Počas našej niekoľkoročnej činnosti sme klientom poskytovali právne poradenstvo pri procesoch získavania osobitných oprávnení na výkon najrôznejších čínností, pričom tie s najčastejším výskytom sme zhrnuli do nasledovného prehľadu. Proces získavania rôznych povolení je pre podnikateľa často byrokraticky a časovo náročný. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam je celý proces vybavenia regulovaných povolení prostredníctvom našej advokátskej kancelárie rýchlejší, efektívnejší a každý klient sa môže spoľahnúť, že mu v tejto súvislosti poskytneme profesionálne právne služby.

Ak potrebujete na vykonávanie podnikateľskej činnosti najprv získať špeciálne povolenie, licenciu či osvedčenie, naša advokátska kancelária je tu pre Vás a môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Bezpečnosť

Všeobecné podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre: 

 • Fyzickú osobu sú, aby osoba, ktorá o toto povolenie žiada, bola občanom členského štátu EÚ, alebo alternatívne občanom Európskeho hospodárskeho priestoru; dosiahla vek 21 rokov; mala spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; bola bezúhonná; spoľahlivá; zdravotne spôsobilá a mala požadovanú odbornú spôsobilosť.  
 • Právnickú osobu sú, aby fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňali podmienky, ktoré sme vymenovali vyššie pre FO. Ďalej, je potrebné, aby osoby, ktoré majú najmenej 15%  majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňali podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. Poslednou podmienkou pre právnické osoby je, aby z jej obchodného mena nevyplývalo, že plní úlohy verejnej správy.  

Pod pojmom strážna služba sa rozumejú následné činnosti:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 • vypracúvanie plánu ochrany, alebo
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Pod pojmom detektívna služba sa rozumejú následné činnosti:

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave FO a získavanie informácií o konaní FO alebo PO alebo o ich majetkových pomeroch.

Osobitné podmienky udelenia licencie pre profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou pre:

 • Fyzickú osobu sú, aby osoba, ktorá o toto povolenie žiada, bola občanom Európskeho hospodárskeho priestoru; dosiahla vek 21 rokov; mala spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu; bola bezúhonná; spoľahlivá; zdravotne spôsobilá, mala požadovanú odbornú spôsobilosť; vykonávala v posledných 24 mesiacoch prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace s touto činnosťou;  mala uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby a aby bola držiteľom vozidla, ktoré je určené na prepravu bankoviek alebo mincí.
 • Právnickú osobu sú, aby fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňali podmienky, ktoré sme vymenovali vyššie pre FO, okrem povinnosti: vykonávania v posledných 24 mesiacoch prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace s touto činnosťou;  uzavretia poistenia zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby a povinnosti byť držiteľom vozidla, ktoré je určené na prepravu bankoviek alebo mincí: tieto povinnosti sa viažu priamo na PO. Ďalej, je potrebné, aby osoby, ktoré majú najmenej 15% majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňali podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti. Poslednou podmienkou pre právnické osoby je, aby z jej obchodného mena nevyplývalo, že plní úlohy verejnej správy.
 • príprava na výkon strážnej služby,
 • príprava na výkon detektívnej služby,
 • príprava na výkon profesionálnej, cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.

Keď fyzická alebo právnická osoba zhromaždia dokumenty potrebné na vybavenie licencie, Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vyžiada vyjadrenie ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti. Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o povinnosti oboznámiť účastníka konania s podkladmi na rozhodnutie sa nepoužijú, ak príslušný orgán žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vyhovie.

Príslušný orgán do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vydá licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorou prevádzkovateľ preukazuje oprávnenie prevádzkovať v nej uvedené činnosti. Na každú bezpečnostnú službu podľa § 2 ods. 1 Zákona  sa vydáva samostatná licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

Vzory licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Doprava

Osoby a podniky, ktoré majú záujem o vybavenie licencií v oblasti dopravy, či už medzinárodnej alebo vnútroštátnej, budú musieť dodržať osobitný postup podľa Zákona, ktorý reguluje konkrétnu oblasť v doprave, na ktorú sa fyzická alebo právnická osoba chce zamerať.  

Nákladná cestná preprava
Prevádzkovatelia, ktorí majú záujem o prevádzkovanie medzinárodnej dopravy v členských štátoch musia mať udelenú licenciu Spoločenstva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.
Licencie Spoločenstva vydáva a odníma miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja. 

V zmysle článku 2 Nariadenia č. 1073/2009 je medzinárodnou prepravou: 

a) jazda uskutočnená naloženým vozidlom z miesta odchodu do cieľového miesta, pričom tieto miesta sú v dvoch rôznych členských štátoch a  nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín, 
b) jazda uskutočnená naloženým vozidlom z členského štátu do tretej krajiny alebo naopak, pričom nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín,
c) jazda uskutočnená naloženým vozidlom medzi tretími krajinami s  tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov, alebo
d) jazda prázdneho vozidla spojená s prepravou uvedenou v písmenách a), b) a c). 

Osobná preprava
Európska Únia upravuje podmienky osobnej medzinárodnej prepravy v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a  doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006. Toto nariadenie sa uplatňuje na medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi na území Spoločenstva, vykonávanú v prenájme alebo za odplatu, alebo na vlastnú potrebu dopravcami usadenými v členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi.  

 V zmysle článku 2 Nariadenia č. 1073/2009 je medzinárodnou prepravou: 

a) jazda uskutočnená vozidlom z miesta odchodu do cieľového miesta, pričom tieto miesta sú v dvoch rôznych členských štátoch a  nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov, alebo tretích krajín, 
b) jazda uskutočnená vozidlom z  miesta odchodu do cieľového miesta, pričom tieto miesta sú v rovnakom členskom štáte, s nastupovaním a vystupovaním cestujúcich v inom členskom štáte alebo tretej krajine, 
c) jazda uskutočnená vozidlom z členského štátu do tretej krajiny alebo naopak, pričom nezáleží na tom, či sa tranzit uskutočnil cez územie jedného alebo viacerých členských štátov, alebo tretích krajín, alebo 
d) jazda uskutočnená vozidlom medzi tretími krajinami s  tranzitom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov.

Licencia na vykonávanie tohto typu dopravy je upravená v čl. 4 Nariadenia: Orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, vydajú držiteľovi licencie Spoločenstva originál licencie, ktorý si ponechá dopravca, a jej overené kópie v počte zhodnom s počtom vozidiel, ktoré držiteľ licencie Spoločenstva používa v medzinárodnej preprave osôb. Táto licencia sa vydá na obdobie najviac 10 rokov, ktoré možno predĺžiť. Povolenia sa vydajú po odsúhlasení orgánmi všetkých členských štátov, na ktorých území nastupujú alebo vystupujú cestujúci. 

Nákladná cestná doprava
Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy udeľuje v zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona č. 56/2012 o cestnej premávke Dopravný správny orgán na obdobie 10 rokov. Pri úprave postupu udelenia povolenia podniku Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave odkazuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21.10.2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.  

Toto Nariadenie č. 1071/2009 Z. z. v čl. 3 ustanovuje požiadavky na výkon povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, a to takým spôsobom, že podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy musia: 

 • mať skutočné stabilné miesto usadenia v členskom štáte: a teda, mať miesto usadenia nachádzajúce sa v tomto členskom štáte s priestormi, v ktorých vedie svoje hlavné doklady o podnikateľskej činnosti a iné, po tom, čo mu bolo udelené povolenie, musí disponovať jedným alebo viacerými vozidlami, ktoré sú evidované, a musí riadne a s spolu s administratívnym vybavením vykonávať svoju činnosť,  
 • byť bezúhonné: to znamená, že neexistuje žiadny vážny dôvod na odsúdenie alebo sankcie za závažné porušenie platných vnútroštátnych predpisov v oblastiach obchodného práva, konkurzného práva, podmienky odmeňovania a zamestnávanie v odvetví, v cestnej premávke, zodpovednosti za výkon povolenia a nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo drogami. Ďalšie podmienky v súvislosti s bezúhonnosťou týkajúcich sa možných porušení v iných členských štátoch sú akumulované v čl. 7 Nariadenia,
 • preukázať zodpovedajúcu finančnú spoľahlivosť, to znamená, že podnik musí byť neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého účtovného roku. Na tento účel musí podnik preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú predtým potvrdil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje imaním a rezervami v hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé ďalšie používané vozidlo,
 • požadovanú odbornú spôsobilosť: odbornou spôsobilosťou sa myslia vedomosti, ktoré sú vymedzené v prílohe 1 časti 1 Nariadenia č. 1071/2009.  Tieto vedomosti sa preukážu prostredníctvom povinnej písomnej skúšky, ktorá sa môže doplniť o  ústnu skúšku, ak o  tom rozhodne členský štát. Čl. 9 následne oslobodzuje od tejto skúšky osoby, ktoré môžu predložiť dôkaz o  tom, že počas 10 rokov pred 4. decembrom 2009 sústavne riadili podnik cestnej nákladnej dopravy alebo podnik cestnej osobnej dopravy v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, a to opäť, ak členský štát o tomto oslobodení rozhodol.  

