Právní služby při zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky představuje proces, resp. určuje zákonná pravidla a postupy, kterými jsou zadávané zakázky nebo koncese, případně soutěže návrhů, přičemž hlavním účelem veřejných zakázek je zajistit transparentnost, hospodárnost a otevřenost postupů zadávání veřejných zakázek, a umožnit hospodářským subjektům nabídnout své služby a zboží na celém území Evropské unie.

Právní poradenství a služby poskytujeme nejen pro veřejné zadavatele a zadavatele, ale i pro zájemce (uchazeče) o veřejné zakázky (zakázky).

Podle platné legislativy musí při zadávání zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách zadavatelé, zadavatelé a tzv. dotované osoby. 

Veřejní zadavatel

Ve smyslu platného zákona o veřejných zakázkách veřejným zadavatelem se rozumí: 

 1. Slovenská republika zastoupena svými orgány
 2. obec
 3. vyšší územní celek
 4. právnická osoba, která je založena alebo zřízena na osobitní účel plnení potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslnou nebo obchodnou povahu a je úplně nebo z větší části financováná veřejným zadavatelem dle bodu 1. – 4., je kontrolováná veřejným zadavatelem dle bodu 1. – 4. nebo veřejný zadavatel dle bodu 1. – 4. jmenuje nebo volí více než polovinu členů její řídícího nebo kontrolního orgánu

Zadavatel

Podle platného zákona o veřejných zakázkách zadavatelem je: 

 1. právnická osoba, na kterou má veřejný zadavatel přímý nebo nepřímý rozhodující vliv na zaklade vlastnického práva, finančního podílu nebo pravidel, které se řídí, a vykonává alespoň jednu z uvedených činností: 
  • činnost v odvětví energetiky a tepelné energetiky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
  • činnost v odvětví vod ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
  • činnost v odvětví dopravy ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
  • činnost v odvětví poštovních služeb ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
  • činnost související s využíváním geograficky vymezeného území pro účely těžby ropy a zemního plynu, průzkumu ložisek uhlí nebo jiných pevných paliv nebo těžby uhlí nebo jiných pevných paliv, provozování veřejných letišť, námořních přístavů, vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké dopravce, dopravců v námořní dopravě nebo ve vnitrozemské plavbě 
  právnická osoba provádějící alespoň jednu z výše uvedených činností na základě zvláštních práv nebo výlučných práv 

Dotovaná osoba

Podle platného zákona o veřejných zakázkách se dotovanou osobou rozumí osoba, která není veřejným zadavatelem ani zadavatelem a která získala od veřejného zadavatele více než 50% finančních prostředků na dodání zboží, na provedení stavebních prací a na poskytnutí služeb.

Veřejná soutěž

Veřejná soutěž je nejpoužívanějším a univerzálním postupem při zadávání nadlimitních zakázek. Veřejná soutěž se vyhlašuje oznámením o zakázce a je určena pro neomezený počet hospodářských subjektů, přičemž mezi uchazeči a zadavateli neprobíhá jednání o požadavcích na předmět zakázky.

Užší soutěž

Užší soutěž představuje obdobný postup jako veřejná soutěž s tím rozdílem, že probíhá ve dvou kolom režimu. V první fázi zájemci a uchazeči v žádosti o účast prokazují splnění podmínek účasti stanovené zadavatelem bez předkládání samotných nabídek. Po vyhodnocení podmínek účasti na základě žádosti o účast následuje druhé kolo užší soutěže, které zadavatel iniciuje na základě výzvy k předkládání nabídek pouze vybraným zájemcům.

Jednací řízení se zveřejněním

Jednací řízení se zveřejněním je specifickým a náročnějším procesem zadávání zakázky, který je vhodný zvolit při pořizování předmětu zakázky, který není běžně dostupným na trhu, nebo vyžaduje přizpůsobení běžně dostupných řešení na trhu specifickým požadavkům zadavatele. Použití tohoto postupu není na libosti zadavatelů protože musí být splněny zákonné podmínky možnosti uplatnění. Příkladem mohou být rozsáhlé projekty na vybudování komunikačních technologií nebo informačních systémů. Jedná se o vícefázový a časově náročnější postup, během kterého jsou jednotlivé úvodní, resp. základní nabídky předmětem konzultace a jednání mezi uchazeči a zadavateli a až následně uchazeči předkládají konečné nabídky, které jsou hodnoceny vzhledem k nastaveným hodnotícím kritériím.

