Súkromné spoločnosti


výkup a spracovanie odpadu s obsahom drahých kovov


výroba a dodávka presných plastových výliskov pre strojárenský a elektrotechnický priemysel


výroba strojov a technológií pre spracovateľov oceľových drôtov, kovovýrobe, montáži, elektroinštalácii a riadiacich systémoch strojov a zariadení


návrhy a realizácie atypického nábytku, kovovýroby, drevovýroby a zámočníckych výrobkov


výroba gabionov z pletených a zváraných drôtených sietí


stavebná výroba a inžiniering

Verejná správa


Brezno


Mesto Komárno


Stupava


Krajský súd v Žiline

Rešpektujeme súkromie našich klientov, preto nasledujúce referencie zostávajú v anonymite

ďalšie mestá a obce

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejného obstarávania pre viaceré mestá a obce

ďalšie mestá a obce

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti prípravy súťažných podkladov, návrh súťažných podmienok a príprava zmluvy verejného obstarávania pre viaceré mestá a obce

ďalšie súkromné spoločnosti

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejných obstarávaní pre viaceré súkromné spoločnosti

Obchodná spoločnosť

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti právneho poradenstva pri prihlasovaní klienta do verejného obstarávania a zastupovanie klienta pred verejným obstarávateľom

Obchodná spoločnosť

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti právneho poradenstva pre klienta v súvislosti so súťažou návrhov a priameho rokovacieho konania, zastupovanie klienta pred Úradom pre verejné obstarávanie vo vzťahu k oprávnenosti postupu verejného obstarávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Priemyselná spoločnosť z oblasti odpadového hospodárstva

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti právneho poradenstva pri prihlasovaní uchádzača do zákazky a zastupovanie klienta v revíznych postupoch podľa zákona o verejnom obstarávaní

Stavebná spoločnosť

komplexné služby v oblasti poradenstva pri príprave ponuky a príprava námietok proti vyhodnoteniu ponúk na Úrad pre verejné obstarávanie

Stavebná spoločnosť

zastupovanie klienta v konaní vedenom proti Úradu pre verejné obstarávanie, vypracovanie žiadosti o nápravu, podanie námietky s odôvodnením a podanie správnej žaloby voči rozhodnutiu Úradu a zastupovanie klienta v konaní pred súdom. Zastupovanie klienta v rámci konania o kasačnej sťažnosti podanej Úradom pre verejné obstarávanie