Hronček & Partners, s. r. o.

Naša advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. sa začala venovať oblasti verejného obstarávania na základe požiadavky dopytu po právnom poradenstve a službách v oblasti verejného obstarávania. V rámci našej pôsobnosti riešime rôznorodé problémy vyplývajúce z postavenia verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov, prípadne osôb podľa § 8 ZVO spojené s vypracovaním súťažných podkladov, s vyhodnocovaním ponúk uchádzačov, žiadosťami o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany uchádzačov. Tieto praktické skúsenosti pokrývajú široké spektrum situácií, ktoré sa vyskytujú v procese verejného obstarávania, čo len potvrdzuje, že náš tím je odborným a spoľahlivým partnerom pre poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prihlasovaním uchádzača do procesu verejného obstarávania.

 

Spolu s partnermi v oblasti poskytovania poradenstva pri čerpaní finančnej podpory z prostriedkov EÚ, ako aj iných grantových programov, dokážeme nachádzať možnosti financovania na podporu Vašich projektových zámerov. Každý zámer je jedinečný, a preto ku každému klientovi pristupujeme individuálne tak, aby bolo zaručené kvalitné poradenstvo v tejto oblasti. Naplniť Vaše požiadavky a potreby od začiatku čerpania žiadosti až do konca je pre nás prioritou. Úspešné uchádzanie sa o podporu z eurofondov či iných programov je obvykle dlhá a náročná cesta. Preto je dôverná no zároveň otvorená komunikácia  medzi poradenskou firmou a klientom nevyhnutná.

Vďaka úzkej spolupráci advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. a našich partnerov v oblasti eurofondov dokážeme komplexne pokrývať všetky služby spojené s verejným obstarávaním. Tie poskytujeme v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní pre široký okruh klientov z radov verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ako aj z radov záujemcov a uchádzačov. Zameriavame sa na obstarávanie nie len pre súkromné spoločnosti, ale aj štátny a verejný sektor, či neziskové organizácie. Našim klientom zabezpečujeme jednotlivé úkony pri realizácii procesu verejného obstarávania (od vypracovania súťažných podkladov, zverejnenia oznámení až do uzatvorenia zmluvy). Poskytujeme tiež rozsiahle poradenské služby vo verejnom obstarávaní záujemcom a uchádzačom, ako i samotným obstarávateľom, spočívajúce v odbornom poradenstve v oblasti vypracovania odborných stanovísk a analýz, ktoré sa vzťahujú na postupy vo verejnom obstarávaní, ale aj na výklad ustanovení platnej legislatívy, ktorá má vplyv na túto oblasť. Taktiež zastupujeme subjekty zúčastnené v procese verejného obstarávania pred kontrolnými orgánmi (Úrad pre verejné obstarávanie), prípadne i v konaniach pred súdmi. Záujemcom a uchádzačom tak isto zabezpečujeme kompletný servis pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov a zápise do registra partnerov verejného sektora. Naším spoločným cieľom je zabezpečiť klientom úplný komfort v procese verejného obstarávania, ktorý dosahujeme individuálnym a zodpovedným prístupom ku každému klientovi.