Plán obnovy a verejné obstarávanie

13.08.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Ako bude vyzerať plán obnovy? Bude potrebné verejne obstarávať a v akých prípadoch? Dotkne sa Plánu obnovy aj novela Zákona o verejnom obstarávaní? Prinášame vám rozhovor s našim odborníkom na verejné obstarávanie.

Plán obnovy a verejné obstarávanie

Kedy spoločnosť potrebuje verejne obstarávať?

To je pomerne široká otázka, ktorú je potrebné zodpovedať komplexne. Podnikatelia budú v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VO“) obstarávať iba vtedy, pokiaľ majú mieru podpory financovania ich projektu cez nenávratné finančné prostriedky (ďalej len NFP) 50 % a viac. Vtedy musia ísť podľa Zákona o VO. Pokiaľ bude subjekt v súkromnom sektore realizovať projekt za 500 000 € a dostane naň NFP od štátu vo výške 50 % a vyššie, musí ísť podľa Zákona o VO. Následne už hovoríme o jednotlivých postupoch zadávania zákazky, a to podlimitným a nadlimitným postupom. Pokiaľ je miera financovania projektu prostredníctvom NFP menšia ako 50 %, tak subjekt obstaráva podľa príručky Centrálneho koordinačného orgánu č. 6 a 12 (ďalej len CKO), ktorá obsahuje postupy a metodiku realizácie verejného obstarávania v hodnote nad 100 000 € a pri hodnote menšej ako 100 000 €. Tieto postupy sú veľmi podobné tým, ktoré sú v zmysle Zákona o VO, no ak by som to mal povedať v laickej reči, v porovnaní so Zákonom o VO sú ďaleko menej formálne a rýchlejšie, pričom sa zákazky zverejňujú na stránke CKO a nie sú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania.

Toto platí rovnako aj v súkromnom sektore a aj v sektore verejnej správy?

Nie, táto 50 a viac percentná miera podpory je aplikovaná čisto len na súkromný sektor. Orgány verejnej správy idú vždy podľa Zákona o VO. Tu je jedno, či sa jedná o obec, mesto, štát, organizáciu zriaďovanú štátom, napríklad to môže byť aj súkromná spoločnosť zriadená štátnym orgánom alebo orgánom samosprávy a aj tieto musia v drvivej väčšine postupovať podľa Zákona o VO. Vlastne jediný prípad, kedy uvedené neplatí je prípad, keď je obstarávaná vec v hodnote menšej ako 5 000 €, pričom novela Zákona o VO hovorí, že s účinnosťou od 01.01.2022 sa tento spodný limit mení na 10 000 €. To znamená že keď subjekt podliehajúci Zákonu o VO obstaráva niečo s hodnotou menšou ako je táto suma, nemusí danú vec alebo službu verejne obstarávať. 

Teda ak obstarávam čokoľvek s hodnotou vyššou ako bude 10 000 €, už musím verejne obstarávať.

Áno, akonáhle predpokladaná hodnota zákazky prekročí sumu 10 000 €, daný subjekt musí verejne obstarávať. Aj samotná predpokladaná hodnota zákazky má pravidlá svojho výpočtu. Ak ide napríklad o opakujúcu sa službu každý mesiac, musím predpokladanú hodnotu počítať za celých 12 mesiacov, kedy môže ísť už o podlimitnú alebo napr. nadlimitnú zákazku. V prípade, že by tak povinný subjekt nespravil, a obstarával každý mesiac zákazku s nízkou hodnotou, namiesto obstarávania postupom podlimitnej zákazky, dopustil by sa pomerne závažného porušenia Zákona o VO. Uvedené platí naprieč celého spektra limitov, či už v zmysle Zákona o VO alebo vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým sa upravujú jednotlivé limity.

V našej advokátskej kancelárií máme bohaté skúsenosti s verejným obstarávaním. Aká je naša pridaná hodnota v porovnaní s inými subjektami, ktoré pripravujú verejné obstarávania?

Trh so službami verejného obstarávania je pomerne presýtený a existuje veľká konkurencia, pričom existujú subjekty, ktoré napr. súťažnú dokumentáciu vyhotovujú automatizovanými prostriedkami. Tu sa absolútne stráca možnosť individualizácie. Cieľom každého obstarávania by malo byť nájsť výhodnú ponuku z pohľadu hospodárnosti, avšak netreba opomínať kvalitatívny aspekt, ktorý, bohužiaľ, verejní obstarávatelia nezohľadňujú a podmienky účasti odbornej spôsobilosti sú nastavené veľmi formálne alebo vôbec. Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sú pomerne efektívnym nástrojom pri hľadaní dodávateľa, ktorý má skúsenosti so špecifickými požiadavkami verejných obstarávateľov. Nanešťastie sú aj nástrojom, ktorý je pomerne často zneužívaný, čo však nie je naša šálka kávy – to či je uvedené našou výhodou alebo nevýhodou, už nechám na posúdenie potenciálnym klientom. Pridaná hodnota poskytovaných služieb v spojení s BALTEUS spol. s r.o. spočíva najmä vo vzájomnej synergií a účasti advokátskej kancelárie na celom procese, ktorá z povahy svojej činnosti poskytuje odborný dohľad nad procesom verejného obstarávania, a zároveň vie uchádzačom poskytnúť individualizáciu obchodných podmienok. Súťažné podklady vždy obsahujú zmluvu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, a tu z nášho pohľadu máme oproti mnohým poskytovateľom poradenstva v oblasti VO výrazne navyše. Ďalšou pridanou hodnotou z nášho pohľadu je, že poradenstvo v oblasti VO poskytujeme aj mnohým záujemcom a uchádzačom, ktorým pomáhame s prípravou žiadostí o vysvetlenie, žiadostí o nápravu alebo aj v procese podávania námietok. V nadväznosti na to sa preto na verejné obstarávanie vieme pozrieť s nadhľadom a z rôznych uhľov pohľadu - zo strany obstarávateľa ako aj samotného uchádzača - v súvislosti s čím vieme poskytnú pomerne cenné rady. To, že obstarávateľom uchádzajúcim sa o NFP vieme v súčinnosti s BALTEUS-om poskytnúť balík, v ktorom je zahrnuté všetko od nastavenia projektu, žiadosti o NFP, obstarávaní, nastavení obchodných podmienok, zastupovaní pred sprostredkovateľskými orgánmi či ÚVO, je už len čerešničkou na torte.

