Podmínky užívání webových stránek Top privacy s.r.o. a Top privacy services s.r.o. jako provozovatele


Podmínky užívání webových stránek Top privacy s.r.o., IČO: 51 421 291, se sídlem Robotnícka 11591 / 1J, Martin 036 01, zapsaná v Obchodním rejstříku SR, vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 69699 / L a obchodní společnost Top privacy services s.r.o., IČO: 52 064 824, se sídlem Robotnícka 11591 / 1J, Martin 036 01, zapsaná v Obchodním rejstříku SR, vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 71410 / L, jako správce.

​​I.
Úvodní ustanovení a výklad pojmů

Společenosti Top privacy s.r.o., IČO: 51 421 291, se sídlem Robotnícka 11591 / 1J, Martin 036 01, zapsaná v Obchodním rejstříku SR, vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 69699 / L a obchodní společnost Top privacy services s.r.o., IČO: 52 064 824, se sídlem Robotnícka 11591 / 1J, Martin 036 01, zapsaná v obchodním rejstříku SR, vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 71410 / L (dále jako "správce") jsou vlastníci a správcemi webových stránek www.topprivacy.sk, www.topprivacy.cz ( dále jen "webové stránky").

 1. Správce v rámci své podnikatelské činnosti vykonává poradenskou činnost, přičemž své webové stránky používá především pro účely prezentace svých služeb a poskytnutí obecných informací pro veřejné uživatele.
 2. Uživatelem se rozumí každá osoba, která si prohlíží webové stránky správce a získává z ní informace.
 3. Podmínkami používání webových stránek Top privacy s.r.o. a Top privacy services s.r.o. jako správce (dále jen jako "podmínky používání") se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi správcem a uživateli jakož i základní pravidla pro získávání a používání informací umístěných na webových stránkách správce.
 4. Vstup na webové stránky a jejich používání se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito podmínkami používání. Používání webových stránek v rozporu s těmito podmínkami je zakázáno.

II.

Prohlášení uživatele stránek

 

1. Vstupem na webové stránky a jejich prohlížením uživatel potvrzuje, že si je plně vědom všech skutečností a podmínek uvedených v podmínkách použití a zároveň potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl a bez výhrad tyto podmínky přijal a že podle nich bude řádně postupovat a nebude vykonávat činnost, která by byla s nimi v jakémkoliv rozporu.

2. Souhlas s podmínkami na stahování obsahu webových stránek nebo jeho části uděluje uživatel stahováním tohoto obsahu.

III.

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví

 

1. Webové stránky, jejich zobrazení, a všechny informace uvedené na webových stránkách správce i všechny texty, obrázky, grafické prvky a jiné materiály na webových stránkách, včetně web designu, layout webových stránek, zdrojových kódů webových stránek správce jsou chráněny autorským právem podle zákona č. 185/2015 Autorský zákon v platném znění (dále jen "autorský zákon"). Správce je v souladu s Autorským zákonem oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k těmto webovým stránkám a jejich obsahu.

2. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve všech textech, obrázcích a jiných materiálech na webových stránkách správce jsou majetkem správce nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka nebo jsou ze zdroje, který povoluje jejich bezplatné využívání i na komerční užívání.

3. Uživatel může reprodukovat ukázky či úryvky z webových stránek a to výlučně jen pro soukromé (nekomerční) využití a výhradně za předpokladu, že neporuší autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a / nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena poznámka o copyright. Žádnou reprodukci jakékoli části webových stránek a jejich textů či jiného obsahu nesmí uživatel prodat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmí upravovat nebo zahrnovat do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky, či jiné formy své prezentace, jako ani uvádět je jako své dílo. Použití obsahu v takové souvislosti bude považováno za poškozování práv správce. V případě použití obsahu webových stránek v rozporu s tímto bodem a bez předchozího písemného souhlasu správce může uživatel dopustit spáchání trestného činu porušování autorských práv ve smyslu § 283 zákona č. 300/2005 Sb. Trestního zákona nebo správci způsobit škodu, za kterou bude uživatel nést odpovědnost ve smyslu příslušných právních předpisů. Správce se v takovém případě bude domáhat svých práv prostřednictvím všech oprávněných prostředků, v případě nutnosti na příslušného soudu v souladu s právními předpisy platnými v Slovenské republice.

