Právne služby pri verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie predstavuje proces, resp. určuje zákonné pravidlá a postupy, ktorými sú zadávané zákazky alebo koncesie, prípadne súťaže návrhov, pričom hlavným účelom verejného obstarávania je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a otvorenosť postupov verejného obstarávania, a umožniť hospodárskym subjektom ponúknuť svoje služby a tovary na celom území Európskej únie.

Právne poradenstvo a služby poskytujeme nielen pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj pre záujemcov (uchádzačov) o verejné zákazky (zákazky).

V zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní musia verejní obstarávatelia, obstarávatelia a tzv. dotované osoby postupovať pri zadávaní zákaziek na tovary, služby a stavebné práce, prípadne súťaže návrhov a zadávanie koncesií na služby a správu postupovať podľa tohto zákona.

Zákon o verejnom obstarávaní ďalej upravuje finančné limity, na základe ktorých sa zákazky obstarávajú ako zákazky nadlimitne, podlimitné alebo zákazky s nízkou hodnotou. V nadväznosti na uvedené zákon upravuje jednotlivé postupy, ktoré môžu obstarávatelia pri tej ktorej zákazke využiť. Týmito sú, verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, priame rokovacie konanie. Spodný limit pre nadlimitné zákazky, ktorý je zároveň maximálnym limitom pre podlimitné zákazky určuje v zmysle zákona Úrad pre verejné obstarávanie.

Definícia pojmov

Verejný obstarávateľ

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom sa rozumie:

 1. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi
 2. obec
 3. vyšší územný celok
 4. právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa bodu 1. – 4., je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa bodu 1. – 4. alebo verejný obstarávateľ podľa bodu 1. – 4. vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu

Obstarávateľ

Podľa platného zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľom je:

 1. právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z uvedených činností:
  • činnosť v odvetví energetiky a tepelnej energetiky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť v odvetví vôd v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť v odvetví dopravy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť v odvetví poštových služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť súvisiacu s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely ťažby ropy a zemného plynu, prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých palív, prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe
 2. právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z vyššie uvedených činností na základe osobitných práv alebo výlučných práv

Dotovaná osoba 

Podľa platného zákona o verejnom obstarávaní sa dotovanou osobou rozumie osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a ktorá získala od verejného obstarávateľa viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

Verejná súťaž

Verejná súťaž je najpoužívanejším a univerzálnym postupom pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Verejná súťaž sa vyhlasuje prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a je určená pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, pričom medzi uchádzačmi a obstarávateľmi neprebieha rokovanie o požiadavkách na predmet zákazky.

Užšia súťaž

Užšia súťaž predstavuje obdobný postup ako verejná súťaž s tým rozdielom, že prebieha v dvoj kolom režime. V prvej fáze záujemci a uchádzači v žiadosti o účasť preukazujú splnenie podmienok účasti stanovené obstarávateľom  bez predkladania samotných ponúk. Po vyhodnotení podmienok účasti na základe žiadosti o účasť nasleduje druhé kolo užšej súťaže, ktoré obstarávateľ iniciuje na základe výzvy na predkladanie ponúk len vybratým záujemcom.

Rokovacie konanie so zverejnením

Rokovacie konanie so zverejnením je špecifickým a náročnejším procesom zadávania zákazky, ktorý je vhodný zvoliť pri obstarávaní predmetu zákazky, ktorý nie je bežne dostupným na trhu, alebo vyžaduje prispôsobenie bežne dostupných riešení na trhu špecifickým požiadavkám obstarávateľa. Použitie tohto postupu nie je na ľubovôli obstarávateľov pretože musia byť splnené zákonne podmienky možnosti uplatnenia. Príkladom môžu byť rozsiahle projekty na vybudovanie komunikačných technológií alebo informačných systémov. Ide o viacfázový a časovo náročnejší postup, počas ktorého sú jednotlivé úvodné, resp. základné ponuky predmetom konzultácie a rokovania medzi uchádzačmi a obstarávateľmi a až následne uchádzači predkladajú konečné ponuky, ktoré sú hodnotené vzhľadom na nastavené hodnotiace kritéria.

Súťažný dialóg

Súťažný dialóg je najnovším prírastkom v postupoch zadávania zákazky určený pre obzvlášť náročne zákazky, pri ktorých jednoducho povedané, sám obstarávateľ nevie, čo má chcieť a chce obstarať, alebo jednoducho s takýmto predmetom zákazky nemá žiadne skúsenosti. V podstate ide o veľmi obdobný postup ako v prípade rokovacieho konania so zverejnením, s istými špecifikami, ktoré robia súťažný dialóg ešte o čosi menej formalizovaným postupom. Kritériom hodnotenia môže byť len najlepší pomer ceny a kvality.

