Top služby

Ostatné služby

 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
 • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
 • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami
 • analýza skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v požadovanom rozsahu
 • vyhodnotenie dokumentácie spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti
 • vyhodnotenie záverov z právneho auditu
 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (napr. návrhu a vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie a reštrukturalizácie, atď.), konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu
 • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • zabezpečenie vypracovania reštrukturalizačných posudkov prostredníctvom spolupracujúcich reštrukturalizačných správcov
 • súdne vymáhanie finančných pohľadávok
 • na požiadanie klienta zabezpečujeme vykonávanie kontroly nad priebehom konkurzného a reštrukturalizačného konania prostredníctvom online aplikácie
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 • zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • zastupovanie pred súdmi v Českej republike ako hosťujúci advokát
 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok  
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti uplatnenia práva prostredníctvom európskeho platobného rozkazu
 • právne poradenstvo v oblasti športového práva, predovšetkým v oblasti futbalu a hokeja
 • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
 • právne poradenstvo a príprava právnych riešení v oblasti elektronických komunikácií a ochrany osobných údajov
 • komplexné poradenstvo v oblasti internetového práva
 • právne poradenstvo pre prevádzkovateľov portálov, online aplikácii a elektronických obchodov
 • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou a daňovými otázkami
 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • žiadosť o zahladenie odsúdenia
 • podanie trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo
 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta
 • poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 • zabezpečenie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaní terorizmu