Špeciálna (nadrozmerná a nadmerná) preprava
Nadmerná doprava a nadrozmerná doprava podlieha povoleniu na zvláštne užívanie (užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené) podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách. Takéto povolenie na jednotlivú dopravu alebo opakovanú dopravu. Jednotlivou dopravou je vykonanie prepravy v jeden deň bez určenia trasy alebo po určenej trase, pričom dopravu možno vykonať v ktorýkoľvek deň v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia povolenia žiadateľovi. Opakovanou dopravou je vykonanie viacerých dopráv po určenej trase, viacerých určených trasách alebo bez určenia trasy. 

Energetika / Tepelná energetika

Podnikanie v energetike je možné len na základe povolenia na podnikanie alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti.

Toto povolenie na podnikanie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj len „URSO) právnickým osobám a fyzickým osobám po splnení zákonom ustanovených podmienok. Žiadateľ musí najprv vyplniť formulár, ktorý vydáva URSO.

Zákony, ktoré regulujú podnikanie v oblasti energetiky a  potrebné náležitosti sú:

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Následne Vám uvádzame formy podnikania v energetike, ktoré možno vykonávať len s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti. (podľa §6 ods. 2  Zákon o energetike):

 • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 • činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
 • činnosť výkupcu elektriny.

Zákon o energetike zároveň v tom istom ustanovení negatívne vymedzuje činnosti, ktoré možno vykonávať aj bez takéhoto povolenia:

 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 • výroba a dodávka plynu z biomasy,
 • výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 • predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 • preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 • preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.

A aké sú podmienky na vydanie povolenia?

Ak ste fyzická osoba, podmienky sú nasledovné:

a) vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
b) úplná spôsobilosť na právne úkony,
c) pobyt na území Slovenskej republiky; ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d) bezúhonnosť,
e) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností
f) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
g) určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť.

V prípade, že o povolenie budete žiadať ako právnická osoba, podmienkou je:

a) umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území,
b) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 Zákona o energetike a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax, ktorá je bližšie definovaná v Zákone o energetike
c) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
d) určenie zodpovedného zástupcu.
e) bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu.
f) splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.

V oboch prípadoch je zároveň ešte potrebná jedna náležitosť: v prípade, žeosoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn, musí okrem tohto povolenia priložiť aj tzv. oprávnenie zahraničnej osoby.

Žiadatelia musia zároveň preukázať technické predpoklady, a technické predpoklady spojené s vyrovnaním odchýlky sústavy na vymedzenom území. Technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny preukazuje kópiou zmluvy o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Následne, žiadateľ vyplní formulár, kde vyplní svoje osobné údaje alebo údaje právnickej osoby, predmet, miesto a rozsah podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti, dobu platnosti povolenia, osobné údaje zodpovedného zástupcu a ďalšie.

V momente, kedy žiadateľ obdrží povolenie, bude môcť on alebo ním poverená osoba vykonávať následné činnosti:

 • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
 • vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,
 • vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia a pridružené prostriedky,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Povinnosť držiteľa povolenia vopred oznámiť vlastníkovi vstup či iný zásah neplatí, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Toto sú formy podnikania v tepelnej energetike, ktoré možno vykonávať len s povolením:

 • výroba tepla,
 • výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa.

Povolenie sa vydá na základe písomnej žiadosti a po tom, ako žiadateľ splní podmienky vyplývajúce zo Zákona o tepelnej energetike.

Fyzická osoba

 • v žiadosti uvedie svoje osobné údaje, predmet, miesto a rozsah podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti, dobu platnosti povolenia, technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, osobné údaje zodpovedného zástupcu a ďalšie.

Zároveň musí doložiť:

 • doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu.

Právnická osoba

 • v žiadosti údaje právnickej osoby, predmet, miesto a rozsah podnikania, územie výkonu požadovanej činnosti, dobu platnosti povolenia, technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla, osobné údaje zodpovedného zástupcu a ďalšie.

Zároveň musí doložiť:

 • údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,
 • doklad podľa osobitného predpisu,9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu

Fyzická aj právnická osoba zároveň musia doložiť:

 • u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
 • u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 7.

V momente, kedy žiadateľ obdrží povolenie, bude môcť on alebo ním poverená osoba vykonávať následné činnosti:

 • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce verejný rozvod tepla a zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na sústave tepelných zariadení alebo na jej časti, ak jej výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Povinnosť držiteľa povolenia vopred oznámiť vlastníkovi vstup či iný zásah neplatí, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví udelí oprávnenie podnikať v energetike po splnení nasledovných podmienok:

Pri fyzickej osobe: 
a) vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti, 
b) úplná spôsobilosť na právne úkony, 
c) pobyt na území Slovenskej republiky; ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
d) bezúhonnosť, 
e) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností,
f) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
g) určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť.

Pri právnickej osobe: 
a) umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území, 
b) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax, ktorá je bližšie definovaná v Zákone o energetike,
c) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
d) určenie zodpovedného zástupcu,
e) bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
f) splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.

Pri fyzickej ako i právnickej osobe v prípade, že osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn, musí okrem tohto povolenia priložiť aj tzv. oprávnenie zahraničnej osoby.  

V momente, kedy žiadateľ obdrží povolenie, bude môcť on alebo ním poverená osoba vykonávať následné činnosti:  

 • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, 
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
 • vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu, 
 • vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia a pridružené prostriedky,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Povinnosť držiteľa povolenia vopred oznámiť vlastníkovi vstup či iný zásah neplatí, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví udelí oprávnenie podnikať v energetike po splnení nasledovných podmienok:
Pri fyzickej osobe: 
a) vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti, 
b) úplná spôsobilosť na právne úkony, 
c) pobyt na území Slovenskej republiky; ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, 
d) bezúhonnosť, 
e) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností,
f) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
g) určenie zodpovedného zástupcu, ak fyzická osoba nemá odbornú spôsobilosť.

Pri právnickej osobe: 
a) umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území, 
b) odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením podľa § 5 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a ukončené vysokoškolské vzdelanie a prax, ktorá je bližšie definovaná v Zákone o energetike,
c) preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
d) určenie zodpovedného zástupcu,
e) bezúhonnosť tejto právnickej osoby a bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
f) splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.

Pri fyzickej ako i právnickej osobe v prípade, že osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má záujem vykonávať dodávku elektriny alebo dodávku plynu na vymedzenom území na základe oprávnenia dodávať elektrinu alebo plyn, musí okrem tohto povolenia priložiť aj tzv. oprávnenie zahraničnej osoby.  

V momente, kedy žiadateľ obdrží povolenie, bude môcť on alebo ním poverená osoba vykonávať nasledovné činnosti:  

 • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, 
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení,
 • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
 • vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu, 
 • vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia a pridružené prostriedky,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Povinnosť držiteľa povolenia vopred oznámiť vlastníkovi vstup či iný zásah neplatí, ak ide o bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov, stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku, poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania. 

Financie

Financie možno definovať ako odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá pohybom peňazí, obehom peňazí medzi rôznymi subjektmi, ukladaním úspor a ďalšími peňažnými operáciami . Právne predpisy regulujú výkon povolaní v oblasti finančného poradenstva a finančného sprostredkovania, bankovníctva či poisťovníctva.  

Finančné poradenstvo = finančný poradca / finančné sprostredkovanie = finančný agent

Finančný poradca je oprávnený poskytovať len finančné poradenstvo, ktoré spočíva v tom, že klient si zaplatí finančného poradcu, aby pre neho vybral najvýhodnejšiu finančnú službu, ktorá sa poskytuje na trhu. Finančný agent je oprávnený poskytovať len finančné sprostredkovanie, pričom finančného agenta platí finančná inštitúcia, v prospech ktorej finančný agent dohodol s klientom finančnú službu.

Výkon týchto povolaní je upravený zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci Európskej únie sa uplatňuje tzv. princíp monopolizácie prijímania vkladov bankami, ktorý vyplýva predovšetkým z článku 9 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (CRD IV). V zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách môže banka okrem prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, tieto ďalšie bankové činnosti: 

a) poskytovanie platobných služieb v zmysle ust. § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a zúčtovanie, 
b) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa ust. § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, 
c) obchodovanie na vlastný účet:

 • s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, so zlatom vrátane  zmenárenskej činnosti, 
 • s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 
 • s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí, 

d) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva, 
e) finančný lízing, 
f) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov, 
g) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania, 
h) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, 
i) finančné sprostredkovanie, 
j) uloženie vecí, 
k) prenájom bezpečnostných schránok, 
l) poskytovanie bankových informácií, 
m) funkciu depozitára v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 
n) spracovávanie bankoviek a mincí a 
o) vydávanie a správa elektronických peňazí. 

