Finančné a daňové právo

V oblasti finančného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre slovenské i zahraničné subjekty poskytujúce finančné služby na slovenskom i českom trhu, ako napr. finančné sprostredkovanie, poskytovanie spotrebiteľských a iných úverov. Zastupujeme klientov pri podaní žiadostí o udelenie povolení na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov – napr. v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V rámci poradenstva sa venujeme nastaveniu a zosúladeniu postupov týchto subjektov s príslušnými právnymi predpismi a legislatívnymi zmenami, vypracúvanie obchodných podmienok, interných predpisov, podaní na príslušné orgány ako aj zastupovaniu pred orgánmi dozoru (Národná banka Slovenska, Česká národná banka, a ďalšie).

Máme skúsenosti i s poradenstvom spoločnostiam, venujúcim sa elektronickým menám (kryptomeny).

Zameriavame sa aj na oblasť daňového práva, kde klientom poskytujeme právne poradenstvo v oblasti daňových predpisov a ich aplikácie. V spolupráci so špičkovými daňovými poradcami sa venujeme problematike daní, a to najmä dane z príjmov a zrážkovej dane, jej uplatňovaniu, a tiež zastupujeme klientov v daňových konaniach, ako i v prípadných súdnych konaniach voči orgánom štátnej správy. V rámci poskytovania služieb zastupovania v daňovej kontrole poskytujeme klientom komplexný servis právneho zastúpenia vo veci daňových kontrol vykonávaných daňovým úradom, a to od prvotnej analýzy klientom predložených dokumentov a podkladov, ich vyhodnocovaniu, spracovaním právnej analýzy, navrhovania ďalšieho postupu, ďalej zabezpečujeme komunikáciu s príslušným daňovým úradom, zastupujeme klienta v konaní pred daňovým úradom, kde je našou hlavnou úlohou uplatňovanie práv klienta v daňovom konaní a vykonávanie akýchkoľvek iných úkon v záujme klienta, či už pred prvostupňovým daňovým úradom, alebo v konaní pred Finančným riaditeľstvom, prípadne v súdnom konaní, a to aj na ústnych pojednávaniach, a to najmä s ohľadom na prípravu efektívnej daňovej obhajoby v konaní. Počas celej doby vykonávanej kontroly dbáme na jednoznačné dodržiavanie práv kontrolovaného subjektu zo strany daňového úradu a dodržiavanie zákonom stanovených lehôt. V prípade akéhokoľvek podozrenia na porušenie zákona zo strany správcu dane tento postup v mene klienta namietame a využívame zákonom stanovené opravné prostriedky za účelom dosiahnutia efektívnej nápravy.

Pri zastupovaní klienta pri daňovej kontrole vykonávame v mene klienta všetky povinnosti s tým súvisiace tak, aby mal klient dostatok času sa naďalej venovať svojej podnikateľskej činnosti a aby vykonávaná daňová kontrola nepredstavovala nadmernú a neprimeranú záťaž, ktorá by negatívnym spôsobom ovplyvnila jeho podnikanie. V oblasti daňového práva poskytujeme klientom odborné poradenstvo a prípravu právnych stanovísk za účelom optimalizácie ich podnikania z daňového hľadiska, najmä s ohľadom na uplatňované sadzby daní a daňové režimy. Výrazné skúsenosti máme aj v oblasti problematike zamedzeniu dvojitého zdanenia a daňovej due diligence. Máme skúsenosti pri zastupovaní klienta v žiadostiach o registráciu pre daň z príjmov alebo pre DPH, kde vybavíme celú potrebnú agendu v mene klienta. Takisto zabezpečujeme plnenie oznamovacích povinností v zákonných lehotách. Klientom poskytujeme poradenstvo aj v oblasti transferového oceňovania. 

V rámci spolupráce s partnerskou kanceláriou Združenia účtovníkov Slovenska sa pravidelne zúčastňujeme odborných konferencií na témy v danej oblasti.

Zobraziť projekty, ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Finančné a daňové právo

Máte záujem o túto službu?