E-commerce balík

V rámci našej advokátskej kancelárie poskytujeme komplexný právny servis pre prevádzkovateľov internetových obchodov (e-shopov). Základom pre váš e-shop je správne spracovanie všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré pripravujeme výlučne na mieru klienta podľa jeho požiadaviek. Ďalšou nevyhnutnosťou je spracovanie reklamačného poriadku, formuláru pre vrátenie tovaru, reklamačného formuláru a nastavenie ochrany osobných údajov spojených aj s kontrolou textov v rámci procesu objednávky. Tým však povinnosti pre prevádzkovateľov e-shopov nekončia.

E-commerce balík obsahuje:

1 500,00 €
Cena je uvedená bez DPH.

Všeobecné obchodné podmienky (spotrebiteľské)

Prevádzkujete e-shop alebo obchodujete na internete? V takomto prípade je potrebné zabezpečenie potrebných dokumentov, ktoré budú  riadne vypracované a dostupné pre všetkých spotrebiteľov, ktorí nakupujú na Vašom e-shope. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) patria k tým najnákladnejším dokumentom a slúžia nielen na ochranu Vašich zákazníkov, ale aj Vás ako samotného predajcu. Aby VOP spĺňali svoj účel, musia byť vypracované v súlade s platnou legislatívou. Nechajte si v súvislosti s potrebnou dokumentáciou poradiť od odborníkov. Naša advokátska kancelária sa postará o to, aby VOP boli vypracované nielen v súlade so zákonom ale aj podľa Vašich predstáv.  

Naša advokátska kancelária Vám pomôže s prípravou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre Váš e-shop, ktoré pre Vás pripraví na mieru podľa Vašich požiadaviek a v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Reklamačný poriadok

Pokiaľ uzatvárate zmluvu na diaľku alebo zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov, musia byť Vaši zákazníci, či už sa jedná o spotrebiteľov alebo podnikateľov, dôkladne informovaní o podmienkach a spôsobe reklamácie, o zodpovednosti za vady, o postupe a vybavovaní reklamácie ako aj o ďalších dôležitých informáciách súvisiacich s reklamáciou. Na zabezpečenie uvedených informácií slúži práve Reklamačný poriadok, ktorý patrí medzi základné dokumenty, ktorými musí disponovať každý prevádzkovateľ e-shopu.  Za účelom zachovania dobrého mena Vášho e-shopu a zabezpečenia vyššej miery spokojných zákazníkov je potrebné sa v tejto oblasti poradiť s odborníkom.  

Obráťte sa na skúsených právnikov a neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, ktorá pre Vás pripraví Reklamačný poriadok podľa Vašich potrieb.  

Formulár pre vrátenie tovaru

V zmysle platnej právnej úpravy majú kupujúci ako spotrebitelia pri uzatváraní zmluvy na diaľku  právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Najčastejším spôsobom, ktorí kupujúci pri odstúpení od zmluvy využívajú, je vyplnenie online formulára pre vrátenie tovaru. Aby kupujúci mohli toto právo uplatniť, musia disponovať dobre nastaveným formulárom, ktorý bude obsahovať všetky potrebné údaje na rýchle a efektívne odstúpenie od zmluvy. Nechajte si tento dokument vypracovať odborníkmi a neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.  

Reklamačný formulár

Nakupovanie prostredníctvom online priestoru a e-shopov je čoraz viac rozšírené medzi zákazníkmi. Pokiaľ prevádzkujete e-shop a vystupujete ako predajca, musíte mať potrebnú dokumentáciu v zmysle právnych predpisov, prostredníctvom ktorej budete Vašich zákazníkov informovať aj o spôsobe a uplatnenia reklamácie ako aj ďalších súvisiacich informáciách, ktoré vyplývajú z Reklamačného poriadku. V Reklamačných poriadkoch prevádzkovateľov e-shopov sa čoraz častejšie vyskytuje aj forma reklamácie prostredníctvom vyplnenia Reklamačného formuláru, ktorý patrí medzi najvyužívanejšie formy reklamácie tovaru z hľadiska času a efektívnosti. V prípade, ak si s prípravou reklamačného formulára neviete pomôcť, obráťte sa na nás a my Vám pripravíme reklamačný formulár.  

