Možno osobu, ktorá vykonáva funkciu primátora mesta, resp. poslanca obecného zastupiteľstva, považovať pre účely zápisu do RPVS za verejného funkcionára?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min čítania
Možno osobu, ktorá vykonáva funkciu primátora mesta, resp. poslanca obecného zastupiteľstva, považovať pre účely zápisu do RPVS za verejného funkcionára?

V zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. d) zákona o RPVS: „O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.“ V zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS: „O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.“ Zákon o RPVS pritom vo vyššie uvedených ustanoveniach odkazuje na ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“). 

Keďže podľa dôvodovej správy k zákonu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: „Návrh ústavného zákona sa vzťahuje aj na predstaviteľov územnej samosprávy, a to na starostov obcí (primátorov miest), poslancov mestských zastupiteľstiev, na predsedov vyšších územných celkov a poslancov ich zastupiteľstiev.“ zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vzťahuje aj na primátorov miest, aj keď títo nie sú v zákone taxatívne vymedzený, aplikáciou extenzívneho výkladu možno per analogiam za verejných funkcionárov považovať nielen poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ale aj poslancov obecných zastupiteľstiev (aj keď títo nie sú v zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov taxatívne vymedzený).

Môže oprávnená osoba postupovať na základe vyššie uvedeného výkladu, a teda pri zápise do RPVS uvádzať ako verejného funkcionára aj osobu, ktorá vykonáva funkciu primátora mesta, resp. poslanca obecného zastupiteľstva?

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Podľa viackrát poskytovaného výkladového stanoviska ministerstva spravodlivosti je potrebné z hľadiska právnej istoty považovať za verejných funkcionárov na účely zákona o registri partnerov verejného sektora len osoby, ktoré sú taxatívne vymenované v čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Teda, ako verejný funkcionár sa do registra nezapisuje primátor mesta ani poslanec obecného zastupiteľstva. V prípade taxatívneho výpočtu osôb uvedených v čl. 2 ods. 1 tohto ústavného zákona nie je vhodné zaujať extenzívny výklad zákona a tým podriadiť pod tento výpočet aj subjekty v tomto článku neuvádzané.

To, kto sa považuje za verejného funkcionára pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora sa môžete dočítať v našom ďalšom článku k tejto téme.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".