Zakladanie obchodných spoločností

Treba právne nastaviť nový projekt? Žiadny problém. Vďaka kreatívnemu prístupu nášho skúseného tímu sa dokážeme na projekt komplexne a z nadhľadu tak, aby našli vždy najlepšie riešenia a v súlade s aktuálnymi legislatívnymi možnosťami.

Zakladanie obchodných spoločností

Poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti

200,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane vypracovania analýzy pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti na mieru, ktorá Vám pomôže naštartovať Vaše podnikanie s minimalizovaním možných rizík.

Komplexný balík pred založením obchodnej spoločnosti

Na vyžiadanie

Myslite dopredu a naplánujte si všetky právne kroky ešte pred založením spoločnosti prostredníctvom štartovacieho balíka pre rôzne typy podnikov vďaka osvedčeným postupom a efektívnym procesom s právnym poradenstvom na mieru. 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.)

500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - spoločnosti s ručením obmedzeným (sro).

Založenie akciovej spoločnosti (a. s.)

1 500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - akciovej spoločnosti (as).

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j. s. a.)

1 300,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - jednoduchej spoločnosti na akcie (jsa), ktorá je zjednodušene povedané považovaná za kombináciu akciovej spoločnosti so spoločnosťou s ručeným obmedzeným (vhodné napr. pre startupy).

Založenie európskej spoločnosti (SE)

2 500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - európskej spoločnosti (se), ktorej podnikanie je založené na práve Európskeho spoločenstva za účelom uľahčenia voľného pohybu kapitálu v rámci Európskej únie a zjednotenia právnych noriem obchodných spoločností v Európskej únii.

Založenie investičného fondu s premenlivým základným imaním (SICAV)

Na vyžiadanie

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - investičného fondu s premenlivým základným imaním (sicav), ktorý je subjektom kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu.

Založenie komanditnej spoločnosti (k. s.)

800,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - komanditnej spoločnosti (ks).

Založenie družstva

800,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - družstvo.

Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s.)

800,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia zvolenej právnej formy - verejnej obchodnej spoločnosti (vos), ktorá je považovaná za osobnú obchodnú spoločnosť, ktorá môže byť vhodnou voľbou pri podnikaní menšieho a súkromnejšieho charakteru, napr. rodinný podnik.

Založenie organizačnej zložky

500,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo, vrátane založenia organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá predstavuje obdobný proces ako pri založení obchodnej spoločnosti.

Zápisy zmien v obchodnom registri

Na vyžiadanie

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo vrátane realizácie požadovaných/nevyhnutných zmien v obchodnej spoločnosti a následnú realizáciu zápisu do obchodného registra.

Transformácia s. r. o. na a. s. (transformácia právnej formy spoločnosti)

Na vyžiadanie

Poskytneme vám komplexné právne poradenstvo vrátane realizácie požadovaných/nevyhnutných zmien v obchodnej spoločnosti a následnú realizáciu zápisu do obchodného registra.

Zastupovanie pred CDCP

Na vyžiadanie

Emisia, evidencia a prevádzanie cenných papierov sú spojené s úkonmi vykonávanými u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP). V predmetnej záležitosti sme pripravení poskytnúť ad-hoc právne poradenstvo za účelom zrealizovania potrebných zmien v Centrálnom depozitári cenných papierov. 

Rodinný holding

5 000,00 €
Cena je uvedená bez DPH, vrátane poplatkov a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Rodinný holding slúži na centralizovanú správu rodinného majetku, ako aj na zabezpečenie prenosu majetku a práv v rámci generácií. Hlavným cieľom rodinných holdingov je dlhodobé a udržateľné rozširovanie hospodárskych aktivít a zhodnocovanie rodinného majetku. Rodinné holdingy slúžia nielen na zabezpečenie prosperujúcej budúcnosti rodiny, ale aj na udržanie rodinných väzieb a hodnôt v podnikaní. Je to priestor pre rodinu, kde sa spoločne rozhoduje o vývoji a smerovaní rodinného majetku, s dôrazom na udržanie kontinuity a dlhodobého rastu.