4. Celý obsah stránky je chráněn autorským zákonem a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Za obsah stránky se považují zejména texty, obrázky nebo fotografie, audio nebo video nahrávky, zdrojový kód stránky, jakož i webdizajn a ostatní prvky, které jsou její součástí. Majitelem autorských práv je správce, autoři a třetí strany, které obsah vytvořily a / nebo umožnily jeho používání. Ochranné známky, obchodní jména, loga, znaky, servisní značky a jiná označení (společně jako "chráněné označení") zobrazené a používané na webových stránkách jsou chráněným právem duševního vlastnictví majitelů těchto označení. Majitelem autorských práv je správce, autoři a / nebo třetí strany, které obsah chráněných označení vytvořily a / nebo umožnili správci jeho používání. Webové stránky obsahují i ​​chráněné označení třetích stran odlišných od správce, které správce používá a zveřejňuje se souhlasem těchto osob, pokud je takový souhlas nezbytný a to jen na dohodnutý účel. Všechny tyto chráněné označení třetích stran jsou chráněny právy těchto třetích stran a na jejich prohlížení, používání či jiné nakládání se tyto podmínky používání vztahují ve stejném rozsahu jako na chráněné označení patřící správci. Jakékoliv použití / zneužití chráněných označení zobrazených na webových stránkách, nebo v rámci libovolného obsahu na webových stránkách, s výjimkou případů výslovně stanovených (umožněných) v těchto podmínkách užívání, je zakázáno.

IV.

Odpovědnost správce

 

 1. Cílem správce je poskytovat prostřednictvím webových stránek informace pro uživatele. Všechny údaje a informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou pouze informativní a nemají závazný charakter. Správce neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací, které se na webových stránkách nacházejí.
 2. Správce nenese odpovědnost za jakékoliv hmotné či nehmotné škody způsobené používáním webových stránek správce a použitím či zneužitím informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Správce stejně nenese odpovědnost za škody způsobené používáním stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek správce.
 3. Všechny informace na webových stránkách správce jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí správce, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost či technickou přesnost.
 4.  Správce nezodpovídá za jakoukoliv škodu či poškození počítačovým virem při stahování dat z webových stránek správce.

V.

Právo na změnu obsahu

 

 1. Správce si vyhrazuje právo webové stránky a jakýkoliv jejich obsah kdykoli upravovat bez předchozího upozornění, zasahovat do používání webových stránek, aktualizovat a měnit jejich obsah, jakož i tyto podmínky používání. Taková změna je účinná dnem jejího zveřejnění na příslušné webové stránce správce.
 2. Nabytím platnosti nových podmínek použití pozbývají platnosti původní podmínky použití.

 

VI.

Poskytované informace

 

 1. Stránka obsahuje různé články, doporučení, vzory, názory a jiné druhy informací. Veškeré informace uvedené na webových stránkách správce a veřejně zpřístupněny (dále jen "informace") se nepovažují za informace poskytnuté v rámci poskytování poradenských služeb. Všechny informace obsažené na webových stránkách správce jsou poskytovány bezplatně, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.
 2. Informace na webových stránkách nemají závazný charakter, jejich obsah je pouze informativní a mezi správcem webových stránek a uživatelům nevzniká získáním informace a její využíváním žádný právní vztah kromě vzájemných práv a povinností vyplývajících ze zákonné ochrany autorského práva a práv duševního vlastnictví vztahujících se k informacím a webovým stránkám. Zveřejněním informací, článků na webových stránkách nedochází ke poskytování poradenských služeb.

 

VII.

Cookies

 

 1. Správce používá na této webové stránce soubory nazývané "cookies", které jsou použity za účelem základní funkčnosti webových stránek, měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek a za účelem vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele. Údaje, které o uživateli správce takto získá, mohou být zpřístupněny i dalším zpracovatelům, zejména správcem služeb a platforem Google, Facebook a LinkedIn.
 2. Sběr údajů uvedených v odstavci 1. lze považovat za zpracování osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu spávcu nebo třetí strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR").
 3. Webové stránky je možné používat i v režimu, který neumožňuje sběr dat o chování návštěvníků webu - tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče, kde můžete ukládání cookies do vašeho zařízení ve kterém webové stránky používáte zakázat. Sběr údajů o chování uživatelů je aktivováno z iniciativy uživatele, vyjádřeného nastavením používaného webového prohlížeče. Takové nastavení prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů považováno za souhlas uživatele s použitím cookies na webové stránce správce. Podrobnější informace o používání cookies na webových stránkách správce se uživateli zobrazí vždy v dolní části webové stránky.
 4. Cookies, které se sbírají za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na právním základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas udělujete nastavením prohlížeče na svém zařízení na dobu, která je uvedena dále. Souhlas se sbíráním dat souborů cookies pro marketingové účely se dá kdykoliv vzít zpět změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem osobních údajů, osobní údaje však může zpracovávat i:

 

a. Poskytovatel služby Google Analytics a reklamního systému Google AdWords, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

b. Poskytovatel služby Facebook Ads., Provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

c. Poskytovatel služby LinkedIn, se sídlem 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

d. Případně další poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací využívaných nebo umístěných na webových stránkách.

 

7. Výše ​​uvedené společnosti dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které nájdede především na:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky používání nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.09.2019