Banka môže podnikať až po naplnení formálnych a materiálnych znakov úverovej inštitúcie (banky) a získaní bankového povolenia, o ktorého udelení rozhoduje Národná banka Slovenska a na ktorého udelenie musia byť v zmysle ust. § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách splnené tieto podmienky: 

a) peňažný vklad do základného imania banky najmenej 16 600 000 eur, 
b) prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažného vkladu do základného imania a ďalších finančných zdrojov banky, 
c) spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach, 
d) návrh členov štatutárneho orgánu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, 
e) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, 
f) návrh stanov banky, 
g) obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti banky podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami, 
h) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na banke, 
i) úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena ust. § 7 ods. 2 h) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách nebránia výkonu dohľadu, 
j) právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa ust. § 7 ods. 2 h) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, 
k) sídlo budúcej banky, jej ústredie a vykonávanie jej bankovej činnosti musí byť na území Slovenskej republiky; bankové činnosti môže vykonávať banka aj mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom, 
l) preukázať finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich banku preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu banky, 
m) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách  vo vzťahu k požadovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, 
n) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie platobných služieb v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách vo vzťahu k požadovanému rozsahu poskytovania platobných služieb, 
o) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na vydávanie elektronických peňazí v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách vo vzťahu k požadovanému vydávaniu elektronických peňazí, 
p) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické zabezpečenie výkonu bankových činností, 
q) vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania, 
r) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vyžiadaným na základe postupu podľa ust. § 7 ods. 16 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách; ak ide o cudzinca, táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava. 

Výkon poisťovacej činnosti je upravovaný zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, v zmysle ktorého je hlavným subjektom vykonávajúcim poisťovaciu činnosť poisťovňa. Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve sa povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti za podmienok ustanovených zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve povoľuje vznik poisťovne alebo zriadenie pobočky zahraničnej poisťovne a vykonávanie poisťovacej činnosti tejto poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne v rozsahu vymedzenom v tomto povolení, na ktorého udelenie musí byť preukázané splnenie týchto podmienok: 

a) splatené základné imanie poisťovne, 
b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne, 
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak je poisťovňa súčasťou finančného konglomerátu podľa § 125 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve , ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, 
d) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni; pri výpočte podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku podľa osobitného predpisu,19) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia poisťovne a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka alebo zahraničná banka prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí, 
e) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d), 
f) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované riadiť poisťovňu alebo ktoré budú mať kľúčové funkcie, ktoré sú súčasťou systému správy a riadenia a ktorými sú najmenej funkcia riadenia rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu a aktuárska funkcia (ďalej len „kľúčové funkcie“), 
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, 
h) poisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky, 
i) predloženie obchodno-finančného plánu vychádzajúceho z navrhovanej obchodnej stratégie poisťovne podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami, 
j) použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky podľa § 63 ods. 3 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve  a preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú požiadavku podľa § 63 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve , 
k) preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť podľa § 48 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve , 
l) preukázanie schopnosti dodržiavať požiadavky podľa § 73 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve , ak poisťovňa plánuje vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie podľa § 6 ods. 7 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, 
m) preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia podľa § 23 až 30 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, 
n) určenie likvidačných zástupcov, ak budúca poisťovňa bude vykonávať poisťovaciu činnosť uvedenú v prílohe č. 1 časti A bode 10 písm. a) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve  predložením zoznamu, ktorý obsahuje meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo obchodné meno a sídlo všetkých likvidačných zástupcov. 

Spotrebiteľským úverom je podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Nebankový veriteľ je oprávnený poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, pre ktorého udelenie musí preukázať splnenie týchto podmienok: 

a) zriadenie dozornej rady, 
b) splatenie peňažného vkladu do základného imania, najmenej 500 000 €, 
c) prehľadný a dôveryhodný pôvod peňažného vkladu do základného imania a ďalších peňažných ­pro­striedkov určených na poskytovanie spotrebiteľských úverov, 
d) odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je navrhovaná za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, 
e) vhodnosť právnickej osoby podľa ust. § 20a ods. 15 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, 
f) bezúhonnosť veriteľa, 
g) vytvorenie systému na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a systému na poskytovanie spotrebiteľských úverov, 
h) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami; úzke väzby v rámci skupiny nebránia výkonu dohľadu nad veriteľom, ktorý je právnickou osobou, 
i) právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena h) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu, 
j) umiestnenie sídla alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, 
k) mať vytvorený reklamačný poriadok. 

Veľká časť FinTech projektov, resp. atypických a inovatívnych finančných produktov a služieb v sebe zahŕňa činnosti spojené s platobnou službou v zmysle prílohy 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive 2, resp. PSD 2), resp. ust. § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, ktorými sú: 

a) služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu, 
b) služby umožňujúce výber hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením platobného účtu, 
c) vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodu finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb: 

 • vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa; 
 • vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného platobného nástroja alebo prostredníctvom podobného zariadenia; 
 • vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov. 

d) vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné prostriedky kryté úverovým rámcom poskytnutým používateľovi platobných služieb: 

 • vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa; 
 • vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného platobného nástroja alebo  prostredníctvom podobného zariadenia; 
 • vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov. 

e) vydávanie platobných nástrojov a/alebo prijímanie platobných transakcií, 
f) poukazovanie peňazí, 
g) platobné iniciačné služby a 
h) služby informovania o účte. 

Slovenské subjekty môžu poskytovať platobné služby na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska ako: 
Platobná inštitúcia
 v zmysle ust. § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. Na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb musí žiadateľ splniť tieto podmienky: 

a) platobná inštitúcia je právnickou osobou zriadenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie a ktorá má zriadenú dozornú radu, 
b) splatený peňažný vklad do základného imania platobnej inštitúcie zahŕňa v čase udelenia povolenia najmenej jednu položku podľa osobitného predpisu a je najmenej 

 • 20 000 €, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, 
 • 50 000 €, ak platobná inštitúcia bude poskytovať výlučne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, 
 • 125 000 €, ak platobná inštitúcia bude poskytovať niektorú z platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, 

c) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov platobnej inštitúcie, 
d) vhodnosť a dôveryhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách, 
e) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly, 
f) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí osoba s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii, 
g) úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad platobnou inštitúciou, 
h) právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu, 
i) stanovy platobnej inštitúcie, 
j) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne poskytovanie platobných služieb, 
k) sídlo platobnej inštitúcie, jej ústredie a poskytovanie platobných služieb musia byť na území Slovenskej republiky a platobná inštitúcia musí vykonávať najmenej jednu platobnú službu podľa udeleného povolenia, 
l) primerané, riadne, správne a vhodné organizačné predpoklady na činnosť platobnej inštitúcie, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá jej činnosti,
m) materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti platobnej inštitúcie, 
n) obchodné podmienky platobnej inštitúcie, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom, 
o) osoby s kvalifikovanou účasťou na platobnej inštitúcii musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu, 
p) systémy na ochranu finančných prostriedkov používateľov platobných služieb podľa § 77 ods. 7 a 8 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, 
q) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov a 
r) ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu. 

Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu v zmysle ust. § 79a ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, ktorým je poskytovateľ platobných služieb, ktorý je oprávnený poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v obmedzenom rozsahu, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie týchto platobných služieb, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných týmto poskytovateľom platobných služieb za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 € za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných prostredníctvom agentov platobných služieb, a súčasne žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku tohto poskytovateľa platobných služieb nebola odsúdená za trestný čin súvisiaci s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu alebo iný hospodársky trestný čin. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je známy, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. Na vydanie príslušného povolenia Národnou bankou Slovenska sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) tretieho bodu a písm. c), d), i) až n), p),q) a r) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. 

Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte v zmysle ust. § 79b ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, ktorým je fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného registra, pričom môže poskytovať výhradne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie takej platobnej služby vydaného Národnou bankou Slovenska. Na žiadosť o vydanie takéhoto rozhodnutia o registrácii sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) až f) a h), ods. 4 písm. a), d) až g), i) až l), q) až u), w) až y) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. 

Právna úprava elektronických peňazí sa nachádza v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, resp. § 81 a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v zmysle ktorého sú elektronické peniaze peňažnou hodnotou uchovávanou elektronicky, vrátane magnetického záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí. Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov. Prijaté finančné prostriedky, za ktoré vydavateľ elektronických peňazí ihneď vydal elektronické peniaze, nie sú vkladom. V tejto súvislosti je taktiež dôležité odlišovať pojem elektronické peniaze od pojmov virtuálne, alebo digitálne peniaze, resp. ich podmnožiny tzv. kryptomien. 

Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na vydávanie elektronických peňazí oprávnená vydávať elektronické peniaze, spravovať elektronické peniaze a vykonávať platobné operácie súvisiace s vydávaním elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu vydávaných elektronických peňazí alebo v obmedzenom rozsahu podľa § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. Na udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí bez obmedzenia rozsahu musia byť žiadateľom splnené tieto podmienky: 

a) inštitúcia elektronických peňazí je právnickou osobou založenou ako obchodná spoločnosť, ktorá je povinná vytvárať základné imanie a ktorá má zriadenú dozornú radu, 
b) splatený peňažný vklad do základného imania inštitúcie elektronických peňazí najmenej 350 000 €, 
c) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod peňažného vkladu do základného imania a aj ďalších finančných zdrojov inštitúcie elektronických peňazí, 
d) vhodnosť a dôveryhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach v iných právnických osobách, 
e) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly, 
f) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj osoba s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí, 
g) úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f) nebránia výkonu dohľadu nad inštitúciou elektronických peňazí vrátane jej činnosti, 
h) právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu, 
i) stanovy inštitúcie elektronických peňazí, 
j) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vydávanie a správu elektronických peňazí, 
k) sídlo inštitúcie elektronických peňazí, jej ústredie a vydávanie elektronických peňazí musia byť na území Slovenskej republiky, 
l) analýza rizík činnosti inštitúcie elektronických peňazí, systém riadenia týchto rizík a metodika ich bezpečného riadenia, 
m) systém zabezpečenia elektronického spracúvania, uschovávania a zálohovania údajov o používateľoch platobných služieb a o vydávaní elektronických peňazí a zabezpečenie ich ochrany pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením, 
n) osoby s kvalifikovanou účasťou na inštitúcii elektronických peňazí musia preukázať svoju finančnú schopnosť preklenúť jej prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu, 
o) funkčný systém ochrany finančných prostriedkov podľa § 77 ods. 7 a 8 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, 
p) ďalšie podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, ak sa má povolením na vydávanie elektronických peňazí udeliť povolenie na poskytovanie platobných služieb, 
q) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,
r) ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu. 

