Partner verejného sektora, Whistleblowing, AML

Dlhodobo sa zameriavame a špecializujeme na poskytovanie právnych služieb pre partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a právneho poradenstva pri plnení povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,AML zákon“). Slovenská legislatíva v tejto oblasti reflektuje legislatívu prijatú na úrovni Európskej únie platnú pre všetky členské krajiny. Najdôležitejším prameňom práva v tejto oblasti je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 známa ako IV. AML Smernica, pričom problematiku ďalej upravujú aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a Delegované nariadenie Komisie (EU) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa IV. AML Smernica dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami. Pramene práva v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti predstavujú v Slovenskej republike najmä vyššie uvedený AML zákon, zákon o registri partnerov verejného sektora a aktuálne zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa AML zákon a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Spájajúcim aspektom v tejto právnej oblasti, ktorá súvisí s oboma vyššie uvedenými zákonmi a ktorú môžeme zjednodušene nazvať oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu je okrem iného správna identifikácia konečného užívateľa výhod príslušného subjektu. Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom v tejto oblasti komplexné právne služby v slovenskom aj anglickom jazyku, a to na vysoko kvalitnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami. Pre partnerov verejného sektora poskytujeme právne služby spočívajúce predovšetkým v posúdení zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora, výkone činností oprávnenej osoby, monitorovaní legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora, podávania návrhov na zápis, zmenu alebo námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora a v pravidelnej verifikácii resp. overovaní konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora aj nad rámec zákona o registri partnerov verejného sektora. Právne služby pre partnerov verejného sektora začala advokátska kancelária poskytovať ako jedna z prvých oprávnených osôb v Slovenskej republike. Odbornosť a spoľahlivosť právnych služieb advokátskej kancelárie v tejto oblasti potvrdzuje viac ako 500 klientov - partnerov verejného sektora zapísaných do dnešného dňa do registra partnerov verejného sektora, pre ktorých dlhodobo tiež vykonáva činnosti oprávnenej osoby a právne poradenstvo v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Advokátska kancelária má tiež skúsenosti s konaniami začatými na registrovom súde na základe podaného kvalifikovaného podnetu, a v ktorých bolo rozhodnuté v prospech klienta. V rámci poskytovania ďalších právnych služieb vo vyššie uvedenej oblasti sa advokátska kancelária špecializuje najmä na vypracovanie Programu vlastnej činnosti zameraného na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len ,,Program vlastnej činnosti“) pre každého individuálneho klienta, s potrebnými prílohami na dodržanie ratia a účelu zákona. Pri vypracovaní Programu vlastnej činnosti advokátska kancelária postupuje tak v zmysle znenia AML zákona, ako aj v zmysle metodických usmernení a odporúčaní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušných kontrolných orgánov. Vytvárame Program vlastnej činnosti klientovi na mieru, presne prispôsobí zoznam neobvyklých obchodných operácií, ktoré by sa pri obchodnej činnosti klientovi mohli vyskytnúť podľa predmetu činnosti podnikania a sféry pôsobenia. Okrem vypracovania celej dokumentácie klienta tiež oboznamuje o súvisiacich povinnostiach, napr. pri vedení evidencie alebo školení zamestnancov. Sledujeme novelizácie v predmetnej právnej úprave a poskytuje tak klientom kvalitné a vysoko erudované služby na základe dlhoročných odborných skúsenosti v danej oblasti. Vypracovanie komplexnej dokumentácie našou advokátskou kanceláriou predstavuje istotu, že Program vlastnej činnosti je správny, právne perfektný a vypracovaný profesionálmi v súlade so zákonnými požiadavkami. Za nevypracovanie Programu vlastnej činnosti alebo nesprávneho vypracovania môžu príslušné kontrolné orgány ukladať sankcie v zmysle zákona.

Odbornosť a spoľahlivosť právnych služieb aj v tejto oblasti potvrdzuje skutočnosť, že advokátska kancelária do dnešného dňa vypracovala takmer 50 Programov vlastnej činnosti pre spoločnosti a fyzické osoby-podnikateľov s rôznymi predmetmi podnikania. Z pohľadu zamestnávateľa v tejto oblasti je nevyhnutné upriamiť pozornosť na inštitút tzv. whistleblowingu, ktorý predstavuje oznámenie zamestnanca zodpovednej osobe, že v spoločnosti zamestnávateľa dochádza k činnosti, ktorá je protizákonná, v rozpore s verejným záujmom a všeobecne je možné ju označiť za neetickú a neprípustnú. Whistleblowing tiež predstavuje spôsob, ako má zamestnávateľ prostredníctvom zodpovednej osoby prijímať a riešiť tieto podnety o protispoločenskej činnosti. Zamestnanec ako oznamovateľ je v postavení chránenej osoby, voči ktorej nesmie byť vyvodená zodpovednosť za to, že nahlásil nevhodnú činnosť. Práve whistleblowing predstavuje nahlasovanie neobvyklých obchodných operácii v zmysle Programu vlastnej činnosti, ktorý advokátska kancelária pripravuje svojim klientom. Danej problematike sa venujeme na stránke www.partnerverejnosektora.sk kde je možnosť získať bližšie informácie.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Partner verejného sektora, Whistleblowing, AML

Máte záujem o túto službu?