Právne poradenstvo pre startupy

Startup predstavuje v dnešnej dobe modernú formu podnikania, ktorá sa teší veľkej popularite. Avšak samotné založenie spoločnosti a naštartovanie podnikania je proces, ktorý je náročný a vyžaduje si komplexné vedomosti okrem iného aj z oblasti práva. V prípade startupových projektov zabezpečujeme kompletný právny servis, od založenia spoločnosti a aj počas celej doby jej existencie. Naša advokátska kancelária spolupracuje s množstvom spoločností pôsobiacich v rôznych oblastiach trhu, čo Vám môže zabezpečiť potencionálnych obchodných partnerov alebo vstup investorov do Vášho projektu. Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, zabezpečíme Vám:

KORPORÁTNE NASTAVENIE

Na zlých základoch nemožno postaviť stabilný dom, čo rovnako platí aj pri zakladaní spoločnosti. Vhodnosť korporátneho nastavenia spoločnosti možno vo všeobecnosti posudzovať z dvoch pohľadov; „fraud proof“ nastavenie kompetencií spoločníkov a štatutárnych zástupcov a prehľadné usporiadanie vzťahov mysliac na prípadný budúci vstup investora. Základnými dokumentmi upravujúcimi vnútorné vzťahy spoločnosti sú spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina a stanovy spoločnosti, ktorých kvalitné vypracovanie je v záujme jasného vymedzenia vzájomných práv a povinností samozrejmosťou. Ustanovenie § 66c zákona č. 513/2011 Zb. Obchodný zákonník však zakotvuje aj možnosť, aby si spoločníci obchodných spoločností vymedzili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti v samostatných písomných dohodách, ktorými sú tzv. dohody spoločníkov, resp. akcionárske dohody. Písomné dohody spoločníkov, resp. akcionárske dohody môžu upravovať akékoľvek práva a povinnosti spoločníkov, a to za predpokladu, že nie sú v rozpore s právnym poriadkom alebo dobrými mravmi. V zmysle Obchodného zákonníka sa jedná najmä o:

  1. spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti,
  2. spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti,
  3. podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a
  4. vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti.

Naše služby:

  • právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností,
  • založenie akejkoľvek formy obchodnej spoločnosti,
  • vypracovanie, alebo pripomienkovanie dohôd spoločníkov / akcionárskych dohôd.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Najväčším aktívom veľkej časti mladých spoločností je ich duševné vlastníctvo, prípadne duševné vlastníctvo ich spoločníkov, ktorého ohrozenie tak môže pre tieto spoločnosti predstavovať existenčné riziko. Predmetom duševného vlastníctva je nehmotný majetok, ktorý je produktom duševnej činnosti jeho autora. Práva k predmetom duševného vlastníctva vznikajú buď automaticky, t.j. samotným „vytvorením“, ako je tomu v prípade autorského práva, alebo ich registráciou, kde hovoríme o priemyselnom vlastníctve. Registrujú sa predovšetkým ochranné známky, úžitkové vzory a patenty.
Autorské právo upravuje právne vzťahy autora k dielu, pričom za dielo sa považuje akékoľvek dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho spracovania. Platí, že autorské práva sa nadobúdajú momentom vytvorenia diela, teda „stačí“ napísať pieseň alebo namaľovať obraz a jeho autorovi prináležia práva vyplývajúce z jeho autorstva.

Na rozdiel od autorského práva sa práva priemyselného vlastníctva nadobúdajú ich registráciou v príslušnom registri, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ochranné známky predstavujú právo k a ochranu pre slovné, grafické alebo kombinované vyobrazenie označenia, ktoré disponujú tzv. odlišovacou spôsobilosťou. Patentovou prihláškou sa prihlasuje patent, ktorý predstavuje ochranný dokument udelený na vynález a ktorý oprávňuje majiteľa na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Okrem patentu, ako nástroja právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky, možno registrovať taktiež úžitkový vzor.

Naše služby:
- právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva,
- zastupovanie v súdnych sporoch o ochranu práva duševného vlastníctva,
- zastupovanie v akomkoľvek konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR,
- vypracovanie a podanie patentových prihlášok, prihlášok úžitkového vzoru, prihlášok ochrannej
známky a súvisiacej dokumentácie.

FINANCOVANIE

Idey mladých, či rozrastajúcich sa spoločností často nie je možné financovať len z interných zdrojov. V praxi najrozšírenejším zdrojom externého financovania spoločností je bankový úver, avšak v súčasnosti sú už dobre známe aj viaceré formy alternatívneho financovania, ktorých podmienky sú pre takéto spoločnosti v porovnaní s bankovým financovaním častokrát prijateľnejšie. Financovanie z externých zdrojov spoločnosti možno vo všeobecnosti deliť na financovanie z verejných zdrojov a komerčné financovanie. Financovaním z verejných zdrojov sú predovšetkým rôzne granty, dotácie a iné príspevky, pričom financujúci subjekt pri svojej činnosti sleduje najmä verejný záujem.

Pri komerčnom financovaní sleduje financujúci subjekt svoje záujmy, najčastejšie v podobe zhodnotenia jeho investície. Spomedzi širokej škály foriem komerčného nebankového financovania je v praxi najrozšírenejšie tzv. hromadné financovanie (crowdfunding), ktorý môže byť založený na báze darov, predplatného, úveru, alebo majetkovej účasti. Crowdfunding založený na báze daru, alebo predplatného nie je upravený žiadnou osobitnou právnou úpravou a preto je jeho realizácia spomedzi všetkých foriem alternatívneho financovania najjednoduchšia, avšak predpokladá nižší potenciálny výťažok vzhľadom na absenciu finančnej motivácie investorov, ktorí prispievajú iných ako zo zištných dôvodov. Realizácia crowdfundingu založenom na poskytnutí úveru alebo na majetkovej účasti v spoločnosti je regulovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937, v zmysle ktorého môžu takéto služby poskytovať výhradne licencovaní poskytovatelia služieb hromadného financovania.

Naše služby:
- v spolupráci s našimi partnermi poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti čerpania eurofondov a dotácií
- príprava kompletnej dokumentácie k realizácií crowdfundingu na báze darov, alebo predplatného,
- právne poradenstvo pri akomkoľvek druhu crowdfundingu,
- právne poradenstvo pri emisií akéhokoľvek druhu finančného nástroja,
- právne poradenstvo pri emisií kryptoaktív a realizácií inominátnych foriem alternatívneho financovania.

Právne poradenstvo pre startupy

Máte záujem o túto službu?