Predmetom regulácie na kapitálovom trhu je trh finančných nástrojov a spájanie účastníkov na tomto trhu. Finančnými nástrojmi sú v zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch: 

a) prevoditeľné cenné papiere, 
b) nástroje peňažného trhu, 
c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, 
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, 
f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme (Multilateral trading facility, alebo MTF) alebo na organizovanom obchodnom systéme (organized trading facility, alebo OTF), okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, 
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, 
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, 
i) finančné rozdielové zmluvy, 
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, 
k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami. 

Sústavu cenných papierov v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch tvoria: 

a) akcie, 
b) dočasné listy, 
c) podielové listy, 
d) dlhopisy, 
e) vkladové listy, 
f) pokladničné poukážky, 
g) vkladné knižky, 
h) kupóny, 
i) zmenky, 
j) šeky, 
k) cestovné šeky, 
l) náložné listy, 
m) skladištné listy, 
n) skladiskové záložné listy, 
o) tovarové záložné listy, 
p) družstevné podielnické listy, 
r) investičné certifikáty, 
s) vkladové potvrdenky, 
t) certifikáty podľa osobitného predpisu, 
u) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný predpis. 

Subjekty oprávnené vykonávať činnosti na finančnom trhu sú predovšetkým obchodníci s cennými papiermi, organizátori trhu a centrálne depozitáre cenných papierov. 

Obchodníkom s cennými papiermi je v zmysle ust. § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska, pre ktorého vydanie musí obchodník s cennými papiermi preukázať splnenie týchto podmienok: 

a) splatené základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa ust. § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch (t. j. v závislosti od okruhu poskytovaných investičných služieb, najviac však 730 000 €), 
b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi, 
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach; ak kvalifikované účasti neexistujú, prehľad o dvadsiatich najväčších akcionároch, 
d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu, 
e) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi, 
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e), 
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, 
h) sídlo obchodníka s cennými papiermi a jeho ústredie musia byť na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie miesto, z ktorého je riadená činnosť obchodníka s cennými papiermi, alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti obchodníka s cennými papiermi potrebné na výkon dohľadu, 
i) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa ust. § 138 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa ust. § 143b zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, 
j) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, 
k) vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb obchodníka s cennými papiermi. 

Právne predpisy Európskej únie upravujúce oblasť kapitálového trhu sú predovšetkým: 

 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (smernica o trhoch s finančnými nástrojmi, MiFID II), 
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 600/2014 (nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi, MIFIR), 
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 (nariadenie o prospekte), 
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ (smernica o transparentnosti), 
 • smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (smernica o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami - CRD IV), 
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (nariadenie o zneužívaní trhu), 
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (nariadenie o predaji nakrátko) a 
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (nariadenie o centrálnych depozitároch cenných papierov). 

Právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce oblasť kapitálového trhu sú hlavne: 

 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, 
 • zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a  
 • zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. 

Oblasť kolektívneho investovania býva často subsumovaná pod množinu práva kapitálového trhu. Definičným rozdielom pojmu kolektívne investovanie a investičných služieb je, že kolektívne investovanie je riadením a správou kolektívnych aktív. Subjekty kolektívneho investovania možno členiť nasledovne: 

a) tuzemské subjekty: 

 • podielové fondy, 
 • investičné fondy s premenlivým základným imaním, 
 • iné tuzemské subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorými sú obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov. 

b) zahraničné subjekty: 

 • zahraničné podielové fondy, 
 • zahraničné investičné fondy, 
 • iné zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ktorých predmetom činnosti je kolektívne investovanie. 

Správcovská spoločnosť je v zmysle ust. § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska po preukázaní splnenia týchto podmienok: 

a) splatené základné imanie podľa § 47 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (t. j. v najmenej 125 000 €), 
b) pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov budúcej správcovskej spoločnosti je prehľadný a dôveryhodný, 
c) každá osoba s kvalifikovanou účasťou17) na budúcej správcovskej spoločnosti je vhodná a vzťah tejto osoby s inými osobami je prehľadný, najmä sú prehľadné podiely na základnom imaní a na hlasovacích právach, 
d) fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva, prokuristom, členom dozornej rady, alebo ktorá je navrhovaná za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, za osobu zodpovednú za riadenie investícií, výkon funkcie dodržiavania, výkon funkcie vnútorného auditu a výkon funkcie riadenia rizík podľa tohto zákona, je odborne spôsobilá a dôveryhodná, 
e) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, je prehľadná, 
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e), 
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, 
h) sídlo a ústredie budúcej správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky, 
i) stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
j) akcionárom správcovskej spoločnosti nie je osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, 
k) sú splnené vecné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti budúcej správcovskej spoločnosti a organizačné predpoklady na činnosť budúcej správcovskej spoločnosti tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a dodržiavanie pravidiel činnosti, 
l) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a vhodnosť akcionárov kontrolujúcich finančnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak by sa udelením povolenia podľa odseku 1 budúca správcovská spoločnosť stala súčasťou finančného konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová spoločnosť, alebo by sa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, 
m) sú primerane splnené podmienky ako pri udeľovaní povolenia na poskytovanie investičných služieb v zmysle ust. § 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch vo vzťahu k požadovanému rozsahu činností podľa § 27 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, 
n) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. 

Primárnou úlohou dôchodkového sporenia je zabezpečiť príjem sporiteľa v starobe, pričom z hľadiska podnikania na finančnom trhu rozlišujeme starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie. 

Druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie je upravené zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Podľa ust. § 47 ods. 1 tohto zákona je dôchodková správcovská spoločnosť akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska, na ktorého udelenie musí byť preukázané splnenie týchto podmienok: 

a) splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa ust. § 47 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte (§ 101 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) vedenom v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa ust. § 99 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa ust. § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska, 
b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, 
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou v zmysle ust. § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach, 
d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, 
e) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami v zmysle ust. § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, 
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e), 
g) právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskej únie, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu; právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „nečlenský štát“) a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu, 
h) sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie na účely tohto zákona miesto, z ktorého je z väčšej miery ako zo sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti riadená činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti podnikateľského subjektu potrebné na výkon dohľadu, 
i) stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom, 
j) vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov (§ 110 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) a na ponukový systém, 
k) organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania (§ 53 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení) a pravidlá činnosti (§ 61 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení), 
l) výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom, 
m) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, 
n) štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil dôchodkového fondu; za rizikový profil dôchodkového fondu sa na účely tohto zákona považuje vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu, 
o) kľúčové informácie o dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) sú zostavené v súlade s týmto zákonom, 
p) zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba, 
q) akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti je bezúhonná osoba. 

 

Tretí pilier – doplnkové dôchodkové sporenie je upravené zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Podľa ust. § 22 ods. 1 tohto zákona je doplnková dôchodková spoločnosť akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska, na ktorého udelenie musí byť preukázané splnenie týchto podmienok: 

a) splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8 č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (t. j. najmenej 1 650 000 €), a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára dôchodkových fondov (ďalej len „depozitár“) a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. g) č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, 
b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, 
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou v zmysle ust. § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach, 
d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie, 
e) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami v zmysle ust. § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, 
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e), 
g) sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“) je na území Slovenskej republiky, 
h) stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom, 
i) vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, 
j) organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov, 
k) zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz, 
l) výber depozitára je v súlade s týmto zákonom, 
m) štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu účastníkov a poberateľov dávok s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu; rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu je vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, 
n) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, 
o) zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba, 
p) akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba, 
q) v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci zodpovední za riadenie investícií, 
r) zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, 
s) odborná spôsobilosť zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom v zmysle ust. § 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je preukázaná podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. 

Oblasť distribúcie finančných produktov súhrnne upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý pokrýva dva základné druhy činností, a to činnosť finančného sprostredkovania prostredníctvom finančných agentov a finančné poradenstvo. Finančné sprostredkovanie sa odlišuje od finančného poradenstva tým, že v prípade finančného sprostredkovania odmenu finančnému agentovi neplatí klient, ale finančná inštitúcia, s ktorou má finančný agent uzatvorenú zmluvu. Pri finančnom poradenstve uhrádza odmenu za poskytnutie finančného poradenstva priamo klient. Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo možno vykonávať v sektore poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. 

