Doprava, špedícia, logistika

Poskytujeme kompletný servis právnych služieb v oblasti dopravy, špedície a logistiky. Sme špecialistom na riešenie sporov a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti vnútroštátnych a medzinárodných prepráv tovaru pre všetky druhy dopravy. Vďaka dlhodobej praxi založenej na spolupráci s odborníkmi v oblasti dopravy, špedície a logistiky ponúkame právne služby viacerým dopravným a špedičným spoločnostiam, čo je zárukou poskytovania efektívnych riešení, ktoré sú založené na skúsenostiach v danej oblasti. V júni 2016 sme sa stali pridruženým členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, kde sa v rámci svojho pôsobenia zúčastňujeme zasadnutí pracovných skupín právnikov pri príprave a pripomienkovaní legislatívnych návrhov právnych predpisov v oblasti dopravy a zasielateľstva. Spolupracujeme so skupinou SATUM, ktorá patrí medzi významné spoločnosti pôsobiace v oblasti korporátneho poistenia a risk managementu o.i. aj v doprave a špedícii. Intenzívne sa venujeme právnemu poradenstvu pri riešení a vymáhaní pohľadávok a riešení škodových udalostí v doprave podľa Dohovoru CMR. V rámci uvedenej oblasti zabezpečujeme prípravu, pripomienkovanie a analýzu zmluvnej dokumentácie pre nadnárodné korporácie (zasielateľské zmluvy, zmluvy o preprave, zmluvy o skladovaní, a pod.), prípravu štandardizovaných obchodných podmienok pre dopravcov a špedičné spoločnosti a ich pravidelnú aktualizáciu, zastupovanie klientov pri uplatňovaní nárokov z cestnej, železničnej, lodnej ako aj leteckej dopravy tovaru a osôb, právne poradenstvo v oblasti medzinárodného dohovoru CMR a spolupráca so zahraničnými partnermi v prípade nutnosti aplikácie právneho poriadku iného štátu.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Doprava, špedícia, logistika

Máte záujem o túto službu?