Vieš uviesť nejaký príklad? 

Ako príklad možno uviesť obstarávanie stavebných prác pre jedného verejného obstarávateľa, ktorému záležalo na kvalitnom spracovaní atypickej strešnej oceľovej konštrukcie s drevenou výplňou, nakoľko mal zlé skúsenosti s dodávateľmi, ktorí tvrdili, že s takouto konštrukciou majú skúsenosti, čo sa ukázalo ako veľký omyl. V tejto súvislosti sme pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností aj prostredníctvom ex ante posúdenia požiadali o vyjadrenie aj samotný úrad, ktorému sme vysvetľovali nastavenie uvedenej podmienky s úmyslom vyhnutia sa posúdeniu takejto podmienky za diskriminačnú. Viem, že na novej stránke BALTEUS-u sú zverejnené aj prípadové štúdie, tam človek vie nájsť pridanú hodnotu našej spolupráce. V takýchto prípadoch Vám proste nepomôžu rôzni „mastičkári“, ktorí doma na kolene vypĺňajú stále tie isté súťažné podklady dookola bez akejkoľvek individualizácie. To isté platí aj o poskytovateľoch poradenstva, ktorí využívajú automatizované programy pre prípravu podkladov. Nanešťastie sa v takomto prostredí pomerne náročné hľadajú partneri, ktorí vedia oceniť prístup a pridanú hodnotu nášho projektu

Spomínal si, že verejné obstarávanie robíme so spoločnosťou BALTEUS, ktorá získava nenávratné finančné prostriedky z Eurofondov, dotačných schém EÚ alebo Slovenska, ďalších medzinárodných schém ako sú Nórske fondy či Visegrad Fund atď. Obvykle je súčasťou získania NFP aj verejné obstarávanie, kedy sa obstaráva niečo hmotné – či to je nová strecha, alebo to je nová linka do výroby. Prečo je pre spoločnosti uchádzajúce sa o NFP dôležité mať kvalitného poradcu v oblasti VO?

V podstate sa odpoveď na túto otázku dá skompilovať z predchádzajúcich odpovedí. Čo sa týka postupu pred VO, tak to je pomerne náročný proces, o ktorom budú najlepšie vedieť rozprávať v BALTEUS-e. Tieto procesy sú, ako som spomínal, pomerne menej formálne a časovo menej náročné, avšak potom prichádza to povestné „ale“. Nanešťastie existuje mnoho sprostredkovateľských orgánov, ktorých úlohou je kontrola v súvislosti s jednotlivými výzvami, pričom každý z nich si tie isté pravidlá vykladá po svojom. Zároveň ku kontrole podkladov a nakladania s finančnými prostriedkami pristupujú veľmi byrokraticky bez ochoty počúvať vysvetlenia skutočnosti, ktoré nás k takémuto postupu z dôvodu špecifík tej ktorej zákazky primäli. Aj v tomto prípade je našou úlohou dostupnými prostriedkami jednotlivým orgánom kontroly vysvetľovať opodstatnenosť a legitímnosť nášho postupu a jednotlivé nedostatky vieme riešiť ad hoc. Okrem uvedeného však platí v podstate to isté, čo som povedal na predchádzajúce otázky. 

V poslednom období bol veľkou spoločenskou témou Plán obnovy. Prečo budú verejné obstarávania v Pláne obnovy dôležité?

Bez toho to jednoducho nepôjde...

Čiže sa predpokladá, že plán obnovy bude fungovať podobne ako eurofondy. Teda, že sa vyhlási výzva, do ktorej sa budú musieť žiadatelia o NFP prihlasovať so svojimi projektami a súčasťou týchto projektov budú aj verejné obstarávania.

Áno, tu nebol avizovaný iný spôsob, pričom si iný spôsob ani neviem moc predstaviť. Zmenou by však malo byť to, že 01.07.2020 vzniklo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pričom bolo viackrát avizované, že bude odstránená práve nejednotnosť vo výklade a postupoch nakoľko by finančné prostriedky mal rozdeľovať jednotný orgán. 

Vzhľadom na prijatie pomerne diskutovanej novely Zákona o VO možno povedať, že sa bude obstarávať po novom, čo to znamená? 

Z verejného obstarávania známe finančné limity boli už mnoho krát objektom zmien a rôznych návrhov, pričom tomu nie je inak ani v tomto prípade. S účinnosťou od 01.01.2022 by mali byť finančné limity pre nadlimitné zákazky určované nariadením Vlády SR, a nie všeobecne záväzný právnym predpisom vydávaným Úradom pre verejné obstarávanie. Pozitívne je možno hodnotiť zmeny v § 11 zákona, ktorý hovorí o vylúčení určitých subjektov z možnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s verejným obstarávateľom. Zákon o VO bude po novom obsahovať aj fakultatívne dôvody vylúčenia uchádzača a ďalšie zmeny, ktoré sme spracovali v nedávnom článku k tejto novele.

Mgr. Samuel František Mičuda - špecialista na oblasť verejného obstarávania


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."