Kontrola textov v rámci procesu objednávky

Pri každej objednávke je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu potvrdenie o objednávke, ktoré musí zahŕňať základné informácie o objednávke zákazníka, informácie o zhrnutí objednávky, VOP, formulár na vrátenie tovaru a pod. Nie ste si však istý, či takéto potvrdenie objednávky s uvedenými informáciami je v súlade s VOP, GDPR ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi? Neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu, ktorá skontroluje obsah potvrdenia a upovedomí Vás na prípadné nezrovnalosti.  

Nastavenie webovej stránky z hľadiska GDPR

Pri prevádzkovaní webovej stránky (e-shopu) je dôležité mať správne nastavené pravidlá spracúvania osobných údajov. Naša advokátska kancelária vám v spolupráci so spoločnosťou Top privacy s.r.o. zabezpečí správne nastavenie vašej webovej stránky (e-shopu) z hľadiska GDPR a zároveň v súlade s aktuálne platnou legislatívou a to na mieru podľa konkrétnych funkcionalít vášho e-shopu. Najmä to spočíva z:

  • nastavenia cookies podľa platnej legislatívy ,
  • nastavenia primeranosti spracúvania čo sa rozsahu údajov týka na jednotlivé účely - marketing, registrácia, lehoty uchovávania, 
  • nastavenia zákonnosti a posúdenie primeranosti spracúvania pri jednotlivých účeloch,
  • posúdenia prípadných sprostredkovateľov a nastavenie vzťahov prevádzkovateľ/sprostredkovateľ, príprava sprostredkovateľských zmlúv,
  • nastavenia informačnej povinnosti pre dotknuté osoby,
  • nastavenia vzťahov v prípade využívania platobných brán cez poskytovateľov,
  • nastavenia toku údajov - príjemcovia / tretie strany.

Naším cieľom je prínos pre klienta

Výber správneho a spoľahlivého poradcu je vždy veľkou pomocou pri zdokonaľovaní sa. Predovšetkým poradenstvo v oblasti práva je nesmierne širokospektrálne a zasahuje takmer do všetkých oblastí života podnikateľov a jednotlivcov, preto je výber právneho poradcu nesmierne dôležitý. V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. dbáme na profesionalitu a vysokú kvalitu právnych služieb s individuálnym prístupom. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby v najvyššej kvalite a pre klienta prinášať inovatívne a odborné riešenia tak, aby sme sa stali jeho dôverným partnerom.

Hronček & Partners, s. r. o.
Smart legal services

 

Ďalšie služby v oblasti E-commerce

Koncepcia licenčných podmienok

200,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Kvalitne vypracované podmienky a pravidlá používania výsledkov duševnej tvorivej činnosti autora sú kľúčom k ich úspešnej ochrane. Obráťte sa na nás a my pre vás zabezpečíme prípravu licenčných podmienok podľa vašich predstáv a v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Koncepcia všeobecných obchodných podmienok (VOP)

700,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Právna úprava ukladá všetkým podnikateľom pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oznámiť spotrebiteľom taxatívne vymedzený okruh informácií. Uvedené býva súčasťou všeobecných obchodných podmienok (VOP) spolu s ustanoveniami spresňujúcimi zmluvné dojednania medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi (či už spotrebiteľmi, alebo inými podnikateľmi) a sledujúcimi záujmy predávajúceho. Vypracovanie individualizovaných všeobecných obchodných podmienok (VOP) je tak v záujme každého predávajúceho a to či už za účelom predídenia prípadných sankcií pri kontrole vykonávanej Slovenskou obchodnou inšpekciou (prípadne iným orgánom dozoru, resp. dohľadu), alebo sporov so zákazníkmi vzniknutými z absencie podrobnej úpravy zmluvných podmienok.

Naša advokátska kancelária vám pomôže s prípravou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre váš e-shop, ktoré pre vás pripraví na mieru podľa vašich požiadaviek a v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Koncepcia reklamačného poriadku

400,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Právna úprava ukladá podnikateľom (resp. predávajúcim) pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov informovať zákazníka (či už spotrebiteľa, alebo podnikateľa) o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, o zodpovednosti za vady, o záručnej dobe či o lehotách pre vybavenie reklamácie a o postupe pri zamietnutí reklamácie. Uvedené predzmluvné informácie bývajú súčasťou reklamačného poriadku, ktorého správne a kvalitné vypracovanie je v záujme každého podnikateľa (resp. predávajúceho) a to najmä z dôvodu ochrany pred vznikom prípadných nežiadúcich sporov, zachovania dobrého mena vášho e-shopu, spokojných zákazníkov, či za účelom predídenia prípadných sankcií pri kontrole vykonávanej Slovenskou obchodnou inšpekciou (prípadne iným orgánom dozoru, resp. dohľadu).

Myslite preto dopredu a zverte prípravu vášho Reklamačného poriadku do rúk skúsených právnikov. Naša advokátska kancelária vám zabezpečí prípravu Reklamačného poriadku pre váš e-shop, ktorý pre vás pripraví na mieru podľa vašich potrieb a v súlade s aktuálne platnou legislatívou, tak aby riešenie prípadných reklamácií prebiehalo bez komplikácií a efektívne.

Kontrola všeobecných obchodných podmienok

150,00 €
Cena je uvedená bez DPH. V prípade následného záujmu o vypracovanie / aktualizáciu Všeobecných obchodných podmienok našou advokátskou kanceláriou bude cena za vypracovanie Všeobecných obchodných podmienok znížená o cenu za službu ich kontroly.

Máte obavu, či sú vaše všeobecné obchodné podmienky nastavené správne pre váš biznis a navyše reflektujú aktuálne platnú legislatívu? V tom prípade je táto služba pre vás. V nadväznosti na veľkú a dôležitú novelu Zákona o ochrane spotrebiteľa musia e-shopy a celý e-commerce sektor reflektovať novinky, ktoré táto Novela prináša. A navyše, ak po tejto Kontrole nájdeme vo vašich VOP-kách pochybenia, ich vypracovanie v súlade s aktuálne platnou legislatívou vás bude stáť menej o sumu za ňu zaplatenú.

Nastavenie webovej stránky z hľadiska GDPR

500,00 €
Cena je uvedená bez DPH a môže byť navýšená v závislosti od rozsahu vykonanej práce.

Pri prevádzkovaní webovej stránky (e-shopu) je dôležité mať správne nastavené pravidlá spracúvania osobných údajov. Naša advokátska kancelária vám v spolupráci so spoločnosťou Top privacy s.r.o. zabezpečí správne nastavenie vašej webovej stránky (e-shopu) z hľadiska GDPR a zároveň v súlade s aktuálne platnou legislatívou a to na mieru podľa konkrétnych funkcionalít vášho e-shopu.

Platobná brána a digitálne bankovníctvo

Na vyžiadanie

Pri online podnikaní je dôležité dodržiavať určité postupy a nastavenia z pohľadu platobných brán a kartových spoločností, aby sa minimalizovalo riziko reklamácií a chargebackov od zákazníka. Náš partner Payout je schopný poskytnúť vám cennú pomoc a poradenstvo práve v tejto oblasti.

E-fulfillment

Na vyžiadanie

Automatizované riešenia pre vaše skladové hospodárstvo.

Prejdime si Vašu požiadavku spoločne

Meno *
Povinná položka
Priezvisko *
Povinná položka
E-mail *
Povinná položka. Zadajte prosím email v správnom formáte
Telefónne číslo *
Povinná položka
Správa *
Povinná položka