Soutěžní dialog

Soutěžní dialog je nejnovějším přírůstkem v postupech zadávání zakázky určený pro obzvlášť náročné zakázky, u nichž jednoduše řečeno, sám zadavatel neví, co má chtít a chce obstarat, nebo prostě s takovým předmětem zakázky nemá žádné zkušenosti. V podstatě jde o velmi obdobný postup jako v případě vyjednávacího řízení se zveřejněním, s jistými specifiky, které dělají soutěžní dialog ještě o něco méně formalizovaným postupem. Kritériem hodnocení může být jen nejlepší poměr ceny a kvality.

Inovativní partnerství

Inovativní partnerství představuje proces, který v podstatě spojuje prvky vyjednávacího řízení se zveřejněním a soutěžního dialogu, přičemž je určen pro zadavatele, kteří potřebují vyvinout inovativní službu, stavební práce nebo zboží, které dosud nebyly na trhu dostupné. Podle veřejně dostupných informací lze konstatovat, tento postup ještě v podmínkách Slovenské republiky nebyl použit.

Přímé vyjednávací řízení

Přímé vyjednávací řízení představuje v podstatě jakýsi odklon od základních principů zákona o veřejných zakázkách, neboť dochází k významnému omezení hospodářské soutěže. Uvedený postup lze použít pouze za splnění zákonných podmínek, které představují výjimečné případy, ve kterých zákonodárce předpokládal, že uspokojení potřeb zadavatelů v takových případech nebude možno dosáhnout jiným způsobem. Nejčastějším důvodem je skutečnost, že existuje jediný hospodářský subjekt, který může danou zakázku realizovat. Tento postup představuje zásadní omezení hospodářské soutěže, v některých případech až její úplné vyloučení, a proto použití přímého vyjednávacího řízení bez řádného splnění zákonných podmínek je správným deliktem.

Podlimitní zakázky

Podlimitní zakázky jsou vzhledem k nižším finančním limitům daleko frekventovanější agendou jednotlivých zadavatelů. Výše uvedené postupy s výjimkou přímého vyjednávacího řízení lze uplatnit výlučně při zadávání nadlimitních zakázek. U podlimitních zakázek rozlišujeme zakázky s využitím elektronického tržiště a bez využití elektronického tržiště a to vzhledem k běžné dostupnosti zboží na trhu. Postup při zadávání podlimitní zakázky je oproti nadlimitní zakázce méně formální a klade na zadavatele i zájemce nižší nároky, přičemž je zároveň velmi podobný, o čemž svědčí mnoho odkazů na společná ustanovení při zadávání nadlimitní zakázky uvedené v první hlavě druhé části zákona.

Ve smyslu zákona půjde o podlimitní zakázku tehdy, jde-li o zakázku s předpokládanou hodnotou nižší než je finanční limit určený Úřadem pro veřejné zakázky a zároveň vyšší než:

- 70 000 eur, pokud jde o stavební práce

- 180 000 eur, pokud jde o službu uvedenou v příloze 1 zákona

- 260 000 eur, pokud jde o službu uvedenou v příloze 1 zákona (např. bezpečnostní, právní, poštovní služby)

Charakteristickým zbožím jsou potraviny, které jsou vyjmuty z podlimitních zakázek, tzn. potraviny budou obstarávány buď zadáváním zakázky s nízkou hodnotou nebo nadlimitní zakázkou.

Zakázka s nízkou hodnotou

Zakázka s nízkou hodnotou je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje spodní limit pro podlimitní zakázky a zároveň je předpokládaná hodnota zakázky vyšší než 5 000 eur. Zákon obsahuje pouze mustru základních pravidel zadávání těchto zakázek a to zejména v souvislosti na základní principy veřejných zakázek jako principy nediskriminace, dodržování rovného zacházení, transparentnosti a hospodárnosti. V praxi se lze často setkat s pojmem „zadávání zakázky průzkumem trhu“, což vyplývá ze skutečnosti, že předpokládaná hodnota zakázky je v těchto případech určována právě průzkumem trhu, resp. setkáváme se s postupem zadavatelů, který prostřednictvím výzvy k předkládání nabídek v procesu zadávání zakázky s nízkou hodnotou zároveň určují předpokládanou hodnotu zakázky.

Seznam hospodářských subjektů

Seznam hospodářských subjektů je seznam vedený Úřadem pro veřejné zakázky podle ust . § 152 a násl ., do kterého se lze na dobrovolné bázi registrovat, v důsledku čehož hospodářským subjektům odpadá značná administrativní zátěž spojená s prokazováním podmínek účasti osobního postavení ve smyslu ust . § 32 zákona o veřejných zakázkách.

Rejstřík partnerů veřejného sektoru

Registr partnerů veřejného sektoru je informační systém veřejné správy obsahující informace o hospodářských subjektech, které jsou partnerem veřejného sektoru ve smyslu ust . § 2 zákona o rejstříku partnerů veřejného sektoru, zejména však ne výlučně informace související s konečným uživatelem výhod. Zápis do registru může provést jen tzv. oprávněná osoba, kterou je například i advokát, nebo právě advokátní kancelář Hronček & Partners .

Služby pro veřejné zadavatele a zadavatele

Klientům z řad veřejných zadavatelů zajišťujeme komplexní služby. Proces veřejných zakázek realizujeme tak, aby na jeho konci byl veřejný zadavatel / zadavatel spokojený a vybral si to, co je pro něj nejlepší. Celý proces veřejných zakázek je veden transparentně, zákonně, hospodárně, efektivně a odborně. 

 • konzultace s veřejným zadavatelem / zadavatelem 

  plánování časových postupů a termínů 

  analýza daného předmětu zakázky 

  popis předmětu zakázky v součinnosti s klientem 

  vypracování zadávací dokumentace 

  příprava návrhu smlouvy v součinnosti s klientem 

  vypracování a poslání na zveřejnění oznámení používaných ve veřejných zakázkách / zakázkách 

  definování podmínek účasti v součinnosti s klientem 

  definování hodnotících kritérií v součinnosti s klientem 

  otevírání nabídek a vyhodnocení nabídek 

  komunikace s uchazeči ve veřejných zakázkách / zakázkách 

  řešení revizních postupů 

  uzavření smlouvy v součinnosti s klientem 

  zpracování dokumentace zakázky / zakázek 

  předání kompletní dokumentace veřejný zakázky / zakázek 

  zadávání zakázek přes elektronické tržiště - EKS (Elektronický kontraktační systém) 

  správu profilu veřejného zadavatele / zadavatele 

  ukládání dokumentů na profil veřejného zadavatele / zadavatele 

Ve spolupráci s klientem probereme úplnou zprávu procesu klientovy zakázky / zakázek a to včetně těchto činností: 

komplexní podpora při plánování a realizaci veřejných zakázek 

realizace jednotlivých veřejných zakázkách / zakázek v souladu s platnou legislativou a v souladu s potřebami klienta 

chránění zájmů klienta v podání odvolání před Úřadem pro veřejné zakázky a v případných jiných sporných řízeních týkajících se jeho veřejných zakázek 

 • odborné poradenství ve veřejných zakázkách / zakázkách formou vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se postupů ve veřejných zakázkách 

  vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se výkladu ustanovení aktuální legislativy veřejných zakázek 

  neustálý monitoring nové legislativy a rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky 

Služby pro zájemce / uchazeče

Klientům z řad zájemců / uchazečů o veřejné zakázky / zakázky poskytujeme služby v nasledovném rozsahu:

 • monitoring vyhlášených soutěží v národním a evropském věstníku 

  doporučení zúčastnit se aktuálně vyhlášených veřejných zakázkách / zakázek s přihlédnutím k předmět podnikání klienta 

 • pomoc uchazečům při přípravě nabídky 

  objasňování podmínek účasti a zadávací dokumentace 

  příprava jednotlivých částí nabídky 

  kontrola úplnosti nabídky z hlediska obsahové i formální 

  finální kontrola nabídky 

 • odborná pomoc pro uchazeče při uplatňování revizních postupů 

  zastupování uchazeče v řízení proti veřejnému zadavateli / zadavateli před Úřadem pro veřejné zakázky 

 • posouzení zákonné povinnosti registrace v rejstříku partnerů veřejného sektoru bez jakýchkoliv poplatků 

  podání návrhu na zápis do rejstříku partnerů veřejného sektoru 

  podání námitek v případě odmítnutí zápisu do rejstříku partnerů veřejného sektoru 

  podání návrhu na zápis změn zapsaných údajů v rejstříku partnerů veřejného sektoru 

  podání návrhu na výmaz oprávněné osoby z registru partnerů veřejného sektoru 

  poradenství pro partnera veřejného sektoru 

  komplexní výkon činnosti oprávněné osoby pro subjekty, které jsou partnerem veřejného sektoru, v souladu se zákonem č. 315/2016 CFU o rejstříku partnery veřejného sektoru a o změně některých zákonů 

  sledování a upozorňování na legislativní změny v souvislosti s registrem partnerů veřejného sektoru. 

  posouzení konečného uživatele výhod v souladu se směrnicí EU 2015/849 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, jakož i v souladu se zákonem o ochraně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

  vyžádání potřebných potvrzení pro zápis do seznamu hospodářských subjektů od příslušných úřadů 

 • vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se postupů ve veřejných zakázkách  

  vypracování odborných stanovisek a analýz týkajících se výkladu ustanovení zákona o veřejných zakázkách  

  monitoring nové legislativy a rozhodnutí Úřadu pro veřejné zakázky