V zmysle ust. § 2 zákona č. zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je finančné sprostredkovanie vykonávanie najmenej jednej z týchto činností:  

a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby, 
b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, 
c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje, 
d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje, 
e) poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií. 

Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je aj poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta v zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva v zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania. Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia okrem je tiež zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi. 

Na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné sprostredkovanie len finančný agent, ktorým je:
a) samostatný finančný agent (vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami), 
b) viazaný finančný agent (vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy len s jednou finančnou inštitúciou), 
c) podriadený finančný agent (vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jedným samostatným finančným agentom), 
d) sprostredkovateľ doplnkového poistenia, 
e) viazaný investičný agent (vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy len s jedným obchodníkom s cennými papiermi, investičnou bankou, alebo zahraničnou investičnou bankou). 

V zmysle ust. § 3 zákona č. zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je finančným poradenstvom poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet. Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu je taktiež poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania. Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia je tiež zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika. 

Na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na vykonávanie činnosti finančného poradcu na území Slovenskej republiky je zmysle ust. § 18 zákona č. zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, pre ktorého udelenie musí byť v prípade žiadateľa právnickej osoby preukázané splnenie týchto podmienok: 

a) dôveryhodnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa, 
b) odborná spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 24 ods. 2 zákona č. zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a odborného garanta žiadateľa, 
c) dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov, 
d) skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu nad žiadateľom a kvalifikovaná účasť osôb na žiadateľovi nebránia účinnému vykonávaniu dohľadu Národnej banky Slovenska, 
e) technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva, 
f) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin. 

V prípade žiadateľa o udelenie povolenia fyzickej osoby, musí byť preukázané splnenie týchto podmienok: 

a) dôveryhodnosť žiadateľa a jeho plná spôsobilosť na právne úkony, 
b) odborná spôsobilosť žiadateľa, 
c) dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť zamestnancov žiadateľa, ktorí majú vykonávať činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo, ak žiadateľ má v úmysle vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo prostredníctvom svojich zamestnancov, 
d) technická a organizačná pripravenosť žiadateľa na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

Pod pojmom crowdfunding, resp. hromadné financovanie, rozumieme sprostredkovanie stretu záujmov investorov a vlastníkov projektov o financovanie podnikania prostredníctvom využívania platformy hromadného financovania, ktorej účelom je sprostredkovanie poskytnutia pôžičky, alebo umiestnenia finančných nástrojov emitovaných vlastníkom projektu. Hoci sa objem crowdfundingového trhu posledné roky pravidelne zväčšoval, väčšina národných zákonodarcov neprijala takmer žiadne opatrenia. Reguláciu na európskej úrovni zavádza až Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7.10.2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len „Nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie“) v zmysle ktorého sa služba hromadného financovania stáva regulovanou činnosťou. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné odlíšiť tzv. spotrebiteľský crowdfunding, ktorým rozumieme sprostredkovanie poskytovania pôžičiek peer-to-peer spôsobom (tzv. peer to peer loans, resp. P2P loans). Hoci sprostredkovanie poskytovania pôžičiek peer-to-peer spôsobom nie je osobitne regulované na európskej úrovni a rovnako ani väčšinou vnútroštátnych regulátorov, prevádzkovanie tejto činnosti môže v závislosti od konkrétneho koncepčného nastavenia naplniť znaky niektorej z regulovaných činností. V praxi frekventovaným príkladom takéhoto prieniku množiny činností vykonávaných pri sprostredkovaní poskytovania pôžičiek peer-to-peer spôsobom a množiny regulovaných činností je naplnenie definičných znakov niektorej z platobných služieb. 

Rovnako treba od pojmu crowdfunding, resp. hromadné financovanie, odlišovať aj verejné získavanie finančných prostriedkov formou ponuky kryptoaktív, resp. kryptomien (v praxi často slangovo označovaných ako initial coin offering, alebo security coin offering). Európsky regulátor sa problematike verejných ponúk kryptoaktív osobitne venuje, pričom táto činnosť môže rovnako napĺňať definičné znaky regulovaných činností, predovšetkým platobných služieb v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, investičných služieb a investičných činností v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch. 

Hazard

Zákon číslo 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje hazardnú hru ako hru pri ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Zákonná úprava rozoznáva nasledovné druhy hazardných hier:

 • lotériové hry
 • charitatívne lotérie
 • stolové hry
 • stávkové hry
 • hazardné hry na výherných prístrojoch
 • hazardné hry na termináloch videohier,
 • hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
 • hazardné hry na iných technických zariadeniach
 • iné.

Na prevádzkovanie hazardných hier sa vyžaduje udelenie alebo vydanie licencie. Zákon rozoznáva  všeobecnú licenciu a individuálne licencie, ktorými sú:

 • licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
 • licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
 • licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
 • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
 • licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
 • licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
 • licencia na prevádzkovanie iných hazardných hier.

Všeobecnú licenciu vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier na dobu neurčitú. Všeobecná licencia je potrebná na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií, tombol a kartových hier mimo kasína. Individuálne licencie vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier v lehote 30 dní odo dňa podania žiadosti žiadateľa. Individuálna licencia sa udeľuje na zákonnom vymedzené obdobie. Licenciu možno udeliť len právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo so sídlom na území členského štátu Európskej Únie.

Kasíno je primárne priestorom na prevádzkovanie stolových hier, ktorými sú podľa ust. § 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi prevádzkovateľa hazardnej hry alebo jeden proti druhému na hracích stoloch. Stolové hry sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami.

Osobitné podmienky prevádzkovania hazardných hier v kasíne upravuje § 16 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Kapitálové požiadavky následne upravuje ust. § 54 ods. 1 písm. i), v zmysle ktorého musí byť základné imanie držiteľa individuálnej licencie najmenej 1 700 000 eur a ust. § 69 ods. 1 písm. j), ktoré určuje minimálnu výšku finančnej zábezpeky na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno.

Herňa je miestom na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 15 a najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení alebo spolu najmenej 15 a najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier.

Výherný prístroj je v zmysle § 9 ods. 1 elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča. Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.

Terminál videohier je v zmysle § 10 ods. 1 koncové zariadenie systému prevádzkovania videohier, ktoré je pripojené pomocou elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Terminál videohier neobsahuje generátor náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier a neumožňuje samostatné hranie hazardnej hry po odpojení od servera prevádzkovateľa hazardnej hry a signalizuje poruchový stav po takomto odpojení. Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.

Technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi je v zmysle § 11 ods. 1 zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta a umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná počtu hracích miest prepojených s vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú v herni, kde sa nachádza vyhodnocovacia jednotka, sú s ňou nepretržite spojené a nie je možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry na jednom technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčmi hrajú vždy rovnakú hazardnú hru.

Iné technické zariadenie je v zmysle § 12 technické zariadenie umožňujúce účasť na hazardnej hre, ktoré poskytuje zábavnú, vedomostnú, zručnostnú hru alebo ich kombináciu, prípadne čiastočnú kombináciu týchto hier s hazardnými hrami.

Osobitné podmienky prevádzkovania hazardných hier v herni upravuje § 15 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Kapitálové požiadavky následne upravuje ust. § 54 ods. 1, v zmysle ktorého musí byť základné imanie držiteľa individuálnej licencie pri hazardných hrách na výherných prístrojoch prevádzkovaných v herni, hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi prevádzkovaných v herni, hazardných hrách na termináloch videohier prevádzkovaných v herni, alebo hazardných hrách na iných technických zariadeniach najmenej 335 000 eur. Ust. § 69 ods. 1  určuje minimálnu výšku finančnej zábezpeky na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi prevádzkovaných v herni, na termináloch videohier prevádzkovaných v herni, alebo na iných technických zariadeniach vo výške 750 000 eur. V prípade hazardných hier na výherných prístrojoch v herni je výška takejto zábezpeky za každý výherný prístroj 1 000 eur, najmenej však 75 000 eur.

V zmysle ust. § 2 písm. w) je internetovým kasínom alebo internetovou herňou virtuálny priestor, v ktorom sa prevádzkujú internetové hry. Ako internetové hry možno prevádzkovať:

       a) číselné lotérie (§ 5 ods. 7),
       b) bingo (§5 ods. 12),
       c) okamžité lotérie (§ 5 ods. 14),
       d) charitatívnu lotériu (§ 6),
       e) stolové hry (§ 7),
       f) stávkové hry (§ 8),
       g) hazardné hry na výherných prístrojoch (§ 9),
       h) hazardné hry na termináloch videohier (§ 10),
       i) hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi (§ 11) a
       j) hazardné hry na iných technických zariadeniach (§ 12).

Kapitálové požiadavky následne upravuje ust. § 54 ods. 1 písm. m), v zmysle ktorého musí byť základné imanie držiteľa individuálnej licencie pri hazardných hrách v internetovom kasíne najmenej 1 700 000 eur a ust. § 69 ods. 1 písm. n), ktoré určuje minimálnu výšku finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne vo výške 750 000 eur. Minimálna výška finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v internetovej herni jedným prevádzkovateľom je 1 250 000 eur.

