Zmluvné právo v obchodnoprávnych vzťahoch

V tejto oblasti sa advokátska kancelária špecializuje najmä na zmluvy v oblasti obchodného práva, korporátneho práva a autorského práva, kde má bohaté skúsenosti s prípravou zmluvnej dokumentácie vo všetkých fázach jej prípravy – od predzmluvných rokovaní, po koncipovanie a pripomienkovanie zmlúv ako aj právneho zastúpenia pri uplatňovaní nárokov z porušenia zmlúv a to najmä v týchto oblastiach IT riešení resp. v oblasti prípravy a tvorby počítačových programov a v oblasti zaobchádzania so špecializovanými automatickými systémami – zmluvy o dielo, autorské zmluvy, licenčné zmluvy, servisné zmluvy, zmluvy o poskytovaní maintenance, zmluvy u kúpe špecializovaných zariadení zo zahraničia (EÚ aj tretie krajiny), v oblasti práva rodinných spoločností a v oblasti akvizícií spoločností – špecializované dohody akcionárov a dohody spoločníkov tzv. shareholder agreements (SHA), dohody upravujúce vnútorne vzťahy v rámci rodinných spoločností (viac informácií v sekcii Právo rodinných spoločností), zmluvy o prevode obchodného podielu, zmluvy o predaji podniku, zmluvy o zlúčení spoločností, v oblasti verejného obstarávania – príprava všeobecnej zmluvnej dokumentácie, príprava zmlúv podľa požiadaviek a predmetu zákazky - zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o poskytovaní služieb.

Okrem vyššie uvedených zmluvných typov je advokátska kancelária schopná pripraviť akúkoľvek inominátnu/nepomenovanú zmluvu, pri ktorej je potrebné využiť nielen odborné právne a obchodné skúsenosti, ale aj kreativitu a moderné progresívne myslenie a to podľa individuálnych požiadaviek a predstáv klienta.

Zobraziť projekty ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Zmluvné právo v obchodnoprávnych vzťahoch

Máte záujem o túto službu?