Hronček & Partners, s. r. o.

Naša advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. sa začala venovať oblasti verejného obstarávania na základe požiadavky dopytu po právnom poradenstve a službách v oblasti verejného obstarávania.

BALTEUS spol. s r.o.

BALTEUS spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca profesionálne poradenské služby v oblasti získavania finančnej podpory z prostriedkov EÚ, ako aj iných grantových programov.

Činnosť v oblasti verejného obstarávania sme začali realizovať na základe požiadavky dopytu po službách v oblasti verejného obstarávania a službách spojených s procesom verejného obstarávania. Služby v tejto oblasti poskytujeme v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní pre široký okruh klientov z radov verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ako aj z radov záujemcov a uchádzačov. Zameriavame sa na obstarávanie, tak pre súkromné spoločnosti, ako i štátny a verejný sektor. Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, t. z. zabezpečujeme jednotlivé úkony pri realizácii procesu verejného obstarávania (od vypracovania súťažných podkladov, zverejnenia oznámení až do uzatvorenia zmluvy a odoslania výsledku na Úrad pre verejné obstarávanie, príp. Publikačný úrad EÚ). Poskytujeme tiež kvalitné a rozsiahle poradenské služby vo verejnom obstarávaní záujemcom a uchádzačom, ako i samotným obstarávateľom, spočívajúce najmä v poskytovaní odborného poradenstva formou vypracovania odborných stanovísk a analýz, ktoré sa vzťahujú na postupy vo verejnom obstarávaní, ale aj na výklad ustanovení platnej legislatívy, ktorá má vplyv na oblasť verejného obstarávania. Taktiež poskytujeme poradenstvo a zastupovanie subjektov zúčastnených v procese verejného obstarávania pred kontrolnými orgánmi (Úrad pre verejné obstarávanie), prípadne i v konaniach pred súdmi. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. naviac zabezpečuje na vysokej profesionálnej úrovni zápis do registra partnerov verejného sektora. Viac informácii o poradenstve pre partnerov verejného sektora nájdete aj na stránke www.partnerverejnehosektora.sk. Naším cieľom je zabezpečiť klientom úplný komfort v procese verejného obstarávania, ktorý dosahujeme individuálnym a zodpovedným prístupom ku každému klientovi.