Stávkové hry sú v zmysle § 8 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športové podujatie, a to aj virtuálne, vrátane dostihov, aj keď nie je prístupné verejnosti, na ktorú sa prijímajú stávky. Nešportovou stávkovou udalosťou je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak neodporuje dobrým mravom, na ktorú sa prijímajú stávky; popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu. Stávková udalosť musí mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv. Stávky je možné prijímať nielen pred začatím stávkovej udalosti, ale aj počas jej priebehu. Stávkovými hrami sú najmä kurzové stávky, dostihové stávky a totalizátor.

Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky stávky; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá. Ak sa pri prevádzkovaní kurzových stávok používajú samoobslužné stávkové terminály, takéto zariadenia musia mať ovládanie určené len pre jedného hráča. Na samoobslužných stávkových termináloch môže hráč hrať výlučne kurzové stávky.

Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných skúškach koní dostihových plemien a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške stávok a vopred určeného podielu výhier a od výherného pomeru a výšky stávky.

Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške stávok a vopred určeného podielu výhier. Celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach; všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie stávkových hier sú definované v ust. § 24 a osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ustanovuje § 63. Kapitálové požiadavky následne upravuje ust. § 54 ods. 1 písm. c) a h), v zmysle ktorého musí byť základné imanie držiteľa individuálnej licencie pri stávkových hrách najmenej 335 000 eur a ust. § 69 ods. 1 písm. d) a e), ktoré určuje minimálnu výšku finančnej zábezpeky na prevádzkovanie hazardných hier, ktorými sú dostihové stávky alebo totalizátor vo výške 33 200 eur a pri kurzových stávkach prevádzkovaných v herni a prevádzkach 750 000 eur.

Stávkové hry možno v zmysle ust. § 30 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách prevádzkovať aj formou internetovej hry v internetovej herni. Prevádzkovať tak možno online formou rovnako kurzové stávky, dostihové stávky aj totalizátor.

Osobitné podmienky na prevádzkovanie stávkových hier sú definované v ust. § 24 a osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni ustanovuje § 64. Kapitálové požiadavky následne upravuje ust. § 54 ods. 1 písm. l), v zmysle ktorého musí byť základné imanie držiteľa individuálnej licencie pri kurzových stávkach prevádzkovaných v internetovej herni najmenej 1 700 000 eur a ust. § 69 ods. 1 písm. o), ktoré určuje minimálnu výšku finančnej zábezpeky na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni vo výške 750 000 eur. Minimálna výška finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v internetovej herni jedným prevádzkovateľom je 1 250 000 eur.

Ust. § 8 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách predstavuje všeobecnú definíciu pojmu stávková hra. V zmysle ods. 2 tohto ustanovenia sú stávkovými hrami najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky. Podľa ods. 6 je stávkovou hrou aj hranie hráčov navzájom proti sebe na burze kurzových stávok. Burza kurzových stávok je platforma vytvorená prevádzkovateľom kurzovej stávky, na ktorej tento prevádzkovateľ pôsobí ako sprostredkovateľ kurzových stávok hráčom za províziu od týchto hráčov. Zákonodarca rátal predovšetkým s tradičnými formami stávkových hier a z toho dôvodu sú inominátne formy stávkových hier (napr. tzv. peer-to-peer betting) vystavené určitej miere regulačnej neistoty, pričom sa na ne jednak vzťahuje všeobecná definícia pojmu stávková hra, a jednak zákonná úprava prevádzkovania hazardných hier nereflektuje osobitné parametre takýchto druhov stávkových hier. Pri nastavovaní konceptu a príprave prevádzkovania inominátnych druhov stávkových hier je tak kvalitné právne poradenstvo obzvlášť dôležité.

Rigorózna regulácia hazardu a fragmentácia národných úprav členských štátov Európskej únie sú hlavnými dôvodmi, prečo si veľký počet prevádzkovateľov online hazardných hier volí za svoje sídlo krajiny s priaznivejšími regulačnými podmienkami. Pri takomto nastavení obchodného modelu je dôležité proporcionálne zvážiť „prevádzkové odľahčenie“ vďaka priaznivejším regulačným podmienkam a súčasne dôveru hráčov, ktorá môže byť oslabená pri poskytovateľoch z krajín s minimálnou mierou regulácie. Príkladom takto proporčne vyváženej právnej úpravy (ktorý je v praxi mimoriadne frekventovaným) je Malta a prevádzkovanie online hazardných hier na základe licencie vydanej príslušným orgánom štátnej správy, ktorým je Malta Gaming Authority.

Kryptoaktíva

Aplikabilita platných právnych predpisov v oblasti kryptoaktív je v praxi frekventovane diskutovanou otázkou. V rámci Európskej únie síce niektoré členské štáty prijali vnútroštátne úpravy, avšak vo väčšine členských štátov ostávajú kryptoaktíva neregulovanou oblasťou. Na úrovni Európskej únie sú súčasnosti kryptoaktíva regulované predovšetkým v prípadoch, keď spĺňajú definičné znaky pre: 
a) finančné nástroje v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), 
b) elektronické peniaze v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 2 smernice 2009/110/ES okrem prípadov, keď podľa tohto nariadenia spĺňajú podmienky na tokeny elektronických peňazí, 
c) vklady v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ,  
d) štruktúrované vklady v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 43 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), alebo 
e) sekuritizáciu v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402. 

Okrem uvedeného môže tiež podnikateľská činnosť v oblasti kryptomien napĺňať znaky niektorej z platobných služieb v zmysle smernice 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (PSD II). Vo väčšine prípadov okrem vyššie uvedených situácií tak samotné kryptoaktíva, emisia kryptoaktív a poskytovanie služieb v oblasti kryptoaktív nenapĺňajú definičné znaky žiadnej z regulovaných činností. Európske komisia na túto problematiku reagovala Návrhom nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (Markets in Crypto-Assets, resp, MiCA, alebo MiCAR) zo dňa 24. septembra 2020. Navrhované nariadenie predstavuje všeobecný predpis regulujúci tie kryptoaktíva, ktoré nespadajú do pôsobnosti súčasne platných právnych predpisov Euróspskej únie a súčasne unifikáciu a odstránenie fragmentácie vnútroštátnych úprav jednotlivých členských štátov. V zmysle tohto návrhu nariadenia tak rozlišujeme dvojicu subjektov, ktorými sú emitent kryptoaktív a poskytovateľ služieb kryptoaktív. 

Emitentom kryptoaktív je právnická osoba, ktorá verejne ponúka akýkoľvek typ kryptoaktív alebo žiada o prijatie takýchto kryptoaktív na obchodnú platformu pre kryptoaktíva. 

Poskytovateľom služieb kryptoaktív je každá osoba, ktorej povolanie alebo podnikateľská činnosť spočíva v poskytovaní jednej alebo viacerých služieb kryptoaktív tretím stranám na profesionálnom základe. Službami kryptoaktív sú tak: 
a) úschova a správa kryptoaktív v mene tretích strán: úschova alebo kontrola kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu k takýmto kryptoaktívam v mene tretích strán, prípadne vo forme súkromných kryptografických kľúčov (tzv. kryptopeňaženky), 
b) prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva: je správa jednej alebo viacerých obchodných platforiem pre kryptoaktíva, v rámci ktorých môžu viaceré tretie strany so záujmom o kúpu a predaj kryptoaktív interagovať spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva, t. j. buď výmena jedného kryptoaktíva za iné, alebo výmena kryptoaktíva za fiat menu, ktorá je zákonným platidlom, 
c) výmena kryptoaktív za fiat menu, ktorá je zákonným platidlom: je uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s tretími stranami, pričom protihodnotu predstavuje fiat mena, ktorá je zákonným platidlom, s použitím vlastného kapitálu, 
d) výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva: je uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s tretími stranami, pričom protihodnotu predstavujú iné kryptoaktíva, s použitím vlastného kapitálu, 
e) vykonávanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán: je uzatváranie dohôd o kúpe alebo predaji jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo o upísaní jedného alebo viacerých kryptoaktív v mene tretích strán, 
f) umiestňovanie kryptoaktív: je uvádzanie novo emitovaných kryptoaktív alebo kryptoaktív, ktoré už boli emitované, ale ktoré ešte nie sú prijaté na obchodovanie na obchodnej platforme pre kryptoaktíva, na trh pre určených kupujúcich, ktoré nezahŕňa verejnú ponuku ani ponuku pre existujúcich držiteľov kryptoaktív emitenta, 
g) prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa kryptoaktív v mene tretích strán: je prijatie pokynu na kúpu alebo predaj jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo na upísanie jedného alebo viacerých kryptoaktív od osoby a postúpenie tohto pokynu tretej strane na vykonanie, a 
h) poskytovanie poradenstva o kryptoaktívach: je ponúkanie, poskytovanie alebo súhlas s poskytnutím personalizovaných alebo konkrétnych odporúčaní tretej strane buď na žiadosť tretej strany, alebo na podnet poskytovateľa služieb kryptoaktív, ktorý poskytuje poradenstvo, pokiaľ ide o nadobudnutie alebo predaj jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo o využívanie služieb kryptoaktív. 