Inovatívne partnerstvo

Inovatívne partnerstvo predstavuje proces, ktorý v podstate spája prvky rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, pričom je určený pre obstarávateľov, ktorý potrebujú vyvinúť inovatívnu službu, stavebné práce alebo tovar, ktoré doposiaľ neboli na trhu dostupné. Podľa verejne dostupných informácií možno konštatovať, tento postup ešte v podmienkach slovenskej republiky nebol použitý.

Priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie predstavuje v podstate akýsi odklon od základných princípov zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko dochádza k významnému obmedzeniu hospodárskej súťaže. Uvedený postup možno použiť iba za splnenia zákonných podmienok, ktoré predstavujú výnimočné prípady, v ktorých zákonodarca predpokladal, že uspokojenie potrieb obstarávateľov v takých prípadoch nebude možno dosiahnuť iným spôsobom. Najčastejším dôvodom je skutočnosť, že existuje jediný hospodársky subjekt, ktorý môže danú zákazku realizovať. Tento postup predstavuje zásadné obmedzenie hospodárskej súťaže, v niektorých prípadoch až jej úplne vylúčenie a preto použitie priameho rokovacieho konania bez riadneho splnenia zákonných podmienok je správnym deliktom.

Podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky sú vzhľadom na nižšie finančné limity ďaleko frekventovanejšou agendou jednotlivých obstarávateľov. Vyššie uvedené postupy s výnimkou priameho rokovacieho konania je možné uplatniť výlučne pri zadávaní nadlimitných zákaziek. Pri podlimitných zákazkách rozlišujeme zákazky s využitím elektronického trhoviska a bez využitia elektronického trhoviska a to vzhľadom na bežnú dostupnosť tovarov na trhu. Postup pri zadávaní podlimitnej zákazky je oproti nadlimitnej zákazke menej formálny a kladie na obstarávateľov aj záujemcov nižšie nároky, pričom je zároveň veľmi podobný, o čom svedčí mnoho odkazov na spoločné ustanovenia pri zadávaní nadlimitnej zákazky uvedené v prvej hlave druhej časti zákona.

V zmysle zákona pôjde o podlimitnú zákazku vtedy, ak ide o zákazku s predpokladanou hodnotou nižšou ako je finančný limit určený Úradom pre verejné obstarávanie a zároveň vyššou ako:

- 70 000 eur, ak ide o stavebné práce

- 180 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona

- 260 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona (napr. bezpečnostné, právne, poštové služby)

Charakteristickým tovarom sú potraviny, ktoré sú vyňate z pod podlimitných zákaziek, tzn. potraviny budú obstarávane buď zadávaním zákazky s nízkou hodnotou alebo nadlimitnou zákazkou.

 

Zákazka s nízkou hodnotou

Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota nepresahuje spodný limit pre podlimitné zákazky a zároveň je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 5 000 eur. Zákon obsahuje iba mustru základných pravidiel zadávania týchto zákaziek a to najmä v súvislosti na základne princípy verejného obstarávania ako princípy nediskriminácie, dodržiavania rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a hospodárnosti. V praxi sa možno často stretnúť s pojmom „zadávanie zákazky prieskumom trhu“, čo vyplýva zo skutočnosti, že predpokladaná hodnota zákazky je v týchto prípadoch určovaná práve prieskumom trhu, resp. stretávame sa s postupom obstarávateľov, ktorý prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou zároveň určujú predpokladanú hodnotu zákazky.

Zoznam hospodárskych subjektov

Zoznam hospodársky subjektov je zoznam vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa ust. § 152 a nasl., do ktorého sa možno na dobrovoľnej báze registrovať, v dôsledku čoho hospodárskym subjektom odpadá značná administratívna záťaž spojena s preukazovaním podmienok účasti osobného postavenia vzmysle ust. § 32 zákona o verejnom obstarávaní. 

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy obsahujúci informácie o hospodárskych subjektoch, ktoré sú partnerom verejného sektora v zmysle ust. § 2 zákona o registri partnerov verejného sektora, najmä no nie výlučne informácie súvisiace s konečným užívateľom výhod. Zápis do registra môže vykonať len tzv. oprávnená osoba, ktorou je napríklad aj advokát, alebo práve advokátska kancelária Hronček & Partners.

