Top služby

Ostatné služby

Startup predstavuje v dnešnej dobe modernú formu podnikania, ktorá sa teší veľkej popularite. Samotné založenie spoločnosti a naštartovanie podnikania je avšak proces, ktorý je náročný a vyžaduje si komplexné vedomosti okrem iného aj z oblasti práva. V prípade startupových projektov zabezpečujeme kompletný právny servis, od založenia spoločnosti a aj počas celej doby jej existencie. Naša advokátska kancelária spolupracuje s množstvom spoločností pôsobiacich v rôznych oblastiach trhu, čo Vám môže zabezpečiť potencionálnych obchodných partnerov alebo vstup investorov do Vášho projektu. Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, zabezpečíme Vám:

 • založenie obchodnej spoločnosti – príprava Vašej spoločnosti na kľúč – od správneho nastavenia korporátnych dokumentov, vybavenia formálnych záležitostí až po zápis do Obchodného registra SR,
 • komplexné poradenstvo v oblasti zmluvného práva v obchodnoprávnych vzťahoch od predzmluvných rokovaní, cez pripomienkovanie zmlúv až po uplatňovanie nárokov zo zmlúv,
 • registráciu ochrannej známky ako aj zabezpečenie ochrany iných práv duševného vlastníctva,
 • ochranu osobných údajov a aplikácia nariadenia GDPR,
 • poradenstvo v oblasti daňového a finančného práva,
 • právne poradenstvo pri obchodných rokovaniach.

V rámci našej advokátskej kancelárie poskytujeme komplexný právny servis pre prevádzkovateľov internetových obchodov (e-shopov). Základom pre Váš e-shop je správne spracovanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré pripravujeme výlučne na mieru klienta podľa jeho požiadaviek. Ďalšou nevyhnutnosťou je spracovanie reklamačného poriadku a nastavenie zmlúv. V tejto oblasti Vám zabezpečíme:

 • prípravu Všeobecných obchodných podmienok (VOP),
 • prípravu reklamačného poriadku,
 • kompletnú zmluvnú dokumentáciu vo vzťahu k spotrebiteľom ale aj dodávateľom, prepravcom a ostatným subjektom,
 • ochranu osobných údajov,
 • zastupovanie pred správnymi orgánmi ako aj zastupovanie v prípadných súdnych sporoch,
 • zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva, a to predovšetkým registráciu ochrannej známky, dizajnu, a pod.
 • poradenstvo v oblasti daňového a finančného práva,
 • vypracovanie transferovej dokumentácie.

Úzka spolupráca so spoločnosťou Top privacy s.r.o. špecializujúcou sa na ochranu osobných údajov je garanciou prvotriednych právnych služieb aj s ohľadom na nariadenie GDPR a ním súvisiace povinnosti.

V rámci riešenia daňovej problematiky naša advokátska kancelária už dlhé roky úzko spolupracuje s erudovanými profesionálmi v danej oblasti, prostredníctvom ktorých pre Vás vieme zabezpečiť daňové poradenstvo na špičkovej úrovni, a to vrátane posúdenia a prípravy transferovej dokumentácie. Odborné právne služby v spojení s profesionálnym daňovým poradenstvom potvrdzujú komplexnosť našich služieb. Otvorený prístup a kolektívna práca viacerých profesionálov pri jednotlivých projektoch je pre klienta veľkou výhodou.

V súvislosti s transferovým oceňovaním a vypracovaním transferovej dokumentácie pre Vás zabezpečíme:

 • vypracovanie skrátenej dokumentácie,
 • vypracovanie základnej dokumentácie,
 • vypracovanie úplnej dokumentácie (vrátane analýzy porovnateľnosti),
 • samostatné vypracovanie analýzy porovnateľnosti.

Ďalšou z mnohých oblastí, v ktorých poskytujeme svoje právne služby je oblasť poistného práva, v rámci ktorej úzko spolupracujeme so špičkovými odborníkmi a špecialistami na poistenie z portálu www.poistenie.sk. Tím odborníkov z našej advokátskej kancelárie, dlhoročné bohaté skúsenosti a spolupráca s pertraktovaným portálom je garanciou poskytovania prvotriednych právnych služieb a odborného poradenstva v tomto odvetví. V rámci poistného práva Vám ponúkame komplexný servis, ktorý zahŕňa komunikáciu s poisťovňami, prípravu právnych podaní, posúdenie Vašich nárokov, zastúpenie v súdnom konaní a mnoho iného.

V oblasti poistného práva sa zameriavame najmä na:

·       akékoľvek vymáhanie a následné uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z poistných zmlúv, a to mimosúdnou, tak i súdnou cestou, vrátane právneho zastupovania počas celého konania až do právoplatného ukončenia sporu,

·       odborné právne posúdenie Vašich poistných udalostí s ohľadom na zmluvnú dokumentáciu a následné posúdenie Vašich nárokov voči poisťovni, vypracovanie právnych stanovísk na zohľadnenie Vašich nárokov a odporúčanie ďalšieho postupu uplatňovania nárokov, príprava akýchkoľvek podaní adresovaných poisťovniam, komunikácia s poisťovňami, právne posúdenie Vašich terajších poistných zmlúv,

·       preverovania správnosti postupu poisťovní pri likvidáciách poistných udalostí, podávanie námietok a iných opravných prostriedkov voči nesprávnemu postupu pri likvidáciách poistných udalostí,

·       poskytovanie právnej pomoci a poradenstva pri uplatňovaní regresných nárokov zo strany poisťovní.

Počas niekoľkoročnej pôsobnosti v oblasti poistného práva sme dokázali zvrátiť mnoho poistných udalostí, ktoré poisťovne likvidovali a právnou pomocou sme zabezpečili našim klientom úspech pri uplatňovaní ich nárokov. Takisto sme boli úspešní v sporových konaniach, ako aj pri riešení sporov mimosúdnou cestou.

 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
 • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
 • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami
 • analýza skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v požadovanom rozsahu
 • vyhodnotenie dokumentácie spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti
 • vyhodnotenie záverov z právneho auditu
 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (napr. návrhu a vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie a reštrukturalizácie, atď.), konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu
 • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • zabezpečenie vypracovania reštrukturalizačných posudkov prostredníctvom spolupracujúcich reštrukturalizačných správcov
 • súdne vymáhanie finančných pohľadávok
 • na požiadanie klienta zabezpečujeme vykonávanie kontroly nad priebehom konkurzného a reštrukturalizačného konania prostredníctvom online aplikácie
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 • zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • zastupovanie pred súdmi v Českej republike ako hosťujúci advokát
 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok  
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti uplatnenia práva prostredníctvom európskeho platobného rozkazu
 • právne poradenstvo v oblasti športového práva, predovšetkým v oblasti futbalu a hokeja
 • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
 • právne poradenstvo a príprava právnych riešení v oblasti elektronických komunikácií a ochrany osobných údajov
 • komplexné poradenstvo v oblasti internetového práva
 • právne poradenstvo pre prevádzkovateľov portálov, online aplikácii a elektronických obchodov
 • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou a daňovými otázkami
 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • žiadosť o zahladenie odsúdenia
 • podanie trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo
 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta
 • poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 • zabezpečenie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaní terorizmu