Osobitnou kategóriou v oblasti kryptoaktív je tzv. tokenizácia finančných nástrojov, čím sa rozumie transformácia aktív kvalifikovaných ako finančné nástroje v zmysle v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II) na digitálne aktíva za účelom ich emisie, evidencie, prevádzania a uschovávania prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií a s možnosťou ich obchodovania na sekundárnom trhu. Okrem vyššie uvedeného Návrhu nariadenia o trhoch s kryptoaktívami Európska komisia dňa 24. septembra 2020 zverejnila aj Návrh nariadenia o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológií distribuovanej databázy transakcií, ktorým umožňuje obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom trhu prevádzkovať multilaterálny obchodný systém DLT (DLT MTF) a centrálnym depozitárom cenných papierov prevádzkovať DLT systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. V porovnaní s tradičnými trhovými infraštruktúrami umožňujú ustanovenia Návrhu nariadenia o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológií distribuovanej databázy transakcií DLT MTF poskytovať všetkým investorom priamy prístup (t. j. eliminovať povinnosť sprostredkovania) zabezpečovať evidenciu, vykonávať transakcie a poskytovať služby úschovy tokenizovaných finančných nástrojov priamo v rámci technológie distribuovanej databázy transakcií (t. j. eliminovať povinnosť evidencie v centrálnom depozitári cenných papierov). 

Zdravotníctvo, farmácia a veterinárne lekárstvo

Vybavenie povolení na prevádzkovanie akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä:

a) povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

 • ambulancie (všeobecná, špecializovaná, ambulantnej pohotovostnej služby, záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“, zubno – lekárskej pohotovostnej služby, mobilné odberové miesto, epidemiologická ambulancia)
 • zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
 • stacionára,
 • polikliniky,
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 • mobilný hospicu,
 • tkanivového zariadenia,
 • referenčného laboratória;

b) povolení na prevádzkovanie  zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti:

 • nemocnice (všeobecná, špecializovaná)
 • liečebne,
 • hospicu,
 • domu ošetrovateľskej starostlivosti,
 • prírodných liečebných kúpeľov,
 • kúpeľnej liečebne,
 • zariadenia biomedicínskeho výskumu.​

c) Vybavenie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledujúce činnosti:

 • výrobu humánnych liekov,
 • výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov,
 • prípravu transfúznych liekov,
 • individuálnu príprava liekov na inovatívnu liečbu,
 • veľkodistribúciu humánnych liekov,
 • poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni a vo verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
 • vybavenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pre fyzické osoby – podnikateľov, licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti,
 • vybavenie dokladov potrebných na výkon funkcie odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení,
 • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva pre zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,
 • komplexnú komunikáciu s orgánmi verejnej moci príslušnými na vydanie vyššie uvedených povolení – a to najmä s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, s príslušným samosprávnym krajom, s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, prípadne s mestom alebo obcou a zabezpečenie splnenia akýchkoľvek povinností voči týmto orgánom verejnej moci,
 • komplexnú komunikáciu so stavovskými organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve (napr. Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov a iné) a zabezpečenie splnenia akýchkoľvek povinností voči týmto organizáciám,
 • zmeny vyššie uvedených povolení, dočasné pozastavenie povolení a tiež zrušenie a zánik povolení,
 • pomoc pri vypracovaní rôznych druhov čestných vyhlásení, potvrdení či výpisov z príslušných registrov,
 • pomoc pri vypracovaní či pripomienkovaní rôznych typov zmlúv (napr. kúpnych, nájomných alebo pracovných zmluvách a pod.).

Živnosti

Jednou z foriem podnikania na území Slovenskej republiky je prevádzkovanie živnosti na základe živnostenského oprávnenia. V zmysle živnostenského zákona (455/1991 Zb.) sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku. Zákonná úprava rozoznáva tri druhy živností: remeselné, viazané a voľné. Medzi regulované povolania sa zaraďujú len remeselné a viazané živnosti, nakoľko na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje splniť všeobecné podmienky (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť).

Na prevádzkovanie voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky, pričom nesmie ísť o činnosti, ktoré sú uvedené v § 3 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 455/1991 a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi. Živnosť môže prevádzkovať každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Fyzická osoba môže prevádzkovať živnosť ak má viac ako 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. V prípade právnických osôb tieto podmienky musí spĺňať ich štatutárny orgán. Ministerstvo vnútra vypracúva zoznam označení voľných živností, ktoré sa používajú najbežnejšie, je však možné zvoliť si aj vlastný názov. Najbežnejšie ohlasované sú činnosti v oblastiach:

 • Výstavba budov
 • Doprava a skladovanie
 • Priemyselná výroba
 • Veľkoobchod a maloobchod
 • Oprava motorových vozidiel
 • Ubytovacie a stravovacie
 • Činnosti v oblasti nehnuteľností
 • Reklama a prieskum trhu
 • Športové, zábavné a rekreačné činnosti
 • Oprava počítačov, osobných potrieb pre domácnosť

Celý zoznam odporúčaných voľných živností nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V prípade remeselných živností je potrebné splniť všeobecné podmienky, t.j. vek viac ako 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. Remeselné živnosti sa od voľných živností odlišujú tým, že okrem všeobecných podmienok je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti. Pri remeselných živnostiach sa odbornou spôsobilosťou rozumie vyučenie v príslušnom učebnom odbore, čo sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného odboru. Remeselnú živnosť je možné založiť v prípade, ak osoba nemá ukončenie vzdelanie v príslušnom odbore, vtedy sa spomenuté doklady nahrádzajú:

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore, alebo
e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu, alebo
f) dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Remeselné živnosti sa delia podľa kategórií na:

 • Výroba kovov a kovových výrobkov
 • Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
 • Výroba zdravotníckych výrobkov,  presných a optických prístrojov a hodín
 • Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
 • Výroba potravín a nápojov
 • Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
 • Stavebníctvo
 • Kachliarstvo
 • Ostatné

Všetky druhy činností, ktoré je možné prevádzkovať ako remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 Zákona č. 455/1991

Na založenie viazanej živnosti je potrebné splniť všeobecné podmienky, vek viac ako 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. Okrem toho je na ohlásenie viazanej živnosti potrebné získať odbornú spôsobilosť, ktorá je upravená rôznymi predpismi.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti sa vyžaduje osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva príslušný živnostenský úrad do 3 dní od ohlásenia živnosti a doručenia výpisu z registra trestov. Medzi viazané živnosti zaraďujeme napríklad:

 • Očná optika,
 • Výroba kovov a kovových výrobkov,
 • Zubná technika,
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb,
 • Prevádzkovanie autoškoly,
 • Preskúšavanie komínov,
 • Geodetické a kartografické činnosti,
 • Projektovanie pozemkových úprav,
 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
 • Masérske služby,
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Činnosť zmenární, 
 • Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny, 
 • Organizovanie dobrovoľných dražieb.

Viazaných živnosti, ktoré sú zároveň regulovanými povolaniami, je viac než 100, preto nižšie v sekcií Živnosti detailne popisujeme len niektoré z nich. Pri viazaných živnostiach je kľúčové splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živností, ktoré upravujú osobitné zákony. Zoznam všetkých viazaných živností je dostupný v prílohe č. 2 Zákona 455/1991.

Za zahraničnú osobu sa na účely živnostenského podnikania považuje fyzická osoba, ktorá má bydlisko v zahraničí, alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zahraničné osoby môžu živnosť prevádzkovať rovnakých podmienok ako slovenské osoby prostredníctvom podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby. Rozdiel je v tom, že organizačná zložka podniku je viazaná na existujúci podnik v zahraničí a podnik zahraničnej osoby nepotrebuje na svoje založenie existenciu podnikateľa v zahraničí.

Zahraničná osoba je povinná ku ohláseniu pripojiť výpis z registra trestov vedúceho podniku alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby zo štátu, v ktorom sa obdobie posledných 5 rokov preukázateľne zdržiaval najmenej 6 mesiacov. Ak sa takýto doklad nevydáva je potrebné ho nahradiť rovnocennou listinou vydávanou súdnym alebo administratívnym orgánom uvedeného štátu. Výpis z registra trestov musí byť úradne preložený do slovenského jazyka a nesmie byť pri predložení starší ako 3 mesiace.

Ostatné povolenia

Banské oprávnenie 
Banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu - banského oprávnenia. 

Podmienky a požiadavky na vydanie banského oprávnenia 

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • odborná spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca,
 • ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; požiadavku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba, ktorej sa vydáva banské oprávnenie,
 • banské oprávnenie bude možné vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Podmienkou však je, že zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom koná za právnickú osobu.​

Náležitosti, ktoré musí spĺňať žiadosť
V prípade fyzickej osoby: 

 • osobné údaje tejto fyzickej osoby a ak ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca ako svojho zástupcu, uvedie aj osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,
 • obchodné meno a miesto podnikania,
 • činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
 • identifikačné číslo, ak ho už má pridelené. 

V prípade právnickej osoby: 

 • obchodné meno,
 • sídlo,
 • činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia, 
 • meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým bude za právnickú osobu konať,
 • osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,
 • identifikačné číslo, ak ho už má pridelené,
 • zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky 

K žiadosti fyzické a právnické osoby prikladajú: 

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,
 • súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený; u právnickej osoby aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, 
 • za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov pripojí doklad vydaný príslušným orgánom v členskom štáte podľa osobitného predpisu.  

Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, alebo sídla právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o jeho vydanie. Ak žiadosť o vydanie banského oprávnenia podáva zahraničná osoba, miestne príslušným je Obvodný banský úrad v Bratislave. 

Povolenia na poskytovanie služieb ako je rozhlas alebo televízia sa riadia Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý definuje tieto činnosti a upravuje potrebné náležitosti a podmienky na vydanie takýchto povolení.

Čo sú to elektronické komunikačné siete?
Je to súhrnný pojem pre funkčnú prepojenú sústavu prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.  

Elektronické komunikačné služby 
Zákon o elektronických komunikáciách definuje elektronickú komunikačnú službu ako službu, ktorá je obvykle poskytovaná za odplatu a ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Ďalej zákon upozorňuje na fakt, že táto služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach. 

 • Verejná služba: verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. Verejná telefónna služba je verejná služba na priame alebo nepriame vytváranie a prijímanie národných a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
 • Predplatená služba: služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej čiastky, z ktorej sa poplatok za poskytované služby alebo za služby informačnej spoločnosti2) priebežne odpočítava.
 • Volanie: spojenie zostavené prostredníctvom verejnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu.
 • Interoperabilita služieb: je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov a rozhraní, ktoré umožňuje komunikáciu medzi koncovými užívateľmi alebo medzi koncovým užívateľom a podnikom poskytujúcim službu prostredníctvom technologicky rôznych sietí. 

Povolenia na poskytovanie sietí a služieb 
Poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného povolenia vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Ak na poskytovanie siete alebo služby je potrebné udeliť individuálne právo na používanie čísel alebo frekvencií, podnik požiada o udelenie týchto práv podľa § 31 alebo podľa § 32 Zákona o elektronických komunikáciách. 

Podmienky pre vydanie povolenia: 
Podnik je povinný zabezpečiť, aby verejná sieť, služby a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete a služby, v súlade s článkom 17 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, a to najmä z hľadiska: 

 • bezpečnosti prevádzky siete.
 • udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,
 • prevádzkyschopnosti služieb.
 • pripojenia koncových zariadení.
 • prepojenia sietí. 

Podniku taktiež vzniká oznamovacia povinnosť: 
(1) Podnik, ktorý chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby je povinný oznámiť tento zámer úradu najneskôr pred predpokladaným termínom začatia ich poskytovania. 
(2) Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky zmeny a zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ktoré boli podnikom oznámené podľa § 14 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách,  aj na zmeny údajov podľa § 14 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách. 
(3) Podnik splní oznamovaciu povinnosť doručením dostatočného a úplného písomného oznámenia úradu podľa § 14 ods. 2  zákona o elektronických komunikáciách podľa prílohy tohto povolenia. 

Administratívne úhrady 
Podnik je povinný platiť administratívne úhrady podľa  § 6 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách vo výške 0,08 % z ročných tržieb z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, pričom najnižšia úhrada je 1000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR (prepočítaný podľa konverzného kurzu), a to aj vtedy, ak podnik nemal žiadne tržby. 
Povinnosť, ktorá vyplýva z tejto zásady sa odvíja od dvoch hlavných faktorov: 

 • podvojného účtovníctva povinný predkladať úradu štatistický výkaz ziskov a strát spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať tržby súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb, 
 • jednoduchého účtovníctva povinný predkladať úradu výkaz o príjmoch a výdavkoch spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať príjmy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb. 

Individuálne povolenia:  

Individuálne povolenie na používanie čísel 
Zákon určuje, že čísla je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie čísel. Individuálne povolenie na používanie čísel je rozhodnutie úradu o pridelení čísel podľa číslovacieho plánu. Úrad pridelí čísla na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejné služby alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu, do troch týždňov od doručenia žiadosti, ktorá má všetky náležitosti v zmysle ust. § 31 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách.  

Individuálne povolenie na používanie frekvencií 
Naopak, čo sa týka frekvencií, tie je možné používať len na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií alebo na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Individuálne povolenie na používanie je rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať, alebo rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií alebo rozhodnutie o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať. Úrad vydá toto povolenie len v následných prípadoch: 

 • predchádzanie škodlivému rušeniu, 
 • zabezpečenie technickej kvality služby, 
 • zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra, alebo 
 • plnenie iných cieľov všeobecného záujmu vymedzených v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Ak je žiadateľov o pridelenie tých istých frekvencií viac, úrad vydá individuálne povolenie podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené. Všetky náležitosti žiadosti sa nachádza v ust.§ 32 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách. 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sú nasledovné: 

 • poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
 • zariadenie podporného bývania,
 • zariadenie pre seniorov,
 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • prepravná služba,
 • rehabilitačné stredisko,
 • špecializované zariadenia,
 • sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
 • tlmočnícka služba, 
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby, 
 • sprostredkovanie osobnej asistencie, 
 • požičiavanie pomôcok.

Žiadateľ o poskytovanie sociálnych služieb musí splniť podmienky zápisu do Registra: 
Podľa § 62 Zákona o sociálnych službách: 
Poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom. 

Podmienky zápisu do Registra sú nasledovné: 

 • bezúhonnosť: Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné podmienka bezúhonnosti sa považuje za splnenú, ak ide o právnickú osobu, ktorej trestná zodpovednosť je vylúčená,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • odborná spôsobilosť na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za zodpovedného zástupcu podľa odseku,
 • ak žiada o zápis do registra osoba, ktorá má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia na túto odbornú činnosť udelená ministerstvom,
 • absencia nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotnej poisťovni po splatnosti podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o zápis do registra: 
Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra. 

Náležitosti, ktoré musí obsahovať táto žiadosť sú nasledovné: 

 • obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu, ak o zápis  (právnická osoba) a meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a druh oprávnenia na podnikanie (fyzická osoba),
 • druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,
 • cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
 • miesto poskytovania sociálnej služby,
 • počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 • čas poskytovania sociálnej služby.

Doklady, ktoré bude nutné k žiadosti priložiť sú nasledovné: 

 • kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť,
 • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti,
 • údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,
 • štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby, 
 • cenník sociálnej služby,
 • údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby,
 • opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti,
 • kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu.

Oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo dňa zápisu do registra. O zápise do registra vyšší územný celok nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov uvedených. VÚC môže rozhodnúť o nezapísaní do registra, pokiaľ žiadateľ:  

 • v lehote určenej v písomnej nedoplní žiadosť o zápis do registra alebo nepriloží chýbajúce doklady,
 • žiadosť o zápis do registra nepredložil štatutárny orgán právnickej osoby,
 • služba, ktorá sa má poskytovať, nie je sociálna služba podľa tohto zákona,
 • na poskytovanie sociálnej služby nie sú vytvorené priestorové podmienky, personálne podmienky, materiálne podmienky, finančné podmienky a hygienické podmienky, 
 • nie sú splnené podmienky ustanovené podľa § 9 ods. 5 až 7 Zákona,
 • nie sú splnené podmienky ustanovené v § 32b ods. 5, § 34 ods. 5, § 35 ods. 4, § 38 ods. 7, § 39 ods. 6, § 61 ods. 7, a § 63 Zákona,
 • žiadosť o zápis do registra podľa § 64 ods. 2 písm. c) Zákona obsahuje druh sociálnej služby, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou.

Držiteľ skupiny A zbrojnej licencie je oprávnený: 

 • nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich vývoja alebo výroby. 

Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je oprávnený: 

 • nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú mu bola udelená výnimka, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich znehodnocovania, zničenia, alebo výroby rezu a následného predaja, 
 • preberať zbraň alebo strelivo na účely opravy, úpravy, znehodnocovania, zničenia alebo výroby rezu a spätne ich vydávať; prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo na úpravu na zbraň kategórie.

Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený: 

 • nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky. 

Držiteľ skupiny D zbrojnej licencie je oprávnený: 

 • nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní,
 • vypožičiavať alebo prenajímať zbraň, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu, 
 • prijímať do úschovy a uschovávať zbraň alebo strelivo, ktoré je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii. 

Držiteľ skupiny E zbrojnej licencie je oprávnený:  

 • nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo, 
 • prenechať tieto zbrane na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii držiteľovi skupiny A, B, C alebo E zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, 
 • zveriť držanú zbraň za dohľadu zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie osobe bez zbrojného preukazu na účely plnenia úloh uvedených v zbrojnej licencii. 

Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie je oprávnený:  

 • nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe a nákupného povolenia a nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, 
 • prenechať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú je oprávnený držať na plnenie úloh uvedených v zbrojnej licencii, držiteľovi skupiny C zbrojného preukazu, ktorý je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere. 

Držiteľ skupiny G zbrojnej licencie je oprávnený: 

 • nadobudnúť do vlastníctva na základe nákupného povolenia a držať zbraň kategórie B, nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C a strelivo a na základe výnimky a nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A. 

Pre vydanie zbrojnej licencie musí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba spĺňať nasledujúce podmienky:  

 • mať spôsobilosť na právne úkony, 
 • spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti,
 • byť držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiadať o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie, 
 • odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie, 
 • preukázať, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa tohto zákona, 
 • preukázať, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie. 

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať nasledujúce náležitosti:  

 • osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
 • dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie 
 • miesto uloženia zbraní,
 • skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
 • osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

Žiadateľ k žiadosti pripojí aj úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.