Služby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Klientom z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečujeme komplexné služby. Pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dotované osoby poskytujeme komplexné poradenstvo spočívajúce v zastrešení celého procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zastupovanie v rámci revíznych postupov.

Proces verejného obstarávania realizujeme tak, aby na jeho konci bol verejný obstarávateľ (obstarávateľ) spokojný a vybral si to, čo je pre neho najlepšie. Celý proces verejného obstarávania je vedený transparentne, zákonne, hospodárne, efektívne a odborne.

Komplexné poradenstvo spočíva v zabezpečení jednotlivých úkonov a outsourcingu od prípravnej fázy až po ukončenie všetkých kontrol a postupov zo strany príslušných orgánov, najmä voči jednotlivým riadiacim orgánom a Úradu pre verejne obstarávanie, pričom medzi ťažiskové úkony a oblasti patrí:

 • konzultácie s verejným obstarávateľom /  obstarávateľom
 • plánovanie časových postupov a termínov
 • analýza daného predmetu obstarávania
 • opis predmetu obstarávania v súčinnosti s klientom
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • príprava návrhu zmluvy v súčinnosti s klientom
 • vypracovanie a poslanie na zverejnenie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní/ obstarávaní
 • definovanie podmienok účasti v súčinnosti s klientom
 • definovanie hodnotiacich kritérií v súčinnosti s klientom
 • otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk
 • komunikácia s uchádzačmi vo verejnom obstarávaní/ obstarávaní
 • riešenie revíznych postupov
 • uzatvorenie zmluvy v súčinnosti s klientom
 • spracovanie dokumentácie verejného obstarávania/obstarávania
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie verejného obstarávania/ obstarávania
 • zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko – EKS (Elektronický kontraktačný systém)
 • spravovanie profilu verejného obstarávateľa/ obstarávateľa
 • ukladanie dokumentov na profil verejného obstarávateľa/ obstarávateľa

V spolupráci s klientom preberieme úplnú správu procesu klientovho verejného obstarávania/obstarávania a to vrátane týchto činností:

 • komplexná podpora pri plánovaní a realizácii verejného obstarávania
 • vytvorenie a práca s profilom obstarávateľa v systéme elektronického verejného obstarávania (EVO)
 • administrácia formulárov - oznámení a výziev zverejňovaných vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a Európskej únie
 • realizácia jednotlivých verejných obstarávaní/ obstarávaní v súlade s platnou legislatívou a v súlade s potrebami klienta
 • komunikácia so záujemcami a uchádzačmi
 • analýza a vyhodnotenie ponúk uchádzačov
 • administrácia jednotlivých zápisníc
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania
 • chránenie záujmov klienta v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a v prípadných iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejného obstarávania
 • odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní / obstarávaní formou vypracovania odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa postupov vo verejnom obstarávaní
 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa výkladu ustanovení aktuálnej legislatívy verejného obstarávania
 • monitoring zmien zákona o verejnom obstarávaní a vyhlášok Úradu pre verejné obstarávanie
 • monitoring rozhodnutí a metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie
 • v prípade potreby zabezpečujeme žiadosti o vydanie metodických usmernení Úradu

Služby pre záujemcov a uchádzačov

Klientom z radov záujemcov (uchádzačov) o verejné zákazky (zákazky) poskytujeme služby v nasledovnom rozsahu:

 • monitoring vyhlásených súťaží v národnom a európskom vestníku
 • odporúčanie zúčastniť sa aktuálne vyhlásených verejných obstarávaní/ obstarávaní s prihliadnutím na predmet podnikania klienta
 • pomoc uchádzačom pri príprave ponuky
 • objasňovanie podmienok účasti a súťažných podkladov
 • príprava jednotlivých častí ponuky
 • kontrola úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej
 • finálna kontrola ponuky
 • odborná pomoc pre uchádzačov pri uplatňovaní revíznych postupov
 • zastupovanie uchádzača v konaní proti verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi pred Úradom pre verejné obstarávanie
 • posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora bez akýchkoľvek poplatkov
 • podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora
 • podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • poradenstvo pre partnera verejného sektora
 • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • posúdenie konečného užívateľa výhod v súlade so Smernicou EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako aj v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • vyžiadenie potrebných potvrdení pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov od príslušných úradov
 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa postupov vo verejnom obstarávaní
 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa výkladu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní
 • monitoring novej legislatívy a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie