad zájemců / uchazečů o veřejné zakázky / zakázky poskytujeme služby v nasledovném rozsahu:

 • monitoring vyhlášených soutěží v národním a evropském věstníku 

  doporučení zúčastnit se aktuálně vyhlášených veřejných zakázkách / zakázek s přihlédnutím k předmět podnikání klienta 

 • pomoc uchazečům při přípravě nabídky 

  objasňování podmínek účasti a zadávací dokumentace 

  příprava jednotlivých částí nabídky 

  kontrola úplnosti nabídky z hlediska obsahové i formální 

  finální kontrola nabídky 

 • odborná pomoc pro uchazeče při uplatňování revizních postupů 

  zastupování uchazeče v řízení proti veřejnému zadavateli / zadavateli před Úřadem pro veřejné zakázky 

 • posouzení zákonné povinnosti registrace v rejstříku partnerů veřejného sektoru bez jakýchkoliv poplatků 

  podání návrhu na zápis do rejstříku partnerů veřejného sektoru 

  podání námitek v případě odmítnutí zápisu do rejstříku partnerů veřejného sektoru 

  podání návrhu na zápis změn zapsaných údajů v rejstříku partnerů veřejného sektoru 

  podání návrhu na výmaz oprávněné osoby z registru partnerů veřejného sektoru 

  poradenství pro partnera veřejného sektoru 

  komplexní výkon činnosti oprávněné osoby pro subjekty, které jsou partnerem veřejného sektoru, v souladu se zákonem č. 315/2016 CFU o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů 

  sledování a upozorňování na legislativní změny v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru. 

  posouzení konečného uživatele výhod v souladu se směrnicí EU 2015/849 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, jakož i v souladu se zákonem o ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

  vyžádání potřebných potvrzení pro zápis do seznamu hospodářských subjektů od příslušných úřadů 

 • vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se postupů ve veřejných zakázkách  

  vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se výkladu ustanovení zákona o veřejných zakázkách  

  monitoring nové legislativy a rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky