Podľa platnej legislatívy musia pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní verejní obstarávatelia, obstarávatelia a tzv. dotované osoby.

Verejný obstarávateľ

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom sa rozumie:

 1. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi
 2. obec
 3. vyšší územný celok
 4. právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa bodu 1. – 4., je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa bodu 1. – 4. alebo verejný obstarávateľ podľa bodu 1. – 4. vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho alebo kontrolného orgánu

Obstarávateľ

Podľa platného zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľom je:

 1. právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z uvedených činností:
  • činnosť v odvetví energetiky a tepelnej energetiky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť v odvetví vôd v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť v odvetví dopravy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť v odvetví poštových služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
  • činnosť súvisiacu s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely ťažby ropy a zemného plynu, prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých palív, prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe
 2. právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z vyššie uvedených činností na základe osobitných práv alebo výlučných práv

Dotovaná osoba

Podľa platného zákona o verejnom obstarávaní tzv. dotovanou osobou sa rozumie osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom a ktorá získala od verejného obstarávateľa viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

Služby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Klientom z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečujeme komplexné služby. Proces verejného obstarávania realizujeme tak, aby na jeho konci bol verejný obstarávateľ/ obstarávateľ spokojný a vybral si to, čo je pre neho najlepšie. Celý proces verejného obstarávania je vedený transparentne, zákonne, hospodárne, efektívne a odborne.

 • konzultácie s verejným obstarávateľom/ obstarávateľom
 • plánovanie časových postupov a termínov
 • analýza daného predmetu obstarávania
 • opis predmetu obstarávania v súčinnosti s klientom
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • príprava návrhu zmluvy v súčinnosti s klientom
 • vypracovanie a poslanie na zverejnenie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní/ obstarávaní
 • definovanie podmienok účasti v súčinnosti s klientom
 • definovanie hodnotiacich kritérií v súčinnosti s klientom
 • otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk
 • komunikácia s uchádzačmi vo verejnom obstarávaní/ obstarávaní
 • riešenie revíznych postupov
 • uzatvorenie zmluvy v súčinnosti s klientom
 • spracovanie dokumentácie verejného obstarávania/obstarávania
 • odovzdanie kompletnej dokumentácie verejného obstarávania/ obstarávania
 • zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko – EKS (Elektronický kontraktačný systém)
 • spravovanie profilu verejného obstarávateľa/ obstarávateľa
 • ukladanie dokumentov na profil verejného obstarávateľa/ obstarávateľa

V spolupráci s klientom preberieme úplnú správu procesu klientovho verejného obstarávania/obstarávania a to vrátane týchto činností:

 • komplexná podpora pri plánovaní a realizácii verejného obstarávania
 • realizácia jednotlivých verejných obstarávaní/ obstarávaní v súlade s platnou legislatívou a v súlade s potrebami klienta
 • chránenie záujmov klienta v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a v prípadných iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejného obstarávania
 • odborné poradenstvo vo verejnom obstarávaní/ obstarávaní formou vypracovania odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa postupov vo verejnom obstarávaní
 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa výkladu ustanovení aktuálnej legislatívy verejného obstarávania
 • neustály monitoring novej legislatívy a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

Služby pre záujemcov/uchádzačov

Klientom z radov záujemcov /uchádzačov o verejné zákazky/ zákazky poskytujeme služby v nasledovnom rozsahu:

 • monitoring vyhlásených súťaží v národnom a európskom vestníku
 • odporúčanie zúčastniť sa aktuálne vyhlásených verejných obstarávaní/ obstarávaní s prihliadnutím na predmet podnikania klienta
 • pomoc uchádzačom pri príprave ponuky
 • objasňovanie podmienok účasti a súťažných podkladov
 • príprava jednotlivých častí ponuky
 • kontrola úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej
 • finálna kontrola ponuky
 • odborná pomoc pre uchádzačov pri uplatňovaní revíznych postupov
 • zastupovanie uchádzača v konaní proti verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi pred Úradom pre verejné obstarávanie
 • posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora bez akýchkoľvek poplatkov
 • podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora
 • podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • poradenstvo pre partnera verejného sektora
 • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • posúdenie konečného užívateľa výhod v súlade so Smernicou EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako aj v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • vyžiadenie potrebných potvrdení pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov od príslušných úradov
 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa postupov vo verejnom obstarávaní
 • vypracovanie odborných stanovísk a analýz týkajúcich sa výkladu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní
 • monitoring